• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 33
   Наші гості: 31

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Освітня програма Роздільнянського навчально-виховного комплексу «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ» №1  Освітня програма Роздільнянського навчально-виховного комплексу «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ» №1
  • 9-04-2020, 21:20
  • 2 135
  • 0
  Освітня програма Роздільнянського навчально-виховного 
  комплексу «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ» №1

  Освітня програма

  РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

  «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ» №1

  Роздільнянської районної ради

  на 2019  2020 навчальний рік

  СХВАЛЕНО

  на засіданні педагогічної ради 

  Протокол №_5__

  від «_07_» _06_2019р.

  Голова педагогічної ради

  ____________________ С.Д.Гоцульська  Освітня програма Роздільнянського НВК«школа-гімназія»  №1 розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від  20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» або постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової, і повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І -ІІІ ступеня , затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року  № 405, 406, 407, 408.


  Робочий навчальний план Роздільнянського НВК«школа-гімназія»  №1

  Пояснювальна записка 

  до робочого навчального плану Роздільнянського НВК  «школа-гімназія»  №1 на 2019/2020 навчальний рік.

  Тип закладу загальної середньої освіти – __навчально- виховний комплекс

  Орієнтовна кількість класів _39__, в них  учнів_780_.

  При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги Закону України «Про освіту» від 5.09.2017р № 2145-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» , а також типовими освітніми програмами, розробленими на їх основі та затвердженими наказами МОН від 20.04.2018 № 405, від 20.04.2018 № 406, від 20.04.2018 № 407, від 20.04.2018 № 408.

  Загальний обсяг навчального навантаження: 

  • для учнів 1-2-х класів складає 2695 годин/ навчальний рік:
  • для 1-х класів – 805 годин /навчальний рік;
  • для 2-х класів – 875 годин /навчальний рік;
  • для учнів 3-4-х класів складає 2695 годин/ навчальний рік:
  • для 3-х класів – 910 годин /навчальний рік;
  • для 4-х класів – 910 годин /навчальний рік;
  • для 5-9-х класів загальної середньої освіти - 5845 годин/навчальний рік:
  • для 5-х класів - 1050 годин / навчальний рік;
  • для 6-х класів - 1155 годин / навчальний рік;
  • для 7-х класів - 1172,5годин / навчальний рік;
  • для 8-х класів - 1207, 5 годин / навчальний рік;
  • для 9-х класів - 1260 годин / навчальний рік.
  • для  10-12-х класів складає - 2660 годин/навчальний рік:
  • для 10-х класів - 1330 годин/навчальний рік;
  • для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

  Навчальний план на 2019/2020  н.р.  складений відповідно:

  • для 1,2 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН від 21.03.2018 № 268  (для класів з українською мовою навчання - таблиця 1); 
  • для 3-4-х класів – «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня від 20.04.2018 № 407, додаток  (для класів з українською мовою навчання - таблиця 1, для класів з російською мовою навчання – таблиця 3) 
  • для 5-9-х класів - «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня від 20.04.2018 № 405, додаток  (для класів з українською мовою навчання - додаток 1, для класів з російською мовою навчання – таблиця 2);
  • для 10,11-х класів - «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня від 20.04.2018  № 408, додаток (таблиця 2) ; 

  У навчальних планах початкової школи 1-4 класів освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». У закладі у 2-х класах зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної освітніх галузей об’єднуються, утворюючи інтегрований курс «Я досліджую світ» (4год.) .Інформатична складова вивчається окремо у зв’язку із матеріальним забезпеченням закладу.Навчальний план для класів II - III ступенів включає інваріативну частину , сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені додаткові години на посилення предметів інваріантної частини, в цієї частині передбачені факультативи, індивідуальні та групові заняття. Профілізація в старшій школі здійснюється за групповою формою за рахунок використання курсів за вибором, факультатвів, консультацій.

  В 10-х классах створені групи за такими профілями :

  -гуманітарний

  - природничий

  профільні курси (за вибором учнів)

  Ділова ангійська мова

  «Методи розв?язання рівнянь та нервностей»


  Фінансова грамотність

  факультативи 

  Українське відродження: ХХ сторіччя. 

