• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 79
   Наші гості: 78

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 
   - отсутствуют  » » План виховної роботи класного керівника І-ІІ семестр  План виховної роботи класного керівника І-ІІ семестр
  План виховної роботи класного керівника І-ІІ семестр

  ПОГОДЖЕНО

  Директор

  ________________П.І.Б

  «___» вересня 2022 року


  ПОГОДЖЕНО

  Заступник директора з виховної роботи

  ________________П.І.Б

  «___» вересня 2022 року


  ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

  _______ класу

  ___________________ ліцею

  _____________________ району

  _______________________ області  Класний керівник: ___________________  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА

  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ


  В класі навчається 00 учнів: 00 дівчаток та 00 хлопчиків. Всі учні проживають на території міста _________ в мікрорайоні ____________ ліцею. Всі учні – ровесники – 2000 року народження. Соціальний склад сімей різний. Дітей – сиріт – немає, напівсиріт – нема , багатодітних сімей – немає. Є учні з особливими освітніми потребами.

  Дисципліна в класі задовільна. Хлопці дружать з дівчатами. Мікро групи в класі - за місцем проживання. Діти люблять спілкуватися між собою, спілкуються і поза школою. Дисциплінованість та культура поведінки на задовільному рівні.

  Всі учні мають певне доручення в класі, охоче його підтримують; само організованість виявляє П______І.Б. та П______І.Б. в інших- середній рівень само організованості.

  Учні проявляють інтерес до громадського життя, постійно беруть участь в виховних заходах класу, школи та села, проте в деяких учнів є розходження між словами та вчинками.

  В основі взаємин лежить спільне навчання, місце за партою та місце проживання. Діти здатні на взаємодопомогу, радіють успіхам товаришів, проте наголошують на чужі невдачі, засмучуються від своїх невдач. Вміють попросити вибачення. Є лідери в класі- це учні, що добре вчаться. Прояви порушень поведінки пояснюються  недостатністю уваги з боку батьків, особливостями темпераменту. Основними заходами впливу на учнів, які порушують поведінку, є: індивідуальні бесіди з ними та батьками.

  До активу класу входять: П______І.Б. та П______І.Б. До однокласників  вони ставляться із розумінням. Їхні розпорядження в основному виконуються.

  Учні  цікавляться життям школи та інших класів, відповідально та систематично виконують загальношкільні доручення.  Спілкування з учнями школи відбувається на основі спільних занять спортом та інтересів.

  Загалом стосунки у класi товариськi, приятельськi. Дiти можугь органiзовувати самостiйно справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. У стосунках мiж дiтьми мало спiвчуття, галантностi, терпимостi до помилок товариша. Всi учнi проявляють стриманiсть та повагу у стосунках зi старшими, вчителями, всi цiнують фiзичну працю. Діти намагаються виконувати єдині вимоги і правила поведінки в школі.

  Кожний учень класу – індивідульний, але разом вони складають цілісний механізм. Рівень їхнього сприйняття загальнолюдських цінностей - вище середнього, на етапі формування; провівши декілька занять в класі, стало зрозуміло, що учні сприймають загальнолюдські цінності і у них виховане почуття бережливого ставлення до цих цінностей; вікові особливості учнів класу передбачають їх бурхливий вияв емоцій та почуттів та реакції на них; проте, діти знають міру у виявленні емоцій і намагаються стримуватися у відповідних ситуаціях.

  СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ КЛАСУ


  № з/п

  Питання

  Відповідь

  Кількість

  Прізвища

  1.

  Діти - сироти

  2.

  Сім’ї без матері

  3.

  Сім’ї без батька

  4.

  Діти «групи ризику»

  5.

  Діти – інваліди у сім’ї

  6.

  Діти з фізичними вадами
  7.

  Батьки - інваліди

  8.

  Неблагополучні сім’ї:

  -батьки п’ють ;

  -батьки, не виявляють потрібної уваги;

  -батьки не впораються з вихованням дитини;

  -батьки знаходяться на обліку в міліції.
  9.

  Малозабезпечені сім’ї  10.

  Багатодітні сім’ї 

  3 дітей;

  4 дітей;

  5 дітей и т.д.  Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2022-2023 навчальному році буде продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

  Виховна система роботи в класі  повинна мати інтегральні характеристики. Однієюз них є соціально-педагогічна підтримкастворення комфортного просторуможливостей для учня в розвиткукомпетентностей та в ціннісній ідентифікації.

  Протягом 2022/2023 н. р. щодо створення безпечного і здорового освітнього середовища будуть здійснюватися у відповідності до наступних ключових напрямів: 

  військово-патріотичне виховання;
  громадсько-правове виховання;
  екологічне виховання;
  художньо-естетичне виховання;
  родинно-сімейне виховання;
  моральне виховання;
  профорієнтаційне виховання;
  превентивне виховання
  формування здорового способу життя;
  розвиток творчих здібностей.


  У програмі «Нова українська школа» у поступідо цінностей» зазначається, що за Державним стандартом базової, повної загальної середньої освіти, компетентність – це готовність і здатність особистості чинити морально на основі цінностей, світоглядних орієнтирів: усвідомлювати необхідність моральної поведінки, уміти обґрунтовувати і цивілізовано відстоювати свою позицію, приймати зважені моральні рішення, виявляти відповідальність, брати на себе обов’язки та протистояти аморальним впливам.

  Отже, формування ключових компетентностей та практично- перетворювальних здатностей особистості учня у повній мірі залежитьвід професійного використання ціннісно-орієнтованого потенціалу виховання.

  Компетентнісний потенціал забезпечує можливість усебічного розвитку особистості дитини на основі ключових компетентностей:

  спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами;
  спілкування іноземними мовами;
  математична компетентність;
  компетентності у природничих науках і технологіях;
  інформаційно-цифрова компетентність;
  уміння вчитися впродовж життя;
  ініціативність і підприємливість;
  соціальна та громадянська компетентності;
  обізнаність та самовираження у сфері культури;

  екологічна грамотність і здорове життя 

  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

  ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСУ


  МЕТА: формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.


  ПРОБЛЕМА: формування в учнів національно-патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства. 


  ЗАВДАННЯ:

  формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;
  формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
  формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;
  виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
  виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
  формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.


  ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 


  Щоденно:


  з’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;
  бесіди з учнями, які запізнюються на уроки;
  організація чергування по класу;
  індивідуальна робота з учнями;
  контроль зовнішнього вигляду учнів;
  організація харчування.

  Щотижня:


  проведення годин класного керівника;
  перевірка щоденників;
  проведення заходів у класі за планом роботи;
  робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
  контроль за виконанням доручень;
  організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;
  робота з батьками;
  робота з учителями, які працюють у класі;
  зустріч зі шкільною медсестрою за довідками про хвороби учнів.

  Щомісяця:


  проведення класних зборів;
  проведення бесід із безпеки життєдіяльності;
  організація чергування класу по НВК;
  відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;
  консультації у соціального педагога, практичного психолога;
  тестування та анкетування учнів із метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу;
  контроль за станом підручників;
  зустріч із батьківським активом;
  відвідування учнів удома.

  Один раз на семестр:


  оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
  заповнення табелів успішності та вручення їх учням;
  проведення батьківських зборів;
  участь у роботі семінару, методичного об’єднання класних керівників;
  аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;
  проведення відкритого виховного заходу;
  складання плану роботи на канікули.

  Один раз на рік:


  аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік;
  оформлення особових справ учнів;
  статистичні відомості про клас (станом на 05 вересня);
  робота з підручниками (видання, перевірка, здавання);
  написання характеристик (за необхідністю);


  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:

  діагностуюча;
  комунікативна;
  виховна;
  проектуюча;
  організаційна;
  розвивальна;
  методична;
  стимулююча;
  оцінювальна;
  охоронно - захисна;
  корективна.

  ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  Вивчення учнів.
  Організація учнівського колективу.
  Організація учнівського самоврядування.
  Робота з батьками та громадськістю.
  Організація виховної діяльності за різними напрямками.
  Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьків.

  НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,

  ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В РОБОТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  Декларація прав дитини
  Конвенція ООН про права дитини
  Закон України «Про освіту»
  Положення про загальноосвітній навчальний заклад
  Положення про класного керівника навчального закладу
  Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне)
  План роботи школи
  План виховної діяльності з класним колективом

  ФОРМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  1

  Форми роботи, спільні з шкільним бібліотекарем:


  керівництво читання
  аналіз читацьких формулярів
  бібліотечно-бібліографічні заняття
  захист читатських формулярів
  презентація нових книг, вечори поезії та інші форми пропаганди книги

  2

  Спільно з учителями-предметниками, 

  керівниками гуртків, секцій:

  обмін інформацією
  вироблення єдиних вимог
  складання програм спільних дій

  3

  Спільно з шкільним психологом: 


  педконсиліум
  анкетування
  спостереження
  тестування
  вивчення продуктів діяльності
  складання програм розвитку особистості учня і учнівського колективу

  4

  Групові (з батьками):


  збори
  психолого-педагогічні практикуми
  лекції, бесіди, конференції
  листування
  відвідування вдома
  брифінги
  огляд літератури
  засідання батьківських клубів
  засідання батьківського комітету
  вечори великої сім'ї
  родинні свята
  дні відкритих дверей
  вечори запитань і відповідей
  позакласний всеобуч
  аукціон родинної педагогіки
  альбоми -естафети
  виставки сімейних реліквій
  педагогічний всеобуч

  5

  Групові

  (з учнівським колективом):


  класні години
  диспути
  дискусії
  круглі столи
  поетичні свічки
  соціальні ринги
  історичні розповіді
  написання творчих робіт
  огляди-перегуки
  прес - конференції
  виставки
  діалоги
  години спілкування
  вечори

