• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План роботи класного керівника 6 класу на 2021-2022 навчальний рік  План роботи класного керівника 6 класу на 2021-2022 навчальний рік
  • 17-06-2021, 18:25
  • 36 345
  • 0
  План роботи класного керівника 6 класу 
  на 2021-2022 навчальний рік

  Розділ І: Теоретичні засади роботи класного керівника
  Мета і завдання виховної роботи
  - утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних
  цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  - виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
  - утвердження гуманістичної моральності як базової основи
  громадянського суспільства;
  - культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, 
  доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;
  - формування толерантного ставлення до інших народів, культур і
  традицій;
  - усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
  -підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування
  ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.
  Нормативно – правове забезпечення
  лист Міністерства освіти і наук и України від 27.07.2017 p. №1/9-413 
  «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах 
  у 2021/2022 навчальному році»
  Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені
  • Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 
  • України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; 
  • указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.01.2016№ 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно патріотичноговиховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»;
  • розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу»; 
  • наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».
  Посадові обов'язки класного керівника
  1. Загальні положення 
  1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти і науки України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. 
  1.2. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. 
  1.3. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи). 
  1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи. 
  1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти та виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини. 
  2. Функції
  Основними напрямами діяльності класного керівника є: 
  2.1.Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів. 
  2.2. Формування колективу класу. 
  3. Посадові обов'язки 
  Класний керівник виконує такі посадові обов'язки: 
  3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу. 
  3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси. 
  3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі. 
  3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками. 
  3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання. 
  3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення. 
  3.7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти, за місцем проживання. 
  3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства. 
  3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я учнів класу. 
  3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок. 
  3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють). 
  3.12. Планує виховну роботу в класі. 
  3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів. 
  3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги. 
  3.15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я. 
  3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів. 
  3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо. 
  3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи. 
  3.19. Проходить періодичні медичні обстеження. 
  3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи. 
  3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях. 
  4. Права 
  Класний керівник має право на: 
  4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи. 
  4.2. Захист професійної честі й гідності. 
  4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень. 
  4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики. 
  4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом. 
  4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників. 
  4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації. 
  4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. 
  4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку. 
  5. Відповідальність 
  5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України. 
  5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством. 
  5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України "Про освіту". 
  5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством. 
  6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою) 
  Класний керівник: 
  6.1. Працює за складеним графіком, виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи. 
  6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників. 
  6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи. 
  6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчального семестру. 
  6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами. 
  6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.
  Циклограма діяльності класного керівника
  Щоденно:
  • з’ясування причин відсутності учнів на заняттях; 
  • фіксація пропусків у класному журналі;
  • бесіди з учнями, що запізнюються;
  • організація чергування по класу;
  • індивідуальна робота з учнями;
  • контроль зовнішнього вигляду учнів;
  • організація харчування.
  Щотижня:
  • проведення виховних годин;
  • перевірка щоденників;
  • проведення заходів у класі за планом роботи;
  • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
  • контроль за виконанням доручень;
  • організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;
  • робота з батьками;
  • робота з вчителями, які працюють у класі;
  • організація контролю за довідками про хворобу учнів класу.
  Щомісяця:
  • проведення класних зборів;
  • відвідування уроків вчителів - предметників у своєму класі;
  • координація виховної роботи з класом
  Щосеместрово:
  • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
  • заповнення табелів успішності;
  • проведення батьківських зборів (за планом);
  • аналіз виконання плану роботи,  корекція плану виховної роботи;
  • складання плану роботи на канікули;
  • аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;
  • аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.
  Щорічно:
  • складання плану виховної роботи;
  • оформлення особових справ;
  • оформлення соціального паспорту класу;
  • робота з підручниками;
  • написання характеристики ( за необхідністю);
  • аналіз літнього оздоровлення учнів;
  • підготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року.
  За необхідністю:
  • зустріч з батьками;