  Основи прикладної хімії.

  Стилістика сучасної мови                   

  Розв?язання задач із загальної біології

                       В  11 класах створено  групи за профілями:

  -суспільно-гуманітарний

  - природничий

  профільні курси (за вибором учнів)

  Країнознавство (англійська мова)

  «Методи розв?язання рівнянь та нервностей»

              

  Фінансова грамотність

  факультативи 

  Українське відродження: ХХ сторіччя.

  Основи прикладної хімії.

  Стилістика сучасної мови                   

  Розв?язання задач із загальної біології


  Методи розвязання задач з фізики                            


  «Країнознавство»  (географія)                              

  До профільна підготовка загальноосвітніх класів здійснюється у 9 і 8 класах за рахунок використання факультативів:.з біології- «Основи екології»-9кл., «Охорона природи»-8кл.; англ.мови –Країнознавство «Традиції Великої Британії»-9 кл.,з географії  -«По морям та океанам»-7 кл.,  «Географія Одещини» -  9 кл.. Для здійснення кваліфікованої допомоги учням з метою адаптації у 5 класі введено факультатив «Психологія», у 9 класі також вводиться факультатив «Психологія дорослішанія» з метою здійснення допомоги особистісного визначення учням  9 класів. Факультативи із данної програми заплановані у 10,11 класах («Психологія відношень»-10 клас, «Психологія особистості»-11 клас).

  У старшій школі передбачено вивчення курсу "Інформатика" за 2 год. на тиждень, передбачається ділення класу на групи при вивченні цього курсу у зв'язку з використанням комп'ютерів (згідно нормам поділу класу на групи).

  Враховуючи необхідність певного рівня володіння інформаційними технологіями випускниками сучасної школи, в старшій школі  у галузі технології передбачено ведення курсу “Основи інформаційних технологій”

  В НВК працює п’ять паралелей гімназійних класів (5- 9). В варіативній частині навчального плану гімназійних класів передбачено посилення курсу англійської мови на 1год. В 5-9гімназійних класах передбачено вивченняросійської мови як предмета. Планом передбачено проведення консультацій та індивідуальних занять.

  Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.


  № з/п

  Ключові компетентності

  Компоненти

  1

  Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

  Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

  Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

  Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

  2

  Спілкування іноземними мовами

  Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

  Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

  Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

  3

  Математична компетентність

  Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

  Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

  Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

  4

  Основні компетентності у природничих науках і технологіях

  Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

  Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

  Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

  5

  Інформаційно-цифрова компетентність

  Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

  Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

  Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

  6

  Уміння вчитися впродовж життя

  Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

  Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

  Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

  7

  Ініціативність і підприємливість

  Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

  Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

  Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

  8

  Соціальна і громадянська компетентності

  Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

  Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

  Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

  9

  Обізнаність і самовираження у сфері культури

  Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

  Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

  Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

  10

  Екологічна грамотність і здорове життя

  Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

  Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

  Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

  Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

  Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

  Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

  Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

  організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

  окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

  предмети за вибором; 

  роботу в проектах; 

  позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

  Наскрізна лінія

  Коротка характеристика

  Екологічна безпека й сталий розвиток

  Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

  Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

  Громадянська відповідальність

  Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 

  Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

  Здоров'я і безпека

  Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

  Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

  Підприємливість і фінансова грамотність

  Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

  Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. 

  Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

  Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:              Мови і літератури                            Суспільствознавство

  Мистецтво                                        Математика

  Природознавство                             Технології

  Здоров’я і фізична культура

  Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

  Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей;

  розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

  корекції основних компетентностей; комбінований урок.

  Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. 

  Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

  З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. 

  Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. 

  Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

  Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. 

  Консультація будується за принципом питань і відповідей.

  Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. 

  Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти. 

  Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

  Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. 

  Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

  Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

  Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

  Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

  Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

  Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

  Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

  кадрове забезпечення освітньої діяльності;

  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

  якість проведення навчальних занять;

  моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

  Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

  оновлення методичної бази освітньої діяльності;

  контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

  моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

  створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

  Освітня програма закладу середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

  Структура 2019/2020 навчального року

  Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2019- 2020 навчальнийрік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

  Навчальні заняття організувати  за семестровою системою:

    І семестрз 1 вересня по 27  грудня,

    ІІ семестр – з 13 січня по 2__ травня. 

