• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 17
   Наші гості: 16

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Наказ про організацію національно-патріотичного виховання здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік  Наказ про організацію національно-патріотичного виховання здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік
  • 11-10-2022, 20:07
  • 15 970
  • 0
  Наказ про організацію національно-патріотичного 
  виховання здобувачів освіти на 2022-2023 навчальний рік

  НАКАЗ


           01.09.2022 року                                                          № 


  Про організацію національно-патріотичного

  виховання здобувачів освіти

  у 2022-2023 навчальному році


       На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України», наказу МОН України від 06.06.2022 року «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641», з метою виховання дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності, формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та його майбутнього,


  НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити план заходів з національно-патріотичного виховання.
  2. Педколективу закладу забезпечувати неухильне виконання Концепції національно-патріо­тичного виховання молоді (далі — Концепція).
  3. Заступнику директора з виховної роботи ....., педагогу-організатору .......

  3.1. Активно залучати до національно-патріотичного виховання учнів громадські організації, представників сучасного українського козацтва, організацій ветеранів, військово-патріотичних клубів та військовослуж­бовців.

  3.2. Під час організації національно-патріотичного виховання активно використовувати факти з історії становлення української державності, українського козацтва, героїв визвольного руху, досягнень у галузях по­літики, освіти, науки, культури і спорту.

  3.3. Залучати учнів до участі у військово-патріотичній «Сокіл «Джура».

  3.4. Під час виховання учнівської молоді організовувати походи до му­зеїв, залучати до дитячого та юнацького спорту.

  3.5. Формувати в учнів закладу громадсько-активну життєву позицію, психологічну готовність до вступу на державну, військову службу та не­ухильного виконання обов'язків громадянина.

  3.6. Особливу увагу приділяти вихованню правової культури, поваги до Конституції, законів України, державної символіки та історії.

  3.7. Проводити заходи, які б формували в учнів уявлення про значення українського війська в історії держави, а також роль Збройних сил України у відстоюванні свободи та незалежності України.

  3.8. Активно впроваджувати в роботу педагогічного колективу на осно­ві здобутого досвіду програми національно-патріотичного спрямування.

  3.9. Активно залучати учнів закладу, зокрема й у позаурочний час, до вивчення культури, історії України шляхом участі у позакласних заходах, фольклорних колективах.

  3.10. Пропагувати серед учнів кращі здобутки національної культурної і духовної спадщини.

  3.11. Активно залучати до національно-патріотичного виховання учнів закладу діячів у галузі культури, мистецтва, науки, спорту.

  3.12. Забезпечувати активну участь учнів закладу в різноманітних заходах національно-патріотичного спрямування, особливо під час про­ведення загальнодержавних свят.

  3.13. Сприяти поширенню заняття молодіжним туризмом; озна­йомлювати учнів з пам'ятками української історії, культури та природи, історичними місцями та подіями, етнографією та життєписами відомих діячів.

  3.14. Налагодити тісну співпрацю з патріотичними клубами, центрами патріотичного виховання, позашкільними закладами та іншими організа­ціями з метою виховання в учнів патріотичного духу.

  3.15. Організувати перегляд телепрограм, що популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи щодо національно-патріотичного виховання молоді.

  3.16. Сприяти ознайомленню учасників навчально-виховного процесу з матеріалами у ЗМІ, фаховими періодичними виданнями, науково-по­пулярною, науковою, художньою літературою національно-патріотичного спрямування.

  3.17. Підвищувати рівень педагогічної культури батьків щодо питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді в сім'ї.

  4. Бібліотекарю .......

  4.1. Забезпечити наявність державної символіки в бібліотеці.

  4.2. Забезпечити створення постійної експозиції на тему національно-патріотичного виховання.

  4.3. Забезпечити наявність змінних експозицій до державних свят.

  4.4. Забезпечити наявність у бібліотеці виставки матеріалів ЗМІ, фахових періодичних видань, науково-популярної, наукової, художньої літератури національно-патріотичного спрямування.