  • консультації у психолога;
  • відвідування вдома;
  • складання актів обстеження матеріально – побутових умов учня.
  Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості*
  І. Загальні данні
  1. Прізвище, ім’я учня. 
  2. Вік.
  3. Клас.
  4. Загальний фізичній розвиток. 
  5. Стан здоров’я. 
  6. Умови життя.
  ІІ. Навчальна діяльність
  1. Рівень успішності (однаково чи неоднаково встигає із різних предметів). 
  2. Рівень загального розумового розвитку (світогляд, начитаність). 
  3. Рівень розвитку мовлення (запас слів, емоційність мовлення, вміння висловити власну думку). 
  4. Здатність до навчання:
  • Особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, здатність до розподілу уваги). 
  • Рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення.
  5. Індивідуальні властивості пам’яті (швидкість і міцність запам’ятовування легкість відтворювання).
  • Розвиток мислення (здатність розрізняти істотні та другорядні ознаки предметів та явищ, рівень засвоєння загальних та абстрактних понять). 
  • Рівень розвитку уяви.
  6. Старанність у навчальній роботі.
  7. Інтерес до занять і ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності). 
  8. Вміння вчитися (дотримання режиму дня, вміння самостійно працювати з книгою, контролювати себе, складати плани, конспекти).
  ІІІ. Особливості характеру й темпераменту
  1. Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру: спрямованість особистості у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе (чуйність, доброта, колективізм, ретельність, бездушність). 
  2. Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості. 
  3. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений), стійкість настрою, причини зміни настрою.
  * Характеристика учня складається і записується в особовій справі в 1,4,9,11(12) класах та за вимогою адміністрації  школи чи інших органів управління.
  Тема над реалізацією якої працює класний керівник: «Впровадження методу проектів у виховний процес»
  _________________________________________________________________    
  Розділ ІІ: Основні напрями діяльності та справи класного колективу
  Характеристика класу
  1. Клас  
  2. Склад класу за віком: 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15,  16, 17,18 (підкреслити)
  3. Склад класу за статтю:
                    Дівчат  ___
                    Хлопців  ___
  1. Учні, які відносяться до спецгрупи (за станом здоров’я):
  Психолого-педагогiчна характеристика 
  колективу 6- класу
  У 6- класi навчається  … учнiв, з них: … дiвчаток i … хлопчикiв. Клас вiкової норми з групою iнтелектуальних дiтей.
  Показники успiшностi у класi такi:
  • учнiв з високим рiвнем навчальних досягнень - 3;
  • учнiв iз достатнiм рiвнем навчальних досягнень - 9;
  • учнiв iз середнiм рiвнем навчальних досягнень - 3;
  • учнiв iз початковим рiвнем навчальних досягнень - 0.
  Бiльшiсть дiтей має достатній навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання  це такі учні як …………… --- % учнiв класу навчаються iз задоволенням.
  В класі навчаються ….. відмінників:…..Значна частина учнівнавчаються на достатній та високодостатній рівні це такі учні: …… На середньому рівні навчаються: ……
  Труднощi пiд час вивчення  математики та української мови мають ……
  Дисциплiна на уроках задовiльна. Такi учнi, як:     …….— не завжди виконують домашнi завдання.
  Колектив класу дiяльний, живий, енергiйний. За даними останнього анкетування пiд час вивчення мiкроклiмату колективу, активність учнiв класу виявилась такою:
  - 60 % дiтей проявляють себе надзвичайно активно в життi колективу;
  - 30 % дiтей мають середнiй рiвень активностi,
  - 10 % вiд загальної кiлькостi дiтей не цiкавляться справами колективу.
  60 % дiтей вважають, що колектив класу згуртований. За результатами анкетування виявлено групу дiтей з високим рiвнем тривожностi, напруженостi в життi коллективу. До її складу входять такi учнi: ….. Вони вiдчувають себе незахищеними вiд негативного впливу дорослих i товаришiв.
  Учні класу неодноразово брали та беруть участь в позакласній роботі (різних виховихі заходах, святковому концерті до 8 Березня, виставі до Нового року). Деякі з них відвідують  танцювальний, гурток  танців,  народознавчий гурток ,гурток образотворчого мистетства, футболу,хлопчики відвідують секцію боротьби.
  Як і кожен класний колектив, клас має свої звичаї та традиції: спільне проведення свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій та подорожей.
  Загалом стосунки у класi товариськi, толерантнi, приятельськi. Дiти можугь самостiйно органiзовувати справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. Але повного порозумiння мiж дiвчатами та хлопцями немає (є випадки заздрощiв, образливостi, амбiцiйностi). У стосунках мiж дiтьми є спiвчуття, теплота, галантность, терпимість до помилок товаришів. Не всi учнi проявляють стриманiсть у стосунках зi старшими, вчителями, не всi цiнують фiзичну працю, зокрема обслуговуючого персоналу. Це такі учні як козинський ……….   .
  Бiльшiсть дiтей у класi з повних сiмей, де обоє батькiв виховують дитину.Проте є сiм’ї, де вихованням дитини займається тiльки мати – це сiм’ї .
  Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, у високому рейтингу навчальних досягнень своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в школі.
  Для покращення мікроклімату класного колективу, підвищення якості навчання, намічено такі шляхи вирішення проблем:
  1. Систематична виховна робота, спрямована на виховання співчутливого, милосердного ставлення до дітей зі слабким здоров’ям.
  2. Регулярні бесіди з дітьми, схильними до порушень дисципліни. Організація тісної співпраці з батьками цих учнів.
  3. Забезпечення допомоги у навчанні для учнів, які мають проблеми з вивченням певних предметів.
  4. Організація позакласних заходів з метою згуртування класного колективу.
  Основні напрямки виховної роботи з класним колективом:
  • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМЇ, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 
  • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА 
  • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
  • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 
  • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
  • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ
  • ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ
  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМЇ, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 
  виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості - це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.
  Виховні досягнення
  • критичне ставлення до поведінки людей;
  • єдність слова і діла;
  • активна моральна життєва позиція;
  • усвідомлення ідеалів сім’ї,
  • формування духовно-моральної культури особистості.

