Ваш кабінет


Наша сторінка

Зараз онлайн» » План виховної роботи для 7 класу на 2021-2022 навчальний рікПлан виховної роботи для 7 класу на 2021-2022 навчальний рік
 • 22-06-2021, 21:09
 • 30 959
 • 3
План виховної роботи для 7 класу 
на 2021-2022 навчальний рік

 • 1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, звичаїв і традицій, зокрема, народних ремесел.
 • 2. Прищеплювати любов до праці, почуття дбайливого, бережливого ставлення до шкільного і класного майна.
 • 3. Вчити дітей вчитися, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 • 4. Виховувати у дітей бережливе ставлення до природи, поглиблювати знання з екології.
 • 5. Виховувати дітей на принципах християнської моралі.
 • 6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 • 7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно – пізнавальних годинах.
 • 8. Зміцнювати здоров'я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізичної культури, спортивних секцій, ранкової зарядки.
 • 9. З метою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи.
 • 10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

Розділ І : Теоретичні засади роботи класного керівника

Мета і завдання виховної роботи

 1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, звичаїв і традицій, зокрема, народних ремесел.
 2. Прищеплювати любов до праці, почуття дбайливого, бережливого ставлення до шкільного і класного майна.
 3. Вчити дітей вчитися, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 4. Виховувати у дітей бережливе ставлення до природи, поглиблювати знання з екології.
 5. Виховувати дітей на принципах християнської моралі.
 6. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 7. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно – пізнавальних годинах.
 8. Зміцнювати здоров’я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізичної культури, спортивних секцій, ранкової зарядки.
 9. З метою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи.
 10. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.


Посадові обов'язки класного керівника

1. Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти і науки України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. 

1.3. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи). 

1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи. 

1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти та 

виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини. 


2. Функції

Основними напрямами діяльності класного керівника є: 

2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

2.2. Формування колективу класу. 

3. Посадові обов'язки 

Класний керівник виконує такі посадові обов'язки: 

3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу. 

3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси. 

3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі. 

3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками. 

3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання. 

3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення. 

3.7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти, за місцем проживання. 

3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства. 

3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів класу. 

3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок. 

3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють). 

3.12. Планує виховну роботу в класі. 

3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів. 

3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги. 

3.15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я. 

3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів. 

3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо. 

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи. 

3.19. Проходить періодичні медичні обстеження. 

3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи. 

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.


4. Права 

Класний керівник має право на: 

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, 

визначеному Статутом школи. 

4.2. Захист професійної честі й гідності. 

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими

документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень. 

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики. 

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом. 

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників. 

4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації. 

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. 

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку. 

5. Відповідальність 

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України. 

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством. 

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". 

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством. 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 

Класний керівник: 

6.1. Працює за складеним графіком, виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи. 

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників. 

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи. 

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчального семестру. 

6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами. 

6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.


Золоті правила класного керівника

 • Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
 • Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
 • Учитель має бути відвертий у стосунках з усіма учнями.
 • Учитель має бути веселим, жартівливим.
 • Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
 • Учитель має бути доброзичливим.
 • Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
 • Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати вогник самоповаги.
 • Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням».


Нормативно – правова база

про виховну діяльність

класних колективів


 1. «Концепція про права дитини.»
 2. Закон України «Про освіту.»
 3. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі.
 4. Декларація прав дитини.
 5. «Тимчасове положення про роботу класного керівника.»
 6. Загальна декларація прав дитини.
 7. Закон України «Про загальну освіту»
 8. Концепція громадянської освіти України.
 9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку укр. державності.

    10. Сім’я і родинне виховання

11. Методика роботи класного керівника

   12. Конституція України

   13. Програма «Діти України»

   14. Концепція превентивного виховання дітей і молоді.


Автор матеріалу: Величко Світлана Дмитріївна

Сподобалося? Поділіться з друзями!Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Середні класи

На головнуЗалиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
Дякуємо!

Шановний користувач нашого сайту.
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
31 июля 2021 10:38
 • Коментар написав: olena.pervak
 • Реєстрація: 4.07.2021
 • Публікацій: 0
 • Коментарів: 1
Дякую за доступні матеріали!

3 сентября 2021 13:54
 • Коментар написав: malahvska
 • Реєстрація: 31.08.2021
 • Публікацій: 0
 • Коментарів: 1
Не відкривається ..
3 сентября 2021 16:50
 • Коментар написав: UrokOk
 • Реєстрація: 9.12.2018
 • Публікацій: 1 673
 • Коментарів: 189
malahvska,
Ссылочка работает, проверили лично. В самом низу материала есть такая ссылка Завантажити з Google Диск нажимайте на нее и с гугл диска скачиваете
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.