  Впродовж навчального року провести для учнів канікули: 

  -  осінні – з 29 жовтня по 04 листопада,

  -  зимові – з 29 грудня по 13 січня, 

  -  весняні – з 25  березня  по 31 березня.

  Для перших класів передбачено додаткові канікули з17 лютого по 21 лютого.

    Навчальний рік у 5-8,10 класах завершується проведенням навчальної практики у продовж 3 днів.

  Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів –   до 15 червня, 11-х класів – до 01 липня (строки уточнені будуть наказом МОН України).

  З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можлива зміна структури навчального року та графік учнівських канікул,  навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

  Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. за № 128.

  Режим роботи НВК

  Навчання в НВК «школа-гімназія» здійснюється двома мовами:

  -   23 клаас з українською мовою навчання,

  -   16 класів з російською мовою навчання 

  РНВК «школа-гімназія» працює за 5-ти денним навчальним тижнем.

  Початок занять о 8 год. 30 хв. для 1-3, 5-11 класів. З 12 год. 20 хв. працюють 4-ті класи. Тривалість уроків згідно закону України «Про загальну середню освіту». В основній та старшій школі після 3-го уроку перерва триває 20 хв. всі інші перерви - 10 хв. 

  В РНВК працює 3 групи продовженого дня , які охоплюють учнів 1-3 класів. Час роботи цих груп – 12.10 – 18.10. Діти забезпечені гарячим харчуванням.
  Робочий навчальний план для 1,2 класів 

  з українською мовою навчання на 2019-2020 навчальний рік


  Освітні галузі

  Навчальні

  предмети

                                     Інваріантний складник

  Мовно-літературна галузь:

  Іншомовна

  Укр. мова

  Іноземна

  7

  2

  7

  2

  7

  2

  7       3

  7

  3

  7

  3

  Математична

  Математика

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  Я досл. світ (природнича, громадянська, історична, соціальна, здоров’язбережувальна,

  технологічна, 

  інформатична галузі)

  Я досл. Світ


  Дизайн і технології

  Інформатика

  3


  1

  3


  1

  3


  1

  4
  1

  4
  1

  4
  1

  Мистецька

  Образотворче мистецтво

  Музичне мистецтво

  1


  1

  2

  2

  1


  1

  1


  1

  1


  1

  Фізкультурна

  Фізична культура

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Усього


  22

  22

  22

  24

  24

  24

                                                                    Варіативний складник

  Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

  Додаткові години

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Загальна кількість навчальних годин


  23

  23

  23

  25

  25

  25

  Гранично допустиме навантаження  на учнів


  20

  20

  20

  22

  22

  22

  Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)


  23

  23

  23

  25

  25

  25  Робочий навчальний план для 3,4 класів 

  з українською мовою навчання на 2019-2020 навчальний рік


  Освітні галузі

  Навчальні

  предмети  Мови і  літератури :


  (мовний і літературний компоненти)  Укр. мова


  Російська мова


  Іноземна мова

  7


  2  2

  7


  2  2

  7     


  2  2

  7


  2  2

  Математична

  Математика

  4

  4

  4

  4

  Природознавство

  Природознавство

  2

  2

  2

  2

  Суспільствознавство

  Я у світі

  1

  1

  1

  1

  Мистецька
  Образотворче мистецтво

  Музичне мистецтво

  1


  1

  1


  1

  1


  1

  1


  1

  Технології

  Трудове навчання


  Інформатика

  1  1

  1  1

  1  1

  1  1

  Здоров’я і фізична культура

  Основи здоров’я


  Фізична культура

  1  3

  1  3

  1  3

  1  3

  Усього


  23+3

  23+3

  23+3

  23+3  Гранично допустиме навантаження  на учнів


  23

  23

  23

  23

  Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)