  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  "Відповідальність -путівник у вчинках", 
  15.09


  2
  "Честь і гідність", 
  13.10


  3
  "Співчуття - перший крок до людяності",
  10.11.


  4
  "Культура поведінки у школі, у дома", 
  08.12


  5
  "Чи вміємо ми відпочивати", 
  19.01


  6
  "Щастя, коли тебе розуміють",
  09.02.


  7
  "В людині все має бути прекрасним",
  09.03.


  8
  "Турбота за інших людей - головний обов'язок у житті", 
  06.04.


  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА
  формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.    Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів - здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.
  Виховні досягнення
  • здатність цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;
  • здатність висловлювати власне ставлення до мистецтва, творча діяльність у мистецькій сфері;
  • потреба у спілкуванні з мистецтвом; 
   • система мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  "Люби музику»,
  15.09.


  2
  "Чарівна мелодія скрипки", 
  13.10.


  3
  "Народ скаже - як зав'яже", 
  17.11.


  4
  "Різдвяний настрій", 
  15.12.


  5
  "Мистецькі уподобання моєї родини", 
  26.01.


  6
  "Естетика побуту українців", 
  16.02.


  7
  "Мовленнєвий етикет",
  16.03.


  8
  "Я - актор шкільного театру ,
  Шкільної самодіяльності.

  13.04.


  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
  Є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. 
  Виховні досягнення
  • позитивно-емоційне ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості;
  • здатність до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім’я національного державного інтересу;
  • соціальна значимість праці в житті людини, естетика та культура праці в традиціях українського народу;
  • вмотивованість, цілеспрямованість, організованість, кмітливість, працьовитість; 
  • проектування професійного становлення.

  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  Як організувати себе", 
  05.09.


  2
  "Вчись учитись, щоб уміти трудитись"
  03.10.


  3
  "Книга скаржиться! Книга дякує!", 
  07.11.


  4
  "Ціна твого підручника",
  05.12.


  5
  "Місто веселих майстрів", 
  16.01.


  6
  "Даруйте радість людям", 
  06.02.


  7
  "У колективі немає чужої роботи"
  06.03.


  8
  "Люди, які працюють поруч", б
  03.04.


  9
  "Подарунок своїми руками".
  08.05.


  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ
  формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. 
  Виховні досягнення
  • потреба у продовженні національних та етнокультурних традицій;
  • ефективне і ощадливе використання  всіх видів ресурсів;
  • основи екологічного законодавства; 
  • навички правил техніки безпеки на природі;
  • потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;
   • навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  "Я - маленька частиночка Природи"
  04.09.


  2
  "Старти золотої осені", 
  02.10.


  3
  "Флора і фауна нашого краю", 
  06.11.


  4
  "Екологчною сте-жиною
  нашого краю",

  04.12.


  5
  "Екологчною сте-жиною
  нашого краю",

  15.01.
  "Таємниці природи",
  05.02.
  «Брати наші менші", 
  05.03.
  "Нагодуй птахів", 
  02.04.
  "Бережи воду»
  07.05.


  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
  Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"  - це  вміння  особистостіоцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.
  Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість удітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення,конструктивної самокритичності.
  Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я"виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.
  Виховні досягнення
  • вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;
  • знання наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;
  • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, 
  • вміння уникати конфліктних ситуацій, 
  • вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них,   
  • вміння коректувати та регулювати власну поведінку;
  • знання власної культури самопізнання.