  4.5. Створити для вчителів добірку навчально-методичних матеріалів щодо питань національно-патріотичного виховання молоді та просвіт­ницької роботи з батьками.

  5. Учителям української мови та літератури:

  5.1. Активно використовувати форми й методи навчально-виховної роботи, які грунтуються на українських народних традиціях.

  5.2. Сприяти успадкуванню учнями закладу духовних та культурних надбань українського народу.

  5.3. Особливу увагу приділяти формуванню високого рівня мовної культури учнів, оволодінню та вживанню української мови як духовного скарбу нації.

  5.4. На прикладах літературних героїв формувати духовні цінності українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідної землі, родини, шани до минулого і сучасного.

  5.5. Активно використовувати в позаурочній роботі кіно- і відеофільми, науково-популярну та художню літературу національно-патріотичного спрямування.

  6.Учителям історії та правознавства ......

  6.1. Під час вивчення програмового матеріалу особливу увагу приділяти темам щодо становлення української державності, побудови громадянсько­го суспільства, інтеграції України у світове та європейське співтовариство.

  6.2. Забезпечити виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти миру і злагоді в суспільстві.

  6.3. Виховувати в учнів готовність до виконання громадянських і кон­ституційних обов'язків.

  6.4. Виховувати в учнів національну гідність на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїзму визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

  6.5. Забезпечувати виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки та історичних святинь.

  6.6. Формувати в учнів уявлення про значення українського війська в історії, роль Збройних сил України у відстоюванні свободи та держав­ності країни і її громадян від часів княжої доби, Гетьманського війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності.

  6.7. Пояснювати учням важливість збереження національної іден­тичності, необхідність брати участь у розбудові та захисті своєї держави.

  8. Класним керівникам:

  8.1. Планувати з учнівськими колективами заходи щодо виконання основних положень Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

  8.2. Формувати в учнів необхідні компетенції для успішної самореалізації в соціумі як громадянина, сім'янина, професіонала, носія української національної культури.

  8.3. Забезпечити формування в учнів усвідомлення себе як громадянина Української держави; виховувати фізичну, моральну, художньо-естетичну, інтелектуальну, правову, трудову, екологічну культури.

  8.4. Сприяти формуванню в учнів кращих рис особистості - пра­целюбності, свободолюбності, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини.

  8.5. Виховувати в учнів здатність протидіяти проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

  8.6. Проводити просвітницьку роботу з батьками з метою національно-патріотичного виховання молоді в сім'ї.

  9. Педагогічним працівникам:

  9.1. Шляхом наставництва та особистим прикладом виховувати в учнів риси, притаманні справжньому громадянину України.

  9.2. Використовуючи міжпредметні зв'язки та виховні засоби, забезпе­чити виконання основних положень Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

  10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи ......


  Директор                                                 

  З наказом ознайомлені:                                    

  ПЛАН заходів, 

  спрямованих на реалізацію Концепції 

  національно-патріотичного виховання учнів

  до 2025 року

  Зміст заходу

  Термін виконання

  Відповідальний

  1

  Ознайомити класоводів, класних керівників, учителів-предметників з методичними рекомендаціями МОН України, щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі до 2025 р.

  Серпень, 2022

  Заступник директора з виховної роботи 

  2

  Провести засідання МО «Про реалізацію основних положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді і заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання при вивченні шкільних дисциплін до 2025 р.»

  Серпень, 2022

  Заступник директора з виховної роботи

  3

  Забезпечити проведення першого уроку  на тему «Я – патріот і господар своєї землі », «Ми українці – гордий народ нескореної країни»

  Щорічно

  Класоводи, класні керівники

  4

  Щотижня розпочинати заняття з виконання Державного Гімну України та гімну школи

  Постійно

  Педагог-організатор 

  5

  Проведення Олімпійського тижня, уроку

  Щорічно

  01.09.-15.09

  Учителі фізичної культури

  6

  Народні рухливі ігри для дітей

  Постійно

  Учителі фізкультури

  7

  Заходи щодо відзначення Днів визволення Лубенщини від нацистів, Дня партизанської слави та початку підпільно-партизанського руху в Україні (за окремим планом):