  26

  26

  26

  26

  Робочий навчальний план для 3,4 класів 

  з російською мовою навчання на 2019-2020 навчальний рік


  Освітні галузі

  Навчальні

  предмети  Мови і  літератури :


  (мовний і літературний компоненти)  Мова навчання


  Укр. мова


  Іноземна мова

  5  4  2

  5  4  2

  5         4  2

  Математична

  Математика

  4

  4

  4

  Природознавство

  Природознавство

  2

  2

  2

  Суспільство знавство

  Я у світі

  1

  1

  1

  Мистецька
  Образотворче мистецтво

  Музичне мистецтво

  1


  1

  1


  1

  1


  1

  Технології

  Трудове навчання


  Інформатика

  1  1

  1  1

  1  1

  Здоров’я і фізична культура

  Основи здоров’я


  Фізична культура

  1  3

  1  3

  1  3

  Усього


  23+3

  23+3

  23+3  Гранично допустиме навантаження  на учнів


  23

  23

  23

  Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)


  26

  26

  26
  ** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,але обов'язково фінансуються.


  Робочий навчальний план 5-9 гімназійних класів

  з українською мовою навчання

                                  на 2019/2020 навчальний рік            Таблиця 1

  Освітні галузі

  Предмети

  Кількість годин на тиждень у класах

  5-А

  6-А

  7-А

  8-А

  9-А

  Мови і літератури

  Українська мова 

  3,5

  3,5

  2,5

  2

  2

  Українська література

  2

  2

  2

  2

  2

  Іноземна мова

  3

  3

  3

  3

  3

  Зарубіжна література

  2

  2

  2

  2

  2

  Суспільство-знавство

  Історія України

  1

  1

  1

  1,5

  1,5

  Всесвітня історія

  -

  1

  1

  1

  1

  Основи правознавства 

  -

  -

  -

  -

  1

  Мистецтво*

  Музичне мистецтво

  1

  1

  1

  -

  -

  Образотворче мистецтво

  1

  1

  1

  -

  -

  Мистецтво

  -

  -

  -

  1

  1

  Математика

  Математика

  4

  4

  -

  -

  -

  Алгебра

  -

  -

  2

  2

  2

  Геометрія

  -

  -

  2

  2

  2

  Природо-знавство

  Природознавство

  2

  -

  -

  -

  -

  Біологія

  -

  2

  2

  2

  2

  Географія

  -

  2

  2

  2

  1,5

  Фізика

  -

  -

  2

  2

  3

  Хімія

  -

  -

  1,5

  2

  2

  Технології

  Трудове навчання

  2

  2

  1

  1

  1

  Інформатика

  1

  1

  1

  2

  2

  Здоров’я і фізична культура

  Основи здоров’я

  1

  1

  1

  1

  1

  Фізична культура**

  3

  3

  3

  3

  3

  Разом

  23,5+3

  26,5+3

  28+3

  28,5+3

  30+3

  Варіативна складова

  Англійська мова(країнознавство)

  Російська мова


  1

  1


  1

  1


  1

  1


  1

  1


  1

  1

  Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

  • математика

  1,5  1

  1,5  1

  2

  1,5  1

  1

  Гранично допустиме навчальне навантаження

  28

  31

  32

  33

  33

  Всього (без урахування поділу класів на групи)