  6

  Індивідуальні:


  доручення
  бесіда
  написання творчих робіт
  виступи
  дослідницький пошук


  ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:


  Формування національної свідомості, любові до рідної землі, родини, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.
  Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції.
  Формування духовного світу дитини засобами інтеграції всіх ланок розвивального процесу на основі виробленого досвіду як народної, так і наукової педагогіки.
  Формування основ світогляду, цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця та ролі в природі і суспільстві.
  Удосконалення знань, умінь і навичок вихованців через спеціально підібрані і адаптовані засоби різних видів діяльності.
  Створення умов для реалізації фізичних, естетичних, моральних і    духовних можливостей кожної дитини.
  Орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури.
  Поєднувати практичну роботу з науково-пізнавальною та пошуковою діяльністю.
  Збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури.
  Виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні надбання українських народних традицій.
  Задовольняти власні потреби учнів в пізнавальній та практичній діяльності.
  Шанобливе ставлення до історичних пам’яток, активна діяльність школярів по поліпшенню умов життя в рідній місцевості, участь у відроджені забутих та створені нових національно-культурних традицій регіону.
  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Невирішені  проблеми

  Основні завдання

  Низький рівень сформованості відповідальності за власні вчинки в учнів;
  Недостатній рівень культури поведінки вдома, у ліцеї та громадських місцях;
  Низький рівень соціальної активності      учнів у вирішенні загально-соціальних питань.             


  ?  Формувати почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

  Формувати відчуття себе громадянином та патріотом України, шанування державних символів, Конституції України;

  Виховання почуття патріотизму;

  Розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій;

  Розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків.

  Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1. Низький рівень сформованості потреби жити в суспільстві за загальноприйнятими нормами;

  2. Недостатній рівень сформованості гуманістичних рис особистості;

  3. Низький рівень знань про свій родовід;

  4. Низька культура сімейно – родинних відносин;

  5. Значне зростання жорстокості, грубості, неповаги, що призводить до булінгу у різних його проявах.

  Виховувати:

  Виховувати патріотизм, колективізм, свідому дисципліну, громадянську і соціальну відповідальність, непримиренність до аморальних вчинків;

  Формувати моральну якість: правдивість, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, справедливість, гідність, взаємодопомога, товариськості, співпереживання, щедрість, повага до особистості, скромність.      

  Формувати гендерну культуру 

  Ціннісне ставлення особистості до праці

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1.     Недостатній рівень трудової активності;

  2.     Праця людини розцінюється лише як спосіб існування;

  3.     Низький рівень культури праці;

  Низький рівень бережливості, схильність до марнотратства

  формувати повагу до людини праці;

  формувати уявлення про сучасний ринок праці;

  формувати такі якості як ініціативність, працездатність, наполегливість;

  формувати уявлення про принципи побудови професійної кар’єри.  

  Профорієнтаційна робота

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1.     Низький рівень взаємозв’язку ліцею  і батьків у питаннях формування професійних намірів;

  2.     Недостатня культура і методика професійної  орієнтації з боку сім’ї;

  3.     недостатня потреба учнів у набутті професії

  Виховувати в учнів професійні наміри, які б відповідали їх бажанню, здібностям та потребі суспільства в кадрах;
  Виховувати в учнів потребу і необхідність у кваліфікованій професійній діяльності

  Ціннісне ставлення особистості до природи

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1. Низький рівень екологічної культури;
  2. Недбале ставлення до природи;

  3. Нерозуміння значення шкоди, завданої природі, для життя суспільства.

  Формувати пізнавальний інтерес до природи;
  Усвідомлювати взаємозв’язок власного здоров’я зі станом екології;
  Формувати моральну відповідальність за збереження природного довкілля

  Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1. Низький рівень естетичної культури учня;

  2.Низький інтерес до народного мистецтва;

  3.Недостатня сформованість естетичних  переконань та смаків.

  Формувати пізнавальний інтерес до мистецтва;
  Формувати системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень;
  Формувати розуміння художніх шедеврів, вміння відрізняти цінності та квазіцінності (піднесене і потворне).

  Ціннісне ставлення особистості до себе

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  Недостатня результативність пропаганд здорового способу життя;
  Несформована потреба у регулярних заняттях фізкультурою;
  Недостатнє усвідомлення ролі режиму дня в  житті людини;
  Недостатній рівень санітарно – гігієнічних   знань і навичок;
  Недостатня обізнаність щодо дій під час виникнення критичних життєвих ситуацій.
  Формувати усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
  Усвідомлення готовності працювати над собою і своїми моральними якостями;
  Формувати навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки. 

  Робота з батьками

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1.     Недостатній зв'язок ліцею  з батьками;

  2.     Низький рівень педагогічної культури батьків;

  3.     Низька зацікавленість батьків у результатах навчання та виховання своїх дітей.

  Поглиблювати психолого – педагогічну підготовку батьків;
  Зміцнювати взаємозв’язки ліцею  і батьків;
  Удосконалювати систему педагогізації батьків.

  Туристично – краєзнавча робота

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1.     Недостатні знання учнів про історію рідного  краю;

  2.     Низький відсоток охоплення учнів туристично – краєзнавчою роботою.

  3.     Недостатня можливість у учнів подорожувати країною

  Формувати в учнів любов до рідного краю, прагнення поглибити свої знання про історію та особливості своєї Батьківщини;
  Виховувати потребу в учнів до збереження та примноження історичних та культурних надбань краю;
  Виховувати гордість за героїчне минуле свого народу, своєї Батьківщини.

  Учнівське самоврядування

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1.     Байдуже ставлення до доручень у системі самоврядування;

  2.     Низька якість організації ефективності самоврядування.

  3.     Слабка відповідальність за доручену справу

  Виховувати громадянську позицію, національну самосвідомість;
  Через самоврядування залучити учнів до діяльності в колективі, суспільстві;
  Забезпечити високу якість і ефективність самоврядування;
  Формувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності,  гласності, демократизму.

  Діяльність учнівських організацій

  Невирішені проблеми

  Основні завдання

  1.     Недостатня усвідомленість переконань у необхідності діяльності дитячих організацій;

  2.     Недооцінка ролі кожного учасника в житті організації;

  3.     Низька активність учнів в організації діяльності учнівських об’єднань. 

  Виховувати колективізм;
  Формувати потребу активної участі в громадському житті ліцею, суспільстві;
  Формувати вміння керувати колективом.

  ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ПРО УЧНІВ


  № з/п

  ПІБ учня

  Дата народження

  Телефон 

  Адреса 

  Примітки

  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9


  10


  11


  12


  13


  14


  15


  16


  17


  18


  19


  20


  21


  22


  23


  24


  25
  Відомість про зайнятість учнів 

  у позаурочний час


  ПІ учня

  Гуртки, секції  САМОВРЯДУВАННЯ КЛАСУ

  ПОСАДА

  ПІБ

  Командир класу 

  (відповідальний за дисципліну, харчування та виконання обов’язків своїх однокласників)


  Заступник командира класу 

  (відповідальний за дисципліну, за зовнішній вигляд та своєчасне відвідування занять)


  Культурно-масовий сектор

  (відповідальні за постановку виступів від класу у шкільних заходах та учать у художніх конкурсах)

  Образотворче мистецтво


  Хореографія 


  Хореографія 


  Піаніно, акардіон


  Вокал


  Спортивний сектор

  (відповідальні за участь у спортивних змаганнях школи)  Редколегія

  (відповідальні за написання статей від класу та за участь у літературних конкурсах)  Волонтери  Сектор «Green»

  відповідальний за прибирання території  відповідальний за озеленіння  Сектор «БЖД»

  відповідальний за енергозбереження  відповідальний за чергування  відповідальний за стан меблів  відповідальний за дисципліну на перервах у класі та коридорі


  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ

  У 8 класі навчається - 00  учнів. З них – 00 дівчат та 00 хлопців. Клас вікової норми з групою інтелектуальних дітей.

  Учнів з високим рівнем знань у класі П______І.Б., П______І.Б., П______І.Б.. Хоча такі учні, як П______І.Б., П______І.Б. могли б мати високій рівень знань при докладанні більше зусиль під час підготовки до уроків. Усього 00 дітей має достатній навчальний потенціал і хороші здібності до навчання. 00учнівмають середній рівень навчальних досягнень. У класі є так званий «резерв» — це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, але працюють над їх виправленням.

  Діти в класі одного віку – 10-11 років. Більшість учнів зараховані до школи ще з першого класу за бажанням батьків.

  У вересні 2022 року прибув до класу П______І.Б., який відразу знайшов спільну мову з учнями класу.

  Взаємовідносини класного керівника і учнів класу хороші. В цілому клас характеризується як дружний, організований, із хорошим психологічним кліматом. Наявні угрупування переважно за спільними інтересами. Неофіційних лідерів в класі не має. Клас із високим рівнем вихованості. Яскраві індивідуальні особливості органічно впливають на розвиток класу як колективу.

  Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи і також необхідна умова — стимуляція самовдосконалення дітей за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток».

  З батьками проводиться постійна робота. Вони відвідують школу для проведення бесід з класним керівником. Як класний керівник постійно підтримую телефонний контакт для з’ясування причини відсутності на уроках та з організаційних питань.

  В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим  питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника.

  У моєму класі є неповні сім’ї та багатодітні. Це ускладнює роботу. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому.

  П______І.Б., П______І.Б. – діти напівсироти, вихованням яких займаються мами.

  З багатодітної родини – П______І.Б.

  Лідером в колективу є: П______І.Б.