  - Проведення тематичних уроків з історії України, всесвітньої історії

  - Проведення уроків мужності, лекцій, семінарів, диспутів, бесід, засідань «круглих столів», присвячених історії підпільно-партизанського руху за темами: «Партизанський рух в Україні», «Рух опору в Україні», «Стежки, опалені війною»

  - тематична книжкова виставка

  - організація екскурсій до шкільного музею

  Щорічно, вересень 

  (22-23.09)  Учителі історії


  Класні керівники
  8

  Участь у заходах на підтримку учасників бойових дій, поранених військовослужбовців «Ми разом»

  Постійно

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, кл. керівники

  9

  Заходи щодо відзначення Міжнародного дня миру (за окремим планом). Акція, малюнок на асфальті «Ми за мир на планеті Земля»

  Щорічно, вересень  (21.09)

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, кл. керівники

  10

  День пам’яті жертв Бабиного Яру

  Щорічно, вересень (29.09)

  Учителі історії

  11

  Виготовлення композиції із природних матеріалів до Дня рідного села

  Щорічно, вересень 

  24-25.09

  Педагог-організатор, класні керівники

  12

  Проведення виставок малюнків, плакатів, колажів на патріотичну тематику

  Постійно

  Педагог-організатор,

  класні керівники, учителі образотворчого мистецтва

  13

  Декада (10-20.09) до Дня Незалежності України:

  • Година спілкування «Я-громадянин України і пишаюся цим» (1-4 класи);
  • Інтелектуальна гра « Невідома Україна?» (5-7 класи)
  • Брифінг «Закон один для всіх» (8-11 класи);
  • Проведення бесід на тему «Прапори часів українського козацтва»

  Щорічно, вересень

  Класні керівники

  14

  Забезпечити впорядкування матеріалів шкільного музею, організувати роботу пошукових загонів, проводити екскурсії та музейні уроки

  Постійно

  Педагог-організатор

  15

  Конкурс листівок та малюнків «Прохання Землі – берегти»

  Щорічно, вересень

  Учителі природознавства, образотворчого мистецтва

  16

  При викладанні предметів опиратися на місцевий матеріал, використовувати літературу місцевих авторів

  Протягом року

  Учителі-предметники

  17

  Волонтерська акція «Милосердя» до дня людей похилого віку «Допоможи, не залишайся осторонь!»

  Щорічно, жовтень

  01.10

  Педагог-організатор, 

  класні керівники

  18

  Заходи щодо відзначення Дня Захисника України та Дня українського козацтва (за окремим планом):

  - Години духовності «Благословенна та держава, що має відданих синів»;

  - Спортивні змагання «Козацькі розваги» ( 1-4, 5-7, 8-11 класи) до Дня Захисника України, за (окремим планом);

  - Класні заходи «Вшанування захисників України різних часів»;

  тематична книжкова виставка;

  - організація екскурсій до шкільного музею.

  Щорічно, жовтень

  10-14.10
  Педагог-організатор, 

  класні керівники

  19

  Проведення майстер-класів із залученням дітей та батьків по виготовленню оберегів для бійців ЗСУ

  Щорічно жовтень, грудень, лютий, квітень

  Педагог-організатор, 

  класні керівники 

  20

  Заходи щодо відзначення Європейського тижня демократії (за окремим планом):

  - Проведення конференцій, які підкреслювали б освітнє та історичне значення прав людини

  - Проведення диспутів про права людини на тему поваги та недискримінації по відношенню до людей з особливими потребами, а також на тему упереджень, що базуються на релігійній, мовній, культурній та сексуальній орієнтації

  Щорічно, жовтень 

  15.10  Педагог-організатор, 

  класні керівники, учителі історії та правознавства

  21

  Оформити в шкільній бібліотеці виставку «Видатні особи рідного краю»

  Щорічно, раз на чверть

  Бібліотекар 

  22

  Виховні години «В єдності і сила народу» Дня Гідності і Свободи 

  Щорічно, листопад

  21.11

  Класні керівники

  23

  Години громадянськості «Заради щастя і свободи»