  27+3

  30+3

  30,5+3

  31,5+3

  33+3

  Навчальний план 

  5-9-х класів з українською мовою навчання 

  на 2019/2020 навчальний рік                      Таблиця 1


  Освітні галузі

  Предмети

  Кількість годин на тиждень у класах

  5-Б

  6-Б

  7-Б

  8-Б

  9-Б

  Мови і літератури

  Українська мова 

  3,5

  3,5

  2,5

  2

  2

  Українська література

  2

  2

  2

  2

  2

  Іноземна мова

  3

  3

  3

  3

  3  Зарубіжна література

  2

  2

  2

  2

  2

  Суспільство -знавство

  Історія України

  1

  1

  1

  1,5

  1,5

  Всесвітня історія

  -

  1

  1

  1

  1

  Основи правознавства 

  -

  -

  -

  -

  1

  Мистецтво*

  Музичне мистецтво

  1

  1

  1

  -

  -

  Образотворче мистецтво

  1

  1

  1

  -

  -

  Мистецтво

  -

  -

  -

  1

  1

  Математика

  Математика

  4

  4

  -

  -

  -

  Алгебра

  -

  -

  2

  2

  2

  Геометрія

  -

  -

  2

  2

  2

  Природо-знавство

  Природознавство

  2

  -

  -

  -

  -

  Біологія

  -

  2

  2

  2

  2

  Географія

  -

  2

  2

  2

  1,5

  Фізика

  -

  -

  2

  2

  3

  Хімія

  -

  -

  1,5

  2

  2

  Технології

  Трудове навчання

  2

  2

  1

  1

  1

  Інформатика

  1

  1

  1

  2

  2

  Здоров’я і фізична культура

  Основи здоров’я

  1

  1

  1

  1

  1

  Фізична культура**

  3

  3

  3

  3

  3

  Разом

  23,5+3

  26,5+3

  28+3

  28,5+3

  30+3

  Варіативна складова 

  Російська мова  1  1


  1  1  1


  Додатковий час на предмети,

  факультативи, індивідуальні заняття та консультації

  • Математика
  • психологія

  1,5  1

  1,5  1

  1

  2  1

  2,5  1


  1  1

  Гранично допустиме навчальне навантаження

  28

  31

  32

  33

  33

  Всього (без урахування поділу класів на групи)

  27+3

  30+3

  30,5+3

  33+3

  33+3
  Навчальний план 

  5-9-х класів з російською мовою навчання                 

  на 2019/2020 навчальний рік                                        Таблиця 2

  Освітні галузі

  Предмети

  Кількість годин на тиждень у класах

  5-В

  5-Г

  6-В

  6-Г

  7-В

  7-Г

  8-В

  8-Г

  9-В

  Мови і літератури

  Українська мова 

  3,5

  3,5

  3,5

  3,5

  2,5

  2,5

  2

  2

  2

  Українська література

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Іноземна мова

  3

  3

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Мова національної меншини

  3

  3

  3,5

  3,5

  2,5

  2,5

  2

  2

  2

  Інтегрований курс «Література» 

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Суспільство-знавство

  Історія України

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1,5

  1,5

  1,5

  Всесвітня історія

  -

  -

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Основи правознавства 

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  Мистецтво*

  Музичне мистецтво

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  -

  -

  -

  Образотворче мистецтво

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  -

  -

  -

  Мистецтво

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  1

  1

  Математика

  Математика

  4

  4

  4

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  Алгебра

  -

  -

  -

  -

  2

  2

  2

  2

  2

  Геометрія

  -

  -

  -

  -

  2

  2

  2

  2

  2

  Природо-знавство

  Природознавство

  2

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Біологія

  -

  -

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Географія

  -

  -

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  1,5

  Фізика

  -

  -

  -

  -

  2

  2

  2

  2

  3

  Хімія

  -

  -

  -

  -

  1,5

  1,5

  2

  2

  2

  Технології

  Трудове навчання

  2

  2

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  Інформатика

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  Здоров’я і фізична культура

  Основи здоров’я

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Фізична культура**

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  Разом

  26,5+3

  26,5+3

  29+3

  29+3

  29,5+3

  29,5+3

  29,5+3

  29,5+3

  31+3

  Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

  0,5

  0,5

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  Гранично допустиме навчальне навантаження

  28

  28

  31

  31

  32

  32

  33

  33

  33

  Всього (без урахування поділу класів на групи)

  27+3

  27+3

  30+3

  30+3

  30,5+3

  30,5+3

  31,5+3

  31,5+3

  33+3

  Галузь

  Предмет

  Українська мова навчання           російська мова             

  10

  Філологічний (гімназійний)