  Серед учнів, які потребують посиленої уваги з боку дорослих: П______І.Б. У цих дітей складний характер , вони можуть порушувати норми поведінки, не дотримуватися культури стосунків у колективі.

  Учні охоче беруть участь у громадському житті школи, активно вболівають за свій колектив, прагнучи не відставати відінших класів.

  Брали участь у  заходах, присвячених  Дню Козацтва, Свято осені, у новорічному святі, були активними учасниками тижня здорового способу життя, проявили активність у Шевченківському тижні та у заході , присвяченому вшануванню пам’яті Т. Шевченка.

  Діти люблять читати книжки, особливо міфи, легенди, фантастику та пригодницьку літературу. Діти протягом року охоче трудилися, підтримуючи чистоту та порядок на шкільній території й у класному приміщенні.

  Мені як класному керівнику необхідно продовжувати роботу по вихованню культури поведінки учнів у школі, на вулиці, у громадських місцях. Потребує вдосконалення робота по патріотичному, правовому та естетичному вихованню.

  Звичайно, залишається ще багато невирішених проблем і протиріч, над якими необхідно працювати у 2021/2022 навчальному році, а саме:

  зміцнювати трудову дисципліну на уроках, поведінку під час перерв;
  добиватись сумлінного виконання учнями своїх доручень.
  добиватись доброзичливих, товариських стосунків між учнями класу, між дівчатами та хлопцями.

  Тому основною метою виховної діяльності залишається  створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

  Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера учнів розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в результаті виконання загально-виховної, індивідуальної та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості і більшість учнів обрали шляхи майбутнього навчання та праці. Класний колектив протягом цього навчального року буде працювати над вирішенням такого проблемного питання: «Формування в учнів національно-патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства».


  КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

  НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

  Вересень

  Тема періоду: «Моя безпека –  запорука мого здоров’я» 

  Завдання періоду:

  -  пропагування здорового способу життя; 

  - проведення профілактичної роботи серед учнів щодо безпеки життєдіяльності;

  - формування усвідомлення учнями безпечної поведінки,   гармонійному розвиткові особистості.

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Свято першого дзвоника.

  Перший урок. Тематика перших уроків:

  “Ми українці: честь і слава незламним”;
  «Це повинен знати кожен»;
  «Україна – героїчна країна».

  01.09.22р.-01.09.22р.


  ____-річниця визволення _________ від нацистських окупантів:

  Провести уроки мужності, класні години «Пам’ять вічна - пам’ять жива »,

  «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!", 

  «Я рівняюсь на героїв»,  

  «Герої поряд»;

  Конкурс  малюнків «Дякуємо за мирне небо над головою»
  Створити виставку книг, приурочену ІІ Світовій війні


  Осінній благодійний ярмарок до Дня міста «Разом до перемоги» (збір коштів на підтримку ЗСУ, сімей ВПО, які потребують соціальної та матеріальної допомоги)


  Заходи до 81 -річчя трагедії «Бабиного Яру»

  19.09.22р.-

  20.09.22р.  19.09.22р.

  27.09.22р.

  День миру. Проведення вікторини. Виховні години.


  21.09.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  День партизанської слави та річниці партизанського руху в Україні у період Другої світової війни 1939 – 1945 р.р.

  (виховний захід для старшокласників)

  22.09.22р.

  Привітати  ветеранів – земляків з ___ - річницею визволення _______________

  19.09.22р.

  Заходи щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження в сім’ї:

  Моніторинг соціального стану сімей учнів;
  Виставка «Права та обов’язки дітей у шлюбно – сімейному законодавстві»

  09.09.22р.

  Організувати в шкільній бібліотеці виставку літератури «Ми – єдині, ми – за мир»

  21.09.23р.

  Конкурс малюнків на асфальті: «Діти України за мир на Землі»

  21.09.23р.

  Участь у Всеукраїнській освітній компанії «Голуб миру» (виготовлення голубів миру)

  21.09.23р.

  Єдиний урок Миру на тему: «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх»

  21.09.23р.

  Виховні години: 

  «Ми – діти світу», 

  «Світове щастя неможливе без миру на Землі», 

  «Ми за Мир»

  «День Миру», 

  «Вчимося жити у мирі і злагоді», 

  «Хай буде мир у нашій рідній Україні»; 

  21.09.23р.

  Засідання круглого столу «Голосуємо за мир»

  21.09.23р.

  Провести флешмоб «Ми за мирне небо України»

  21.09.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  ТИЖДЕНЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ

  05.09.-09.09.22р

  Прибирання території.

  09.09.22р.

  Початок  акції «Живи, книго!»

  Протягом місяця

  Акція «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати»

  01.09-09.09.2022

  Компетентнісне ставлення особистості до природи

  Виставка осінніх букетів: «Пам’ятаємо героїв! »

  Акція «Зірка пам’яті»- прибирання території пам’ятників

  Ярмарок «Осінній дивограй» - виставка поробок із природного матеріалу

  16.09.22р.-

  16.09.22р.

  Оголошення старту екологічних акцій:

  «Первоцвіт»;
  «Посади дерево»;
  «Свіжий вітер»;
  «Чисте джерело»;
  «Не рубай ялинку» ;
  «Замість ялинки зимовий букет»;
  «Птахи нашого саду»;

  ?  «Допоможемо птахам взимку».

  05.09.22р.-09.09.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  Бібліотечний урок, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек «Бібліотека добрий чарівник, у ній багато різних книг»

  30.09.22р.

  Підготовка святкового концерту до Дня вчителя

  3-й,4-й тижні

  «Людина починається з любові» - виховна година з нагоди дня народження В.О.Сухомлинського

  27.09.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  Організація роботи органів самоврядування

  05.09.-09.09.22р

  Організація роботи шкільних гуртків

  05.09.-09.09.22р

  «Посмішка», флеш – моб до Всесвітнього дня запобігання суїциду. – День позитиву

  09.09.22р.

  ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ РУХУ

  Взяти на облік учнів, які мають власні скутери та мотоцикли і провести з ними додаткові заняття з ПДР;

  Провести єдину годину спілкування: "Безпека дорожного руху"

  Обговорити на батьківських зборах питання пов’язані  з попередженням нещасних випадків на дорогах

  Тренінг «Твій безпечний шлях до школи "

  Конкурс-рейд «Увага! Діти - на дорозі!»

  Складання маршрутних листів «Дім – школа»


  12.09.22р.-

  16.09.22р.

  Протягом місяця

  15.09.22р.

     

  14.09.22р.  02.09.-30.09.22

  05.09.22

  Відео на Фейсбук сторіці ліцею «Увага! Діти на дорозі». Виступ агітбригади ЮІР  «Знай дорослий, знай дитя: безпека руху – це життя».

  До 16.09.23р.

  Шоу-вікторина знавців правил дорожнього руху «Правила дорожнізнай – в ДТП не потрапляй!»

  15.09.23р.

  ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

  «День фізичної культури і спорту: 

  Провести години спілкування: «Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я»
  Першість ліцею з легкої атлетики;
  Змагання з настільного тенісу на першість Добренського ліцею;
  Змагання з футболу;

         д) Фотоконкурс"Ми і спорт "

  19.09.22р.-23.09.22р.

  Всесвітній день туризму :

  «У пошуках скарбів» - квест –гра 
  Проведення Дня туризму «Орієнтування  на місцевості»

  27.09.22р.


  ТИЖДЕНЬ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

  1.Провести зустріч з представниками пожежної охорони;

  2.Провести згідно програми заняття з учнями 1 – 11 кл. з вивчення правил протипожежної безпеки;

  Перевірити стан протипожежної безпеки в ліцеї

  26.09.22р.-

  30.09.22р.

  Ознайомлення учнів із статутом навчального закладу, правилами внутрішньо шкільного розпорядку. 


  Бесіди: 

  «Як поводитися у школі, вдома, на вулиці», «Чи важко бути охайним?»; 

  «Про необхідність  дотримання учнями Статуту та Правил поведінки в школі»,  «Урок чемності – правила поведінки в школі», «Твої права і обов’язки вдома і в школі»; 

  «Як не спізнюватися і не забувати», «Твій зовнішній вигляд за шкільними правилами»; 

  «Я і мій характер», «Мої цінності»

  01.09.-05.09.23р.


  01.09.-05.09.23р.


  Жовтень

  Тема періоду : «Моя земля – земля моїх батьків»

  Завдання періоду:

  формувати національну свідомість, 
  виховувати повагу до історії, культури, звичаїв і традицій нашого народу;
  усвідомлення себе як частини великого народу;
  почуття відповідальності за націю, державу, її культурне і природне надбання

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Свято козачат «Козацькі забави».

  Шкільний фестиваль – конкурс української патріотичної пісні «Пісенна Україна».

  12.10.22р.

  13.10.22р.

  Тематичні виховні години до Дня українського козацтва та Дня захисника України:

  «Покрова – козацький оберіг» 
  «З козаків візьмемо приклад»

  10.10.22р.-13.10.22р.

  Спортивна патріотична гра «Ми – нащадки козаків»

  13.10.22р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Дня захисників та захисниць України «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра».

  14.09.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  ТИЖДЕНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

  03.10-07.10.22

  День громадян похилого віку. День ветерана.

  Акція «Добрі справи» - допомога ветеранам війни та праці, людям похилого віку, вітання вчителів – пенсіонерів з професійним святом.

  03.10.22р.

  Інформаційна хвилинка присвячена Міжнародному дню людей похилого віку «Дорогою добра і милосердя», «Пам’ятай про старших у твоїй родині»

  03.10.22р

  Привітання вчителів-ветеранів з Днем Учителя


  03.10.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Підготовка та святкування Дня Вчителя:

  Конкурс вітальних стіннівок «Святковий калейдоскоп»;

  День учнівського  самоврядування;

  Літературно – пісенне вітання для вчителів «Вчителю мій – тобі мої вітання».