  Щорічно, листопад

  Практичний психолог

  24

  Заходи до Дня Української писемності

  Щорічно до 09.11

  Учителі української мови 

  25

  Дні літератури «Творчість дитячих місцевих письменників»

  Листопад, березень

  Вчителі початкових класів

  26

  Виховні години «Із Україною в серці» (1-11)

  Щорічно, 02-06.11

  Класні керівники

  27

  Зустрічі з волонтерами АТО, ООС, війни 


  Щомісячно

  Учнівське самоврядування

  Педагог-організатор 

  28

  Заходи  щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій:

  - Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

  - Організація і проведення тематичних уроків, лекцій, засідань круглих столів, конференцій з метою поглибленого вивчення причин і наслідків голодоморів та політичних репресій;

  - тематична виставка літератури;

  - заходи в шкільному музеї.

  Щорічно, листопад

  26.11  Педагог-організатор Класні керівники  29

  Книжкова виставка «Права, обов'язки людини і громадянина». Зустрічі в бібліотеці

  Щорічно, листопад 

  Бібліотекар

  30

  До Всесвітнього Дня волонтерів. Вшановуємо волонтерів. Виховуємо в собі готовність прийти на допомогу. 

  Щорічно 05.12

  Педагог-організатор Класні керівники

  31

  Заходи  «Ми – майбутні захисники» до Дня Збройних Сил України

  Щорічно, грудень

  01-09.12

  Педагог-організатор

  32

  Заходи Тижня права до Міжнародного Дня прав людини «Я і закони моєї держави»:

  - Єдиний день інформування про чинне законодавство «Захист прав людини»

  - Тематичні уроки «Гордість моєї країни», «Ти – людина, громадянин», «Мораль і закон», «Якщо ти учасник дорожнього руху, будь уважний і дисциплінований»

  - Круглі столи «Права людини: від шкільних зошитів до реального життя», «Право – утілення добра і справедливості»

  - Диспут «Які права мені потрібні в школі»

  - Лекції «Пустощі та кримінальна відповідальність», «Що таке правомірна поведінка?»

  - школярі малюють «Від прав дитини – до прав людини»

  - тематичні книжкові виставки

  Щорічно, грудень

  Класні керівники

  Учителі правознавства

  33

  Провести виховні години «Знай свої права!»

  Щорічно, грудень

  Класні керівники

  34

  Благодійні акція «Миколай про тебе не забуде», «Новий рік без самотності»  (різдвяні подарунки, листівки, сувеніри)

  Щорічно, грудень

  12-23.12

  Педагог-організатор

  35

  Виставка композицій «Збережи ялинку. Зимовий вернісаж»

  Щорічно, грудень

  26-30.12

  Педагог-організатор Класні керівники

  36

  Екологічний десант «Нагодуй птахів»

  Щорічно, зимові місяці

  Класні керівники

  37

  Новорічні щедрівки (11 кл.)


  Щорічно, грудень

  Педагог-організатор, учнівське врядування

  38

  Місячник національного виховання

  Щорічно, мічень

  Педагог-організатор, класні керівники

  39

  Симоненківські читання

  Щорічно, січень.

  Перший тиждень занять ІІ семестру

  Учителі української літератури

  40

  Заходи до Дня пам'яті кіборгів (16.01)


  Щорічно, 16.01

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

  41

  Заходи  щодо відзначення Дня Соборності та Свободи України (22.01):

  - Тематичні уроки з історії України «Соборна Україна – одвічна мрія народу», «Українці у боротьбі за створення власної держави», «Сонце Соборності»

  - Лекції «Роль Грушевського у створенні УНР»

  - Бесіди «День Соборності – національне свято України»

  -Семінари «Розвиток ідеї Соборності», «Шлях до незалежності»

  - Усні журнали «УНР як крок до незалежності України» з метою висвітлення проблеми становлення нероздільної самостійної української держави на початку ХХ століття

  Щорічно, січень

  16-20.01


  Учителі історії

  Класні керівники


  42

  Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України

  Щорічно, січень

  Педагог-організатор

  43

  Заходи  щодо відзначення Дня пам’яті Героїв Крут (29.01)