  10

  філологічний

  10- в

  Технологічний

  Інваріативна  частина

  Мова та літератури

  Українська .мова

  4

  4

  2

  Українська література

  2

  2

  2

  Зарубіжна  література,

  Мова і література корінного народу, національної меншини3

  1

  -

  1

  -

  -

  2

  Англійська мова

  3

  2

  2

  математика

  Алгебра 

  Геометрія

  3

  2

  3

  2

  2

  2

  Суспільст-вознавство

  Історія України

  1,5

  1,5

  1,5

  Всесвітня історія

  1

  1

  1

  Громадянська освіта

  2

  2

  2

  Природо

  знавство

  Географія 

  1,5

  1,5

  1,5

  Біологія та екологія

  2

  2

  2

  Фізика

  2,5

  2,5

  2,5

  Астрономія

  0,5

  0,5

  0,5

  Хімія

  1,5

  1,5

  1

  Технології

  Інформатика

  1

  1

  -

  Мистецтво 

  технологіЇ

  1

  -

  1

  -

  1

  6

  Здоров я і фізична культура

  Креслення

  -

  -

  -

  Фізична культура 

  Захист Вітчизни

  3

  1,5

  3

  1,5

  3

  1,5


  Разом

  28+5

  28+4

  28,5+7

  Гранично допустиме навчальне  навантаження на учня

  33

  33

  33

  Групова профілізація

  гуманітарний

  Природничий   Технологічний

  ? Курси за вибором:

  Методи розв язання  рівнянь,нерівностей

  Англійська мова

  Українське ділове мовлення

  Фінансова грамотність


  -

  1

  1


  1  1

  1


  ? Факультативи: Основи прикладної хімії

  -

  1


  Розв язання задач із загальної біології

  -

  1


  Українське відродження ХХ сторічча» 

  1

  -


  “Фізика живої природи”

  -

  1


  Основи програмування

  -  Психологія особистості

  1  ?  Індивідуальні  та  групові заняття,

  підготовка та захист  учнівських проектів

  2

  2

  0,5

  Всього фінансується

  38

  38

  38  Робочий навчальний план 10  класів на 2019/2020 навчальний рік  Робочий навчальний план 11  класів на 2019/2020 навчальний рік


  Галузь

  Предмет

  Українська мова навчання           російська мова             

  11

  філологічний

  11

  філологічний

  11- в

  Технологічний

  Інваріативна  частина

  Мова та літератури

  Українська .мова

  4

  4

  1+1

  Українська література

  2

  2

  2

  Зарубіжна  література,

  Мова і література корінного народу, національної меншини3

  1

  -

  1

  -

  -

  2


  Англійська мова

  2

  2

  2

  математика

  Алгебра 

  Геометрія

  3

  2

  3

  2

  2

  2

  Суспільст-вознавство

  Історія України

  1,5

  1,5

  1,5

  Всесвітня історія

  1

  1

  1

  Природо

  знавство

  Географія 

  1

  1

  1

  Біологія та екологія

  2

  2

  2

  Фізика

  3,5

  3,5

  3,5

  Астрономія

  0,5

  0,5

  0,5

  Хімія

  2

  2

  2

  Технології

  Інформатика

  1

  1

  -

  Мистецтво 

  технологіЇ

  1

  -

  1

  -

  1

  6

  Здоров я і фізична культура

  Фізична культура 

  Захист Вітчизни

  3

  1,5

  3

  1,5

  3

  1,5


  Разом

  28+4 

  28+4

  28+7

  Гранично допустиме навчальне  навантаження на учня

  33

  33

  33

  Групова профілізація

  гуманітарний

  Природничий   Технологічний

  ? Курси за вибором:

  Методи розв язання  рівнянь,нерівностей

  Англійська мова

  Українське ділове мовлення

  Фінансова грамотність


  -

  1

  1

  1

  1  1

  1


  ? Факультативи: Розв’язання задач підвищеної складності

  -

  1


  Розвязання задач із загальної біології

  -

  1


  Українське відродження ХХ сторічча» 

  1

  -


  “Фізика живої природи”

  -

  1


  Основи програмування

  -  Психологія особистості

  1  ?  Індивідуальні  та  групові заняття,

  підготовка та захист  учнівських проектів

  1

  2

  1

  Всього фінансується

  38

  38

  38  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Адміністрація школи / Новини освіти

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.