  03.10.22р. 

  День першокласника. «Місяць у храмі науки»

  03.10.22р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею присвячене Всесвітньому  дню захисту  тварин «Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дару-вати радість і красу».

  04.10.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до природи

  ТИЖДЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

  10.10-13.10.22р

  Всеукраїнська природоохоронна акція «Ліси для нащадків»

  .10.22р.


  Провести операції «Листя», «Земля» (трудові десанти   на пришкільних ділянках).


  03.10.22р.- 07.10.22р.

  Взяти участь у районній виставці робіт «Щедрість рідної землі» у рамках Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край, моя земля».


  Еко – квест «Міс екологія».

  Згідно  плану Всеукраїнського  конкурсу


  08.10.22р.

  Бесіди про збереження тепла і раціональне використання електроенергії «Заощаджуй в школі, вдома», «Збережемо енергію разом!», «Роль енергії в нашому житті та існуванні планети», «Економно жити – себе і державу збагатити», «Електроенергія. Звідки вона береться та як її заощадити?»

  П’ятихвилинка «Бережи енергію в класі і вдома»

  Круглий стіл «Проблеми енергетики та енергозбереження».

  Кінолекторій «Енергозберігаючі технології»

  10.10.-13.10.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  ТИЖДЕНЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  17.10-21.10.22р

  Заходи до Міжнародного Дня музики «Музичні фантазії» - музична вікторина, музичні перерви, музичний флешмоб 

  03.10.22р.

  Виставка дитячої творчості  «Козаки – взірець сили і звитяги» 

  13.09.22р.

  Ціннісне ставлення особистості до себе

  Провести єдину шкільну виховну годину з попередження дитячого травматизму «Обережно! Гриби!"

  19.10.22р.

  Заходи до Дня ООН :

  - класні години;

  - виставка літератури.

  24.10.22р.

  Розробити з учнівським активом план роботи на осінні канікули


  26.10.22р.

  Взяти участь у територіальних змаганнях з техніки велосипедного туризму

  Згідно плану  відділу освіти

  Провести серед учнів інструктаж з техніки   безпеки напередодні канікул. 

  28.10.22р.

  Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

  Виховні заходи.

  Заходи до виконання обласної програми

  протидії торгівлі людьми та до Міжнародного дня ненасильства:

  Засідання за круглим столом на тему: „Ми не живий товар”,  «Дитяча бездоглядність та її наслідки».

  Диспут «Не проміняй свободу на

  рабство», «Як захистити себе від насильства в сім’ї».

  18.10.22р.

  ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  Заходи з безпеки життєдіяльності

  - Бесіди на протипожежну тематику, відвідування МНС

  24.10.22р.-28.10.22р.  Організувати цикл лекцій для учнів 9-11 класів із трудового законодавства та проблем підготовки молоді до життя у ринкових умовах

  Протягом місяця   Листопад

  Тема періоду : «Моральність і закон – основа мого життя»

  Завдання періоду:

  виховувати моральні якості, цінності, пріоритети,
  вміння цінувати себе і кожного як неповторну особистість;
  формувати правову культуру учнів, єдність моральної свідомості і поведінки;
  розуміння правил взаємодії людей у суспільстві, толерантного ставлення до інших, необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов?язків, свобод.

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  07.11-11.11.22р

  Взяти участь у конкурсі до тижня української мови- Український калейдоскоп – вікторина 

  10.11.22р.

  Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

  09.11.22р.

  Інформаційна хвилина «9 листопада – День української писемності та мови»

  10.11.22р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею «Мово моя солов’їна…».

  09.11.22р.

  День памяті жертв Голодомору

  Загальношкільна Лінійка пам’яті «Минуле живе,допоки його пам’ятають. 1932 – 1933рр.» 
  Урок - набат  «Запали свічку пам’яті»(класні виховні години

  25.11.22р.

  Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку пам’яті у своєму вікні «І пам’яті свіча не згасне…»

  26.11.22р.

  Уроки скорботи «Мир нам діставсь нелегкою ціною, пам'ять про це буде завжди зі мною».

  21.11.22р.

  Тематичні години спілкування:

  «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні»

  «Прости нас, пам'ять, прости»

  21.11.22р.

  Акція  «16 днів проти насильства» до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

  18.11.22р.

  21 листопада - день річниці Майдану

  Заходи до Дня Гідності та Свободи:

  ?  перегляд  документального фільму «Палаюча зима: боротьба України за свободу»

  ?  виховні години на тему: «Наш дух не зламати, свободу не вбити»

  ?  тематичні виставки літератури в шкільній бібліотеці

  конкурс відеопрезентацій на тему: «Я і Революція Гідності»

  21.11.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  Година спілкування 

  «Заповіді людяності», 
  « Пісні моєї бабусі», 
  «Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин», 
  « Відкрийте чарівні двері добра і довіри»

  25.11.22р. 

  Міжнародний день толерантності. «Кожен має право бути самим собою» - психотренінг, 

  16.11.22р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Дня толерантності «Ми різні, але ми – рівні»

  16.11.22р.

  Виставка фотогазет «Світ наших захоплень» 

  21.11.22р.- 09.12.22р.

  Анкетування «Якими є твої моральні цінності» 

  17.11.22р.

  Акція «Шкідливі звички всі забудь-здоровим, друже, завжди будь!!!» 

  Випуск колективної газети (реклама здорового способу життя

  11.11.22р.

  Лекторій для учнівської молоді «Формування гендерної культури»

  29.11.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім.. П.Яцика

  07.11.22р.-11.11.22р.

  Трудовий десант «Класна кімната – обличчя колективу»

  24.11.22р.-28.11.22р.

  ТИЖДЕНЬ ІНФОРМАТИКИ 

  14.11-18.11.22р

  ТИЖДЕНЬ ФІЗИКИ 

  21.11-25.11.22р

  ТИЖДЕНЬ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ГЕОГРАФІЇ. 

  22.11.22р.-26.11.22р

  Взяти участь у всеукраїнській акції «Охорона праці очима дітей»:

  Всеукраїнський конкурс дитячих робіт «Зробимо життя безпечним»;
  Відкриті уроки на тему «Моя майбутня професія»; «Україні потрібні професіонали»  25.11.22р.-30.11.22р.

  Рейд «Скажемо «Ні» запізненням»

  14.11.22р-18.11.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до природи

  Акції з благоустрою та прибирання території навчального закладу та озеленення класних кімнат

  Протягом місяця

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  Конкурсно-розважальна програма „Королева осені -2022”

  Квест – гра «Золота осінь»

  14.11.22р.


  24.11.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  До Всесвітнього дня прав дітей

  Класні години: «Ні булінгу!»

  Години спілкування: «Правовий букварик», «Я – маленький громадянин», «Право, обов’язок, свобода та відповідальність»

  22.11.22р.

  День боротьби із палінням

  Класні години: «Курінню не місце в житті людини»

  11.11.22р.

  Конкурс плакатів «В здоровому тілі – здоровий дух»

  Профілактичні заходи «Шкідливі звички» до Дня відмови від паління

  10.11.22р.

  21.11.22р.

  Круглий стіл «Професійне самовизначення: Хочу. Можу. Треба» (9, 11 кл.)

  14.11.22р.

  Конкурс на кращий малюнок серед учнів середніх та молодших класів «Усі ми рівні в рідній Україні» /протидія ксенофобії та расової дискримінації/

  22.11.22р.

  Бесіди з медичними працівниками

  « Бережись інфекцій!» ( профілактика інфекційних захворювань)

  «Цукровий діабет – хвороба XXІ століття» ( До Всесвітнього Дня із захворюваністю на цукровий діабет)

  Протягом місяця
  Грудень

  Тема періоду : «Духовні скарби: від минулого до сучасного» 

  Завдання періоду:

  формувати духовно-моральну культуру, готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності;
  навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;
  виховувати повагу до культури свого народу, його звичаїв та традицій  та бажання примножувати їх;
  розвивати творчі здібності учнів. 

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  ТИЖДЕНЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  19.12-23.12.22р

  День Збройних Сил України

  Спортивне свято  «Ми майбутні захисники України» - спортивна гра
  Квест-гра «Ми вам довіримо Батьківщину»
  Інформаційний вісник «До Дня Збройних Сил України»
  Міжнародний день волонтерства «Волонтери світу єднаймося заради добра» - інформаційний вісник
  Святкові вітання зі святом ветеранів війни, військової служби, звільнених в запас та всіх, хто в майбутньому будуть служити в армії
  Тематичні години спілкування, присвячені до Дня Збройних сил України: «Є така професія – Батьківщину захищати»;
  Зустрічі з учасниками російсько-української війни.

  06.12.22р.  05.12.22р.


  06.12.22р.
  05.12.-06.12.22р.


  06.12.22р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Дня Збройних Сил України «Укра-їнська армія – школа гарту і мужності»

  06.12.22р.

  ТИЖДЕНЬ ПРАВОВИХ  ЗНАНЬ

  12.12. – 16.12.22р.

  Бесіда «Українська державність» (1-4 класи)

  Диспут «Порушення прав людини: експлуатація та торгівля» (5-11 класи) 

  06.12. – 10.12.22р

  Інформаційна хвилина до Міжнародного дня пам’яті  жертв геноциду

  09.12.22р.

  Інформаційні години «Права та обов’язки громадянина України» (10 грудня – День захисту прав людини)

  Класні години: 

  «Твоя правова культура»

  «Міжнародне право про права дитини»

  Правовий кінозал. 