  Щорічно, січень

  28-31.01

  Учителі історії 

  Класні керівники

  44

  День державного герба України

  Щорічно, 19.02

  Учителі історії

  45

  Збереження, творення та передача українських духовних цінностей. Обереги українців у побуті 

  Щорічно, лютий 

  Учитель української літератури

  46

  Заходи  щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

  Щорічно, лютий

  20.02

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

  47

  День єднання. Флешмоб «Співаємо за Україну» (виконання гімну)

  Щорічно, 16.02

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор Класні керівники

  48

  Заходи до Міжнародного Дня рідної мови (за окремим планом) 

  Щорічно, лютий

  21.02

  Вчителі філологи

  49

  Початок війни Росії проти України

  24.02

  Учителі історії

  Класні керівники

  50

  Класні  виховні години:

  «Моя сім’я, моя родина»

  Щорічно, березень

  Класні керівники 1-11 класів

  51

  Заходи  щодо відзначення річниці з дня народження       Т.Г. Шевченка «Скарби безсмертного Кобзаря» 

  Щорячно, березень


  Учителі філологи

  52

  День українського добровольця

  Щорічно,14.03

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

  53

  Декада (13-24.03) «Школа самовиховання»:

  «Ми – українці» – 1 кл.

  «Я – син своєї землі» – 2 кл.

  «Моральні цінності мого народу» – 3 кл.

  «Я – громадянин України і пишаюсь цим» – 4 кл.

  «Твоя активна життєва позиція» – 5 кл.

  «Я – моя родина – Україна» – 6 кл.

  «Виховуємо лідерські якості» – 7 кл.

  «Українська вдача» – 8 кл.

  «Твоя правова культура» – 9 -11 кл.

  Щорічно, березень

  Класні керівники

  54

  Волонтерська робота. Надання допомоги ветеранам, людям похилого віку

  Постійно

  Педагог-організатор, учнівське самоврядування

  55

  Заходи до Міжнародного дня спорту та Всесвітнього дня здоров’я:

  - спортивні змагання;

  - квест «Здоровим будь»; 

  - конкурс на кращий соціальний ролик присвячений здоровому способу життя;

  - бесіди «Здоровий спосіб життя – основа довголіття» 

  Щорічно, квітень 06-07.04

  Учителі фізичної культури

  Класні керівники

  Медична сестра

  56

  Декада (10-21.04) «Школа самовиховання»:

  Година милування «Віч-на-віч з природою» (1-2 класи) .

  Екологічний турнір «Знай, люби, бережи!» (3-4 класи)

  Брейн-ринг «Земля – наш дім» (5-7 класи)

  Дебати «Природа, людина: пошук гармонії» (8-11 класи)

  Щорічно, квітень

  Класні керівники

  57

  Екологічний суботник, присвячений Міжнародному Дню довкілля (18.04),  рідної Землі (22.04)

  Щорічно, квітень

  Класні керівники

  58

  Організація тренувальних зборів юнаків 10 класу та військово-польових зборів хлопців 11 класу

  Щорічно

  Учителі захисту України

  59

  Зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС (до чергової  річниці трагедії)

  Щорічно до 26.04

  Заступник директора з виховної роботи

  60

  Тиждень патріотичного виховання «До Дня  пам’яті та примирення»

  Щорічно, травень

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

  61

  День вишиванки

  Щорічно, 3 четвер травня  

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

  62

  Заходи до Дня Героїв

  Щорічно, 21.05

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор

  63

  Волонтерська робота. Привітання ветеранів з Днем пам’яті та примирення

  Щорічно, травень

  Педагог-організатор, учнівське самоврядування

  64

  Участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), 

  Щорічно

  Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, учителі захисту України, фізичної культури, історії  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  nakaz-pro-organzacyu-naconalno-patrotichnogo-vihovannya-zdobuvachv-osvti-na-2022-2023-navchalniy-rk.rar [312,5 Kb]
  (Придбали цей файл: 2164)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.