  Перегляд та обговорення кінофільму «Людолови. Стоп насильству»

  09.12.22р.

  Юридичний всеобуч учнів «Шляхи потрапляння українських громадян до тенет торгівлі людьми»

  12.12.22р.

  Тематичні класні години :

  «Символи України» 

  «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого міста» 

  «Від маленького міста до великої України»

  «Громадянином бути зобов’язаний»

  19.12.22р.-23.12.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  Акція «Скарбничка добрих справ»

  05-09.12.22р.

  Міжнародний день інвалідів

  Виховні години:«Наповнюй серце добром»

  02.12.22р.

  День вшанування пам’яті ліквідаторів ЧАЕС 

  Уроки мужності «Пам'ятаймо героїв»

  14.12.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Робота майстерні Діда Мороза

  Протягом місяця

  Підготовка до проведення Новорічних свят: - підготовка новорічної програми

  Протягом місяця

  Відзначення свята Нового року:

  - випуск газет;

  Тематичні класні години «На порозі Новий рік»:

  ?  Конкурс на кращий клас;

  ?  Вернісаж новорічних композицій „Замість ялинки – зимовий букет.

  ?  Дитячі ранки «Світ новорічних фантазій» (1-8 кл.)

  ?  Вечір відпочинку (9-11 кл.)

  Новорічний ранок 1-4 класи

  ?  Бал-маскарад 5-11 класи

  Протягом місяця

  Акція «Волонтери світу – єднаймось!!!»:

  Уроки мужності в класних колективах

  «Героїзм українських волонтерів»

  05.12.22р.

  Благодійний торжок до Дня благодійництва (8 грудня) .

  12.12.22р.

  Компетентнісне ставлення особистості до природи

  Участь у районному конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет»

  Зимові свята – калейдоскоп «Люблю я свій народ, ціную його звичаї»


  Згідно з планом відділу освіти

  12 – 16.12.22 р.

  Акція «Годівничка»

  Протягом місяця

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  Підготовка та проведення новорічних свят

  Акція «Подарунок своїми руками до Дня Святого Миколая та Нового року»

  19.12.22р.– 29.12.22р.

  ТИЖДЕНЬ КНИГИ 

  26.12. – 30.12.22р.

  1.Бібліотечний  урок «Як книжка прийшла до людей».

  2.Турнір «Читай книжку, здобувай знання»

  26.12. – 30.12.22р.

  Андріївські вечорниці 

  13.12.22 р

  Інтелектуальна гра в клубі «Чомучки»

  16.12.22 р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  ТИЖДЕНЬ ОХОРОНИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

  05.12-09.12.22р

  Всесвітній день боротьби зі СНІДом

  Акція «Червона стрічка»
  Конкурс плакатів «Молодь проти наркотиків і СНІДу;
  Диспут «Жити поруч з ВІЛ-інфікованими»

  01.12.22р.

  Тренінг-курс для учнів середніх класів «Як убезпечити себе від захворювання на ВІЛ та інші соціально-небезпечні хвороби»

  01.12.22р.

  Практикум для старшокласників «ВІЛ та СНІД»

  01.12.22р.

  Операція «Милосердя» «Життя коротке, поспішай творити добро» (до Дня інвалідів»

  02.12.22р.

  Бесіда «Профілактика інфекційних захворювань»

  15.12.22р.

  Анкетування учнів «Щоб канікули були цікавими, пропоную …»

  27.12.22р.-29.12.22р.

  Розробити з учнівським активом план роботи на зимові канікули


  27.12.22р.

  Провести серед учнів інструктаж з техніки   безпеки напередодні канікул. 


  29.12-30.12.22р.

  Інструктажі з правил поведінки під час масових заходів під час канікул:

  Знайомство з правилами поведінки під час Новорічних свят та  зимовихканікул
  Ознайомлення з правилами поведінка при ожеледиці, на льоду, при обмороженні.

  Правила поведінки в ____________ та за його межами. Профілактика травматизму.

  протягом місяця
  Січень

  Тема періоду : «Моє сьогодні – крок до мого завтра»

  Завдання періоду:

  розвивати пізнавальну активність учнів, їх загальну ерудицію;
  створювати умови для самореалізації учнів, розвивати прагнення до саморозвитку;
  формувати вміння жити і працювати в колективі
  виховувати соціально активну молодь .


  Назва компетентності

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  День Соборності та Свободи України

  Години спілкування:  «Хай квітне наша Україна»

  «Славетний день в історії України»

  20.01.23р.

  Учнівський лекторій, присвячений Дню Соборності України «Україно, соборна державо, сонценосна колиска моя».

  20.01.23р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Міжнародного деня пам’яті жертв Голокосту «Голокост – трагедія і героїзм»

  27.01.23р.

  День пам’яті Героїв Крут 

  Тематична лінійка  «Пам’яті тридцяти»

  Уроки пам’яті:

  «Слово про героїв Крут»
  Літературна композиція «Бою під Крутами присвячується» 

  Класні години:

  - «Понад Крутами вічність у сурми сурмить»

  30.01.23р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Деня Соборності та Свободи України «Я – українець, і це звучить гордо!»

  До 22.01.23р.

  Години спілкування з українознавства:

  Свято Маланки, Водохреща;
  «Різдвяні зустрічі».

  Протягом зимових канікул

  Брейн-ринг знавців українських народних свят.

  24.02.23р.

  Виставка малюнків «Я і Україна» (1-8 кл.)

  16.01.-27.01.23р.

  Флешмоб  «Україна – разом і назавжди»

  18.01.23р.

  Година духовності «Моральні заповіді українців»

  16.01.-20.01.23р.

  Бесіда (1-4 кл.): «Символи держави: прапор, герб, гімн України»

  Години спілкування: 

  «Утверджую в собі людину-громадянина», 
  «Бути на землі Людиною», 
  «Ми – громадяни вільної України», 
  «Горде ім’я – українець!», 
  «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини», 
  «Який ідеал су­часної молодої людини-громадянина України?»,
  «Соціальна зрілість молоді».

  23.01.-27.01.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  ТИЖДЕНЬ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ

  виставка «Традиції моєї родини»
  родинне свято «Духовні скарби народу» 

  16.01.-20.01.23р

  Виховні години :

  «З ким поведешся, від того наберешся» 

  «Подорож у світ ввічливих слів» 

  «Культурна людина – це …» 

  16.01.-20.02.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Робоча  лінійка «Старт у ІІ семестр»

  16.01.23р.

  Бесіда «Економіка навколо нас»

  Згідно плану

  Акція « Смітникам – Ні! Чистоті – Так!»

  Протягом місяця

  Декада допомоги зимуючим птахам 

  Збір матеріалу для птахів, які зимують у місті

  - Рейд «Як тобі живеться, зимова пташко ?».

  - створення проектів «Наші друзі – птахи» 

  Протягом місяця

  Компетентнісне ставлення до природи

  Конкурс фоторобіт « Природа і фантазія»

  Мальовнича моя Україна : розробка сценарію фільму

  Протягом місяця

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  ТИЖДЕНЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  30.01-01.02.23р

  Конкурс малюнків «Зимові свята»

  16.01.-20.02.23р.

  Тиждень початкових класів   «Пізнаємо. Вчимося. Творимо»

  Станція «Здоров’я»

  Відкриття тижня початкових класів.
  Весела перерва «Моє здоров’я».

  Станція «Народознавча»  

  Відгадування загадок, ребусів, складання прислів’їв.
  Ознайомлення з символікою України.
  Уявна мандрівка "Подорож до весняного лісу"

  Станція «Казкова»  

  Розважальна програма «Я мандрую казкою».
  Малюнковий вернісаж «Забута казка – це золоте намисто»».
  Урок - гра   «Мандрівка сторінками казок».

  Станція «Природнича»  

  Вікторина «У пошуках весни».
  Інтегрований урок з природознавства та читання  «Природі буду другом я».

  Станція «Кінцева»

  Веселковий колаж.
  Гра «Долоньки єднання».
  Мистецькі забавлянки «Дитячі руки творять чудеса»

  30.01.23р.-01.02.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  23.01-27.01.23р

  Просвітницькі заходи,щодо протидії булінгу  у закладах освіти

  Згідно плану 

  Бесіда «Дії при виявленні вибухонебезпечних предметів»

  Протягом місяця

  Бесіда – зустріч з медичними працівниками « Ми народжені, щоб нести відповідальність за своє здоров’я, життя, істинну любов»

  Протягом місяця

  Тато, мама і я – спортивна сім’я

  20.01.23р.

  Зустріч старшокласників з лікарем-наркологом

  31.01.23р.

  Правила поведінки в  ліцеї та за його межами.

  Правила ППБ, ПДР. Профілактика дитячого травматизму.

  Протягом місяця
  Лютий

  Тема періоду : «Моя родина - Україна»

  Завдання періоду:

  допомагати учням усвідомити себе як частину нації; 
  спонукати до самовдосконалення громадянина – патріота, вироблення громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини, 
  виховувати почуття господаря держави; 
  вивчати минуле народу, берегти свій дім, батьків, рід, народ, Батьківщина.

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  ТИЖДЕНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  13.02-17.02.23р

  Перегляд відео сюжетів: «Афганістан – ти серця мого біль»

  Інформаційна хвилина: «15 – лютого День пам’яті героїв – афганців»

  День Небесної Сотні «Зима, що нас змінила»- виховні години». Відео на Фейсбук сторінці ліцею до «Пам’яті Небесної Сотні» 

  15.02.23р.
  20.02.23р.


  Відзначення Дня рідної мови:

  Літературна композиція «О мово рідна, золота колиска».
  Тематичні уроки «Рідна мова в рідній школі».
  Книжковий вернісаж «Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг».
  Усний літературний журнал «Наш скарб – рідна мова».
  Караоке «Звучать пісні мого краю, пливуть у рідних голосах».
  Інтелектуальна гра «Знання за плечима не носити» (засідання клубу розумних та кмітливих) 
  Турнір юних мовознавців «Мово калинова-диво барвінкове»
  Конкурс читців патріотичної поезії «Слався, рідно Україно»

  21.02.23р.

  20-24.02.23р.


  21.02.23р.


  22.02.23р.


  22.02.23р.


  23.02.23р.


  20-24.02.23р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Дня рідної мови «У мові є і серце і вуста, і є ім’я красиве – Україна».

  До 21.02.23р.

  Чорний день в історії суверенної України. День жалоби

  24.02.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  Засідання круглого столу "Традиції моєї родини"

  Турнір лицарів ввічливості 

  Згідно виховних планів

  Святкування Масниці українським народом. Пізнавальні бесіди.

  23.02.-28.02.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Волонтерська робота з відвідування та допомоги дітям війни.

  Протягом місяця

  Лекторій для учнівської молоді «Підліткова праця: правознавчий аспект»

  03.02.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до природи

  Міс Екологія – конкурс на кращого знавця рослинного та тваринного світу

  01.02-03.02.23р

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  ТИЖДЕНЬ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  06.02- 10.02.23р. 

  День Святого Валентина 

  Поштова скринька «Святкові валентинки»
  Розважально – пізнавальний турнір «День Святого Валентина»
  конкурс газет – вітань «Серце двох»;
  конкурс на кращу листівку – валентинку;
  Розважальна програма «Хто зверху» 

  Класні години:

  ?  «Про культуру почуттів».

  «Поговоримо про кохання».

  14.02.23р.
  ТИЖДЕНЬ МУЗИКИ 

  27.02.23р.-03.03.23р.

  Дні мистецтва та креативу «Наповнимо музикою та веселкою наші серця»

  Інформаційно-пізнавальна година «П’ять хвилин з мистецтвом».
  Музичні перерви  «Рух – це життя, творчість – це радість, школа – наш дім – весело жити в нім».
  Флешмоб «Кольорові долоньки»
  Танцювальний флешмоб «Рух – це здоров’я!»
  Музично-розважальна програма  «Мелодія ритму»
  Майстер-клас «Вокальні вправи – запорука правильного співу»
  Виставка малюнків «Я художник, я так бачу»
  Інтелектуальна гра «Musik  Fest».
  Відбірковий тур музичного конкурсу  "Ліпсінк батл"
  Мистецькі забавлянки. Вернісаж «Світ дитячих фантазій»

  27.02.23р.-03.03.23р.

  Години спілкування

  «Різнобарвні кольори українського мистецтва»

  «Музика – душа народу», 

  «Мистецькими стежками рідного краю», 

  «Симфонія краси», 

  «Естетика побуту», 

  «Театральна палітра», 

  «Мистецтво та мої емоції»,

  «Чарівна сила мистецтва», 

  «У людини все має бути прекрасним: і тіло, і душа, і думки», 

  «Духовність особистості і мистецтво»

  Протягом місяця

  Гра «Що? Де? Коли?»

  10.02.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  День профорієнтації: «Вчись учитись, щоб уміти трудитись»

  Виставка колажів «Світ професій»

  16.02.23р.

  Усний журнал «Унікальні професії»

  10.02.23р.

  Тематичні класні години:

  «Обережно! Інтернет!» 

  «Ігроманія – сучасна залежність №1»

  13.02.-17.02.23р.

  «Небезпека передвесняного льоду на водоймах».

  Тематичні інструктажі з учнями.

  21.02-28.02.23р

  Бесіди з медсестрою «Грип та його профілактика». 

  Протягом місяця

  ТИЖДЕНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

  20.02-24.02.23р

  Виступ шкільної агітбригади ДЮП «Гарячі серця»

  21.02-23.02.23р

  Конкурс плакатів «Дітям про вогонь»

  24.02.23р

  Тестування учнів та вчителів «Чи готові ви до екстремальних ситуацій», «Чи притягуєте ви небезпеку». 

  21.02-24.02.23р


  Березень

  Тема періоду : «Весна в рідному краї»

  Завдання періоду:

  формувати естетичні почуття, уявлення і знання про прекрасне в житті і мистецтві;
  розвивати індивідуальні творчі здібності учнів, здатність та інтерес до творчої діяльності;
  виховувати естетичну культуру особистості, потребу у спілкуванні з мистецтвом
                           

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата


  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Конкурс  краси і чарівності «Міс  Ліцею-2023»

  07.03.23р.


  Святкові привітання «Шануймо жінку»

  Конкурси: 1. «Міс Весняночка»

  2. «Міс Чарівність»

  Фотогалерея «Мамин портрет найкращий»

  08.03.23р.


  ПРОВЕДЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ДНІВ

  «Слово, пісне, душа Кобзарева, ви – окраса і суть нашого життя»

  Конкурс декламаторів поезій «Послухайте голос безсмертного Тараса»

  Інформаційно-пізнавальні години: «Єднаймо душі словом Кобзаря».
  Книжкова виставка «Думи Кобзаря живуть поміж нами».
  Години спілкування «І лине над землею Шевченкове святе слово».
  Конкурс малюнків «Шевченкова весна»
  Раптівка «Ти  з нами, Тарасе!». 
  Шевченківські читання «В бібліотеку завітай, вірш Шевченка прочитай».
  Перегляд художніх та документальних фільмів про Т.Шевченка 

  13.03.23р.-17.03.23р  Виставка літератури «Вінок Шевченківських поезій»

  09.03.23р.

  10.03.23р.


  Засідання ради з профілактики правопорушень.

  Ціна запізнень.

  11.03.23р.


  Відео на Фейсбук сторінці ліцею «Славетний син великого народу»

  09.03.23р.

  10.03.23р.


  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  Взяти участь в обласній військово-патріотичній акції «Слобожанські дзвони Перемоги»

  Згідно плану


  Відео на Фейсбук сторінці ліцею „Я малюю маму".

  06.03.23р.


  Години спілкування:

  - «Без сім»ї нема щастя на землі».

  - «Нашому роду  нема переводу».

  - «Доля родини – в долі Батьківщини».

  06.03.23р.-10.03.23р.


  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Тиждень дитячої та юнацької книги «Знайди у книзі цілий світ» 

  Згідно плану шкільного бібліотекаря


  Компетентнісне особистості до природи 

  Операція «Земля» «Працюємо разом, радіємо разом»

  Протягом місяця


  Місячник охорони первоцвітів «Збережи первоцвіт!» - виставка малюнків

  Всесвітній День Води

  01.03-24.03.23р.

  22.03.23р.


  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  Взяти участь у територіальному етапі дитячого відкритого фестивалю мистецтв «Таланти ІІІ тисячоліття»

  Згідно плану в/о


  Виховні години: 

  «Сьогодення і майбутнє України і української книги»

  «Молодіжна субкультура»

  16.03.23р.


  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  Всесвітній день цивільного захисту 

  День цивільного захисту “Життя – найвища цінність”

  02.03.23р.


  ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  Змагання «Юні олімпійці»
  Спортивний захід «Спорт – це здорове, щасливе життя»

  06.03-10.03.23р.


  Години спілкування: 

  «Життя і здоров’я –  найдорожче, що є у людини», 

  «Здоровий дух у здоровому тілі», 

  «Турбота про здоров'я - обов'язок кожного», «Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий», 

  «Якщо хочеш бути здоровим», 

  «Твоє здоров'я  у твоїх руках», 

  «Краса і здоров'я», 

  «Ми - діти з планети здоров'я», 

  «Здоров'я — це сучасно», 

  «Спорт – грація, сила, здоров’я».

  06.03-10.03.23р.


  Урок – тренінг «Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду в очі каже»

  14.03.23р.


  Розробити з учнівським активом план роботи на весняні канікули

  До 24.03.23р.


  Фотовиставка «Дружні, спритні, спортивні»

  06.03.-10.03.23р.


  Дайджест  на спортивну тематику «Цікаві спортивні новини»

  06.03.-10.03.23р.


  Провести серед учнів інструктаж з техніки   безпеки напередодні канікул. 

  17.03.22р


  Виховні години  «Профілактика туберкульозу»

  15.03.23р.р
  Квітень

  Тема періоду : «Наше майбутнє – в наших руках»

  Завдання періоду:

  формувати пізнавальний інтерес до природи, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, 
  активну життєву позицію щодо оздоровлення довкілля,  екологічну культуру особистості, 
  виховувати в учнів відповідальне і творче ставлення до праці як можливості виявити свої потенційні здібності, 
  формувати почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливість, професійне самовизначення

  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Міжнародний день пам’яті радіаційних аварій та катастроф:

  Відеолекторій «Чорнобиль – біль України»

  До річниці Чорнобильської трагедії (1-11 кл.)

  - конкурс електронних презентацій на тему «Чорнобильська катастрофа», «Ми відповідальні за природу»; 

  - класні години: «Чорний досвід Чорнобиля»; «Земля – наш спільний дім», «Любімо й бережімо Землю»; 

  - тематична виставка: - «Природа в небезпеці»

  26.04.23р.

  День цивільного захисту (за окремим планом)

  «Щоб не трапилось біди,обережним будь завжди»

  26.04.23р.

  Журнал «Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських таборів»

  13. 04.23р.

  Виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край»

  07.04.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  Години спілкування:  

  «Наша планета – колиска життя», 

  «Природа – єдина книга, кожна сторінка якої наповнена глибоким змістом»,  

  «Людина була й буде дитям природи», 

  «Брати наші менші», 

  «Природа навколо нас», 

  «Знай, люби і бережи світ навколо себе», 

  «Вода - безцінне багатство», 

  «Озера та річки мого краю», 

  «Світ природи – справжній та неповторний»,

  «Чорнобильська трагедія – біль України».

  08.04.23р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею «Великодні дзвони б’ють»

  До 16.04.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  ТИЖДЕНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

  17.04-21.04.23р

  Виступ-презентація «Ярмарок професій».

  18.04.23р.

  Конкурс  міні-творів та малюнків «Як я уявляю свою професію»

  19.04.23р.

  Виставка  тематичної літератури до Всесвітнього дня авіації та космонавтики.

  12.04.23р.

  Благодійні акції «Відкрий серце – подаруй любов» (допомога літнім людям та сім’ям ВПО), «Від маленького серця для великого миру» (на підтримку ЗСУ), «Подарунки діточкам» (виготовлення сувенірів для вихованців реабілітаційного центру).

  Протягом місяця 

  Компетентнісне ставлення до природи

  Взяти участь у територіальній виставці-акції «SOS – вернісаж»

  Згідно  плану в/о

  Операція ЧП(чистота та порядок,упорядкування пам’ятників, території школи). Толока «Зробимо Україну чистою разом»

  Згідно  плану в/о

  Заходи до Всесвітнього Дня Землі – тематична лінійка

  21.04.23р.

  Заходи до Міжнародного дня птахів. Акція «Зустрічаймо птахів – зустрічаймо весну!»

  01.04.22р

  Виховні години: «Вода – безцінне багатство,бережіть її!», виставка малюнків

  04.04.22

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  ТИЖДЕНЬ ГУМОРУ

  03.04.- 07.04.23р.

  Фото вернісаж «Про шкільне життя з гумором»

  04.04.23р.

  Конкурс жартівливих листівок «Смійтеся на здоров’я»

  Відзначення Дня сміху:

  - Конкурси гуморесок, усмішок «Сміх допомагає жити»

  - конкурс карикатур «Сміхопанорама»


  Виставка Великодніх пасочок, писанок «Великодні дзвони б’ють»

  Виставка великодніх кошиків «Великдень – свято воскресіння»

  03.04.23р.

  Згідно плану
  14.04.23р.

  14.03.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  ТИЖДЕНЬ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

  10.04.-14.04.23р.

  Всесвітній день Здоров’я 

  Години спілкування: «Подорож у країну здоров’я»;

  07.04.23р.

  Екологічний турнір  «Світ природи»

  12.04.23р.

  Фотовиставка «Школа пишається вами»  (фотографії про участь  обдарованих дітей в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, МАН.)

  28.04.23р.
  Травень

  Тема періоду : «Минулий рік, що дав ти нам?»

  Завдання періоду:

  формувати почуття «шкільного патріотизму», 
  вчити аналізувати зроблене, робити висновки, планувати;
  розвивати активну життєву позицію, демократичні погляди


  Назва компетентності 

  Зміст виховної діяльності

  Дата


  ТИЖДЕНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  01.05.-05.05.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до суспільства і держави

  День Пам`яті 

  Загальношкільна лінійка пам’яті:  «Подвиг непідвладний часу»

  Заходи до Дня Перемоги у ІІ Світовій війні: 

  - уроки Пам’яті; 

  - покладання квітів до меморіалів; 

  - зустрічі з ветеранами війни; 

  - випуск стіннівок; 

  - книжковий вернісаж «Цих днів не змовкне слава» 

  Інформаційне забезпечення до Днів пам’яті та примирення

  05.05.23р.

  Відзначення дня Європи. Виховні години «Об’єднана Європа й Україна – колективна безпека»- віртуальні подорожі столицями європейських країн, виставка – ярмарок «Страви народів світу»

  19.05.23р.

  Акція «Зірка пам'яті».

  •    уроки мужності «Вічна слава героям!»

  •    поздоровлення ветеранів 

  05.05.23р.


  Велоекскурсіїї місцями бойової слави

  Згідно плану гуртка

  Інтелектуальна гра «Ігри Патріотів»

  04.05.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до сім`ї, родини, людей

  Лекція для старшокласників «Психологічні особливості добору професійної діяльності та психологічна підготовка до підсумкової атестації, ЗНО»

  12.05.23р.

  День МАТЕРІ

  Класні години: «Тепло маминих долонь»

  12.05.23р.

  Відзначення

  Міжнародного Дня сім’ї «Родина, родина – від батька до сина»

  15. 05.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до праці

  Майстер-класи «Козак – оберіг козацького духу», «Ангел-охоронець для України» та виготовлення листівки для воїна.

  19.05.23р.

  Провести  заключну перевірку стану підручників і підбити підсумки конкурсу «Живи, книго!."

  Протягом місяця

  Компетентнісне ставлення особистості до природи

  Акція «Трояндова алея», прибирання пришкільної території 

  Протягом місяця

  Компетентнісне ставлення особистості до культури і мистецтва

  Свято вишиванки. Урочиста хода

  18.05.23р.

  Відео на Фейсбук сторінці ліцею до Дня вишиванки «У кольорах моєї вишиванки любов до рідної землі».

  До 18.05.23р.

  Компетентнісне ставлення особистості до себе

  ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  22.05.- 26.05.23р.

  Дні безпеки життєдіяльності. Проведення відповідних інструктажів з техніки безпеки та правил поведінки напередодні літніх канікул.

  Протягом місяця

  Взяти участь у патріотичному конкурсі «Джура»

  Згідно плану 

  Свято останнього дзвоника.

  02.06.23


  Підсумкові заняття з правил безпеки життєдіяльності в позаурочний та канікулярний час

  Згідно планів в\р  РЕЖИМ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  Початок занять _______________________________________________

  Завершення занять __­­­­­­­­___________________________________________  Розклад дзвоників

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________  Канікули

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________
  Завершення навчального року _______________________________________
  СТАТУТ КЛАСУ


  1. Навчіться дружити і бути доброзичливими.

  2. З повагою ставтеся один до одного, поважайте думку інших.

  3. Сумлінно працюйте на уроках та вдома.

  4. Дорожіть честю школи.

  5. На перерві не бігайте. Дотримуйтесь правил безпеки, щоб уникнути травм.

  6. Не робіть іншим такого, чого не хотіли б, щоб зробили вам.

  7. Не говоріть образливих слів, а коли вже сказали, то майте мужність вибачитися. 

  8. Умійте вибачати інших і ніколи не мстіться.

  9. Будьте ввічливими в розмові. Не перебивайте однокласника, коли він відповідає. Не перебивайте вчителя, коли він говорить. 

  10. У скрутну хвилину підтримуйте один одного.

  11. Не чіпайте чужі особисті речі (портфель, підручники, олівці, ручки).

  12. Поважайте чистоту в приміщенні школи. 

  13. Бережно ставтеся до шкільного майна.

  14. Дотримуйтеся правил особистої гігієни.


   


  ЛИСТ ЗДОРОВ’Я

  учнів ______ класу


  № з/п

  Прізвище, ім’я

  учнів

  Дата народження

  Зріст, см

  Розмір меблів (група меблів)

  Група здоров’я

  Патологічна ураженість (порушення зору; слуху; постави; учні, які часто хворіють)

  Медична група з фізичної культури

  Термін дії

  Зміна медичної групи з фізичної культури

  Термін дії


  Класний керівник              ___________                                              ___________________

  Вчитель фізкультури         ___________                                             ___________________


  ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

  ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ КЛАСУ

  Батьківський комітет класу – це об’єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів, які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу
  Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік
  До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь – якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів
  Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні
  Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами
  Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього
  Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи, шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класу зі шкільною адміністрацією
  Засідання батьківського комітету класу відбуваються три – чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, який зберігається в голові батьківського комітету.

  БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ КЛАСУ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ

  Допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;
  Залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
  Впливати на формування культури батьківського  спілкування;
  За необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;
  Стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;
  Висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо – виховного процесу в школі;
  Дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

  БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ МАЄ ПРАВО

  Брати активну участь в організації освітньо – виховного процесу класу;
  Допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників;
  Разом з класним керівником відвідувати учнів удома;
  Бути присутнім на уроках і позакласних заходах;
  Висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;
  Разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;
  Проводити бесіди з проблемними учнями;
  Підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини;
  За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв’язання проблем сімейного виховання.

  ЗАКОНИ БАТЬКІВСЬКОЇ ІСТИНИ


  Закон 1. Цінуйте любов своєї дитини. Пам’ятайте: від любові до ненависті – лише один крок, не робіть необдуманих кроків!


  Закон 2. Не принижуйте свою дитину. Принижуючи її гідність, ви формуєте в неї вміння та навички приниження, які вона зможе використати по відношенню до інших дітей. Не виключено, що ними будете ви.


  Закон 3. Не погрожуйте своїй дитині. Погрози дорослого породжують нещирість дитини, призводять до страху і ненависті. 


  Закон 4. Не накладайте заборон, якщо ви впевнені в тому, що зашкодить життю та здоров’ю вашої дитини. У природі дитини – дух бунтарства. Те, що категорично заборонено, дуже хочеться спробувати – не забувайте про це.  


  Закон 5. Не опікуйтеся своєю дитиною там, де можна без цього обійтися; дайте можливість маленькій людині самостійно зростати.


  Закон 6. Не йдіть на поводу у своєї дитини, дотримуйтеся рівноваги між любов’ю й мірою та батьківськоювідповідальністю.


  Закон 7. Розвивайте в собі почуття гумору. Учиться насміхатися над своїми слабостями, дозволяйте своїй дитині сміятися разом із вами. Учіть свою дитину глузувати з себе! Це краще, ніж бути посміховиськом для інших.


  Закон 8.  не читайте своїй дитині нескінченних нотацій, вона їх просто не чує!


  Закон 9. Завжди будьте послідовними у своїх вимогах. Добре орієнтуйтеся у своїх «так» і «ні».


  Закон 10. Не позбавляйте свою дитину права бути дитиною. Дайте їй можливість побути бешкетником і непосидою, бунтівником і пустуном. Дитинство мине швидко, а так багато треба встигнути спробувати, перш ніж подорослішаєш. Дозвольте своїй дитині бути нею у дитячі роки, інакше період дитинства триватиме все доросле життя.


  Закон 11. Пам’ятайте, що найбільше батьківське щастя – бачити гідних, розумних і вдячних дітей!

  СКЛАД БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

  № з/п

  ПІБ батьків

  Місто роботи

  Телефон

  Доручення

  1.


  2.


  3.


  4.  ТЕМАТИКА БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

  5 клас

  1.Психолого-педагогічні особливості виховання молодших підлітків.

  2.Розвиток творчих здібностей дитини у процесі спільної діяльності.

  3.Союз сім’ї та школи.*

  6 клас

  1.Сфери і специфіка спілкування підлітків.

  2.Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями родини та рідного краю.

  3.Формування здорового способу життя молодших підлітків.

  7 клас

  1.Старший підлітковий вік і його особливості.

  2.Педагогіка почуттів і культура їх вираження. Формування культури поведінки дітей.

  3.Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

  8 клас

  1.Виховання характеру і формування моральних якостей особистості.

  2.Профорієнтація і допрофільна підготовка старших підлітків; шляхи самовизначення і вибору професії.

  3.Щаслива сім’я. Яка вона? (збори-диспут)*

  9 клас

  1.Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху старшокласників.

  2.Про шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя.

  3.Проблеми виховання юнаків і дівчат. Педагогіка почуттів, етика сімейних стосунків.

  10 клас

  1.Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми?

  2.Сім’я, етика сімейних стосунків. Педагогіка В.Сухомлинського, М.Стельмаховича у вихованні родинних позицій.

  3.Роль батька у вихованні дитини.*

  11 клас

  1.Виховний потенціал сім’ї .

  2.Виховання відповідальності у старшокласників.

  3.Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. Державна підсумкова атестація і незалежне зовнішнє оцінювання знань.  Витяг з основних орієнтирів виховання 


  Форми роботи: година спілкування, класні збори, година класного керівника, анкета думок, зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, спартакіада народних ігор, родинне свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурс-інсценізація, конкурсна програма, інтелектуальна гра тощо.

  ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Ціннісне ставлення до себе

  "У згоді з самим собою", "Шлях до себе", "Як стати щасливим", "Уміти володіти собою", "3 чого починається пізнання", "Чи  любиш  тисебе?",   "Яка людина заслуговує  на  повагу інших", "Ким бути і яким бути", "Створення життєвого проекту саморозвитку", "Світ моїх захоп­лень", "Фізична краса не постійна, а духовна - вічна", "Дозвілля та хобі,"Моє дозвіл­ля","Таланти твої, Україно", "Якщо я буду...", "Вчитель - моє покликання", "Мій улюбле­ний учитель".

  Тренінги "Кроки до успіху", "Я"- частинка Всесвіту", "Як подолати невдачу?", "Нао­динці із собою",  "Сам собі вихователь", "Кодекс чесної особистості","Шлях до себе".

  Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

  "Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити", "Як жити в мирі з людьми", "Добротою себе перевір", "Особистість і колектив", "Учіться любити", "Що таке СНІД", "Я і моя родина", "За правилами етикету", "Його ввічливість етикет", "Імідж сучасної людини", "Молодіжне дозвілля", "Твої вороги  психоактивні речовини", "Як поводитись у складних життєвих ситуаціях", "Як долати агресивність".

  Ціннісне ставлення до праці

  "Що мали вміти хлопці і дівчата вступаючи у доросле життя",  "Бережи свій час і час інших", "Як правильно організувати свою працю?", "Економіка домашнього господарства",  "Школа – мій дім, я – господар у нім", "Формула вибору професії: можу + хочу + треба", "Освіта – шлях до майбутньої професії", "Таємниця майстерності", "У світі професій", "Що я знаю про майбутню професію?", "Мої здібності. Як обрати професію".

  Ціннісне ставлення до природи

  "Біологічний хокей" (КВК), "Екологічний бумеранг", "Еко­логічне лото", "Зелений дивосвіт", "Ми — в природі, природа — в нас", "Замість ялинки   —зимо­вий букет", "Осінній дивограй", "Світ дерев", "Дзвони Чорно­биля", "Мальовнича моя Україна: розробка сценарію фільму","Світ природи  в народному епосі","Контурна карта виховної еколо­го-натуралістичної роботи", "Бережи свою планету", "Проблеми природи нашого краю".

  Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

  "Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо", "Коб­зарська дума", "Чи розуміємо ми оперу?", "Театр у моєму житті", "Мистецтво і мода", "Наш край у творах мистецтва", "І на тім рушникові", "Купальські вогні", "Новорічна вистава", "Різдвяні комедії", "Духовність особистості і мистецтво", "Уроки шляхетності", "Тонкощі побуту". 

  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

  "Країна, в якій я живу", "Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'язую долю свою", "Трагедії українського народу" , "Я - громадянин і патріот дер­жави", "Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю", "Допоможемо ветеранам", "Козацькі сурми", "Українці за кордоном. Що таке діаспора?",  "Україна - суверенна і незалежна держава", "День Соборності України", "6 грудня - День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде кінця", "Воїни - інтернаціоналісти", "Видатні вчені України, рідного краю", "Українське козацтво міфи та реалії", "Ми - єдиний народ".


  Тематика бесід із попередження дитячого травматизму.

  Правила дорожнього руху.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1.

  Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки при переході вулиці. Наземний, надземний, підземний переходи.

  вересень


  2.

  Типи перехресть (регульовані, нерегульовані ). Правила переходу дороги на перехрестях.

  вересень


  3.

  Правила переходу вулиці після висадки з транспорту.

  жовтень


  4.

  Дорожні знаки.

  листопад


  5.

  Дорожня розмітка.

  грудень


  6.

  Рух за сигналами регулювальника.

  січень


  7.

  Пасажир в автомобілі.

  лютий


  8.

  Основні види ДТП. Поведінка при ДТП.

  березень


  9.

  Безпека руху велосипедиста.

  квітень


  10.

  Підсумкове заняття з ПДР.

  травень


  Правила протипожежної безпеки.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1.

  Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки.

  вересень


  2.

  Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому будинку, власному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу.

  жовтень


  3.

  Правила експлуатації побутових нагрівальних, електричних та газових приладів.

  листопад


  4.

  Пожежонебезпечні  речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними, горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами.

  грудень


  5.

  Пожежонебезпечні об’єкти . Новорічні свята: новорічна ялинка, електричні гірлянди; небезпека використання відкритого вогню ( свічки, бенгальські вогні тощо ). Користування печами, камінами.

  грудень


  6.

  Правила пожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі  в квартирі на початковій стадії  загоряння. Правила поводження під час пожежі.

  січень


  7.

  Запобігання виникненню пожеж  від електричного струму та правила гасіння таких пожеж. Дії учнів при пожежі.

  лютий


  8.

  Домедична  допомога  постраждалим  від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння.

  березень


  9.

  Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі.

  квітень


  10.

  Підсумкове заняття. Протипожежна безпека.

  травень


  Запобіганняотруєнням.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1. 

  Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь.

  жовтень


  2.

  Запобігання отруєнням хімічними речовинами.

  травень


  Правила безпеки при користуванні газом.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1.

  Загальні відомості про природний та зріджений  газ.

  жовтень


  2.

  Правила безпечного користування побутовими газовими приладами: котел, пічка, запальничка тощо.

  грудень


  3.

  Дії населення при виявленні запаху газу.

  січень


  4.

  Ознаки отруєння. Запобігання отруєнню чадним газом. Домедична  допомога при отруєннях.

  березень


  Правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1.

  Види боєприпасів, методи їх розпізнання. Небезпечні предмети ( знахідки ) та дії при їх виявленні.

  вересень


  2.

  Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами.

  жовтень


  3.

  Запобігання дитячому травматизму від ВНП побутового призначення : піротехнічні засоби, горючі та легкозаймисті речовини.

  грудень


  4.

  Вогнепальна зброя – не забава. Небезпечність виготовлення та випробування вибухових пакетів, користування мисливськими рушницями.

  березень


  5.

  Заходи безпеки під час збирання металевого брухту. Правила дії під час виявлення ВНП.

  квітень


  6.

  Підсумкова бесіда. Обережність дітей під час літніх канікул – запорука життя та здоров’я.

  травень


  Правила безпеки на воді.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1.

  Вступ. Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Особливості купання у морі, річці, ставку.

  вересень


  2.

  Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої  долікарняної  допомоги потерпілому.

  листопад


  3.

  Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку.

  грудень


  4.

  Правила безпечної поведінки на воді та біля води.

  березень


  5.

  Дія води на організм людини. Як правильно купатися.

  травень


  Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

  Зміст занять

  місяць

  Число

  1.

  Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров’я людини.

  листопад


  2.

  Правила поводження з побутовими електроприладами : праскою, холодильником, пральною (швейною) машиною,електроплитою тощо.

  січень


  3.

  Правила поведінки при виявленні обірваного електричного дроту.

  квітень


  4.

  Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач.

  травень  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-vihovnoyi-roboti-klasnogo-kervnika-semestr.rar [2,36 Mb]
  (Придбали цей файл: 1970)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.