  Захід (тема)
  Дата
  Примітка

  "Який Я?
  Яким я хочу бути?",

  06.09.  "Дужий той, хто самого себе перемогти може",
  04.10.  "Посієш звичку - пожнеш характер",
  08.11.  "Таланти і шанувальники",
  06.12.  «Що ми знаємо про Водохрещення?»
  17.01.  "Індивідуальні особливості людини",
  07.02.  "Герої завжди поміж нас", 
  07.03.  "Почуття гумору і жарти",
  04.04.  "Твоя активна життєва позиція
  10.05.


  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ
  виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.
  Патріотизмвиявляється в любові до свого народу, повазі до українськихзвичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Національна самосвідомість - це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. Розвинена правосвідомістьвиявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура - це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. 
  Виховні досягнення
  • відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини;
  • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків;
  • громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні,  житті школи та громади;

  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  "Хто і коли жив в Україні"
  11.09.


  2
  "Ми - творці власного життя", 
  09.10.


  3
  "Україа пам'ятає", 
  13.11.


  4
  "В ім'я твого і мого життя" 
  11.12.


  5
  "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", 
  22.01.


  6
  "Що я знаю про Україну?"
  12.02.


  7
  «Тарасове слово",
  12.03.


  8
  "Немає прав без обов'язків", 
  16.04.


  9
  "Конвенція ООН та Конституція України про права дітей",
  14.05.


  ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ
  Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист. 
  Виховні досягнення
  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  Скласти соціальний паспорт класу
  12.09.

  2
  Провести годину спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – твій вибір»
  10.10.

  3
  Провести брифінг правових знань та превентивного виховання
  14.11.

  4
  Вивчити особливості середовища, у якому виховуються учні 
  12.12.

  5
  Залучати до роботи з учнями психологічну службу та працівників правоохоронних органів
  23.01.

  6
  Залучати учнів до гурткової роботи
  13.02.

  7
  Проводити операції-рейди: «Урок», «Вулиця», «Перерва», «Запізнення» з метою покращення успішності та дисципліни учнів
  13.03.

  8
  Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованості
  17.04.

  Попередження правопорушень серед учнів
  Мета: 
  - усунення причин і умов, які сприяють девіантній поведінці; 
  - забезпечення прав та соціальних гарантій неповнолітніх; 
  - надання допомоги дітям сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах; 
  - виявлення підлітків, схильних до скоєння правопорушень; 
  Захід (тема)
  Дата
  Примітка
  1
  «Причини і умови, які сприяють девіантній поведінці»;
  24 жовтня

  2
  Зустріч з представниками правоохоронних закладів
  лютий

  3
  Залучення вихованців до гурткової, секційної роботи, до участі в житті школи, міста.
  Протягом року


  Розділ ІІІ: Індивідуальна робота
  Основні напрями індивідуальної роботи з учнями:
  • Розвиток пізнавальних інтересів;
  • Формування комунікативних засобів;
  • Виховання самодисципліни;
  • Розвиток творчих здібностей;
  • Корекція поведінки;
  • Вихід із кризових ситуацій;
  • Робота з обдарованими дітьми;

  Робота з учнем (ПІБ)
  Мета
  Дата
  1
  Бесіда «Щоденник – головний документ учня»
  Виховання самодисципліни
  11.09.
  2
  Бесіда про відношення до шккільн. майна
  Виховання самодисципліни
  09.10.
  3
  Бесіда «Гігієна хлопця»
  Виховання самодисципліни
  13.11.
  4
  Бесіда «Культура спілкування з однокласниками»
  Виховання самодисципліни
  11.12.
  5
  Бесіда «Підготовка до уроків»
  Виховання самодисципліни
  22.01.
  6
  Бесіда «Умій стримувати себе»
  Виховання самодисципліни
  12.02.
  7
  Бесіда «Чи можна змінити свій характер?»
  Виховання самодисципліни
  12.03.
  8
  Бесіда «Поведінка під час канікул»
  Виховання самодисципліни
  14.03.
  9
  Бесіда «Відношення до навчання»
  Виховання самодисципліни
  18.03.
  10
  Бесіда «Мої обов’язки в родині».
  Виховання самодисципліни
  23.03.
  11
  Бесіда «Я і мої однокласники»
  Виховання самодисципліни
  16.04.
  12
  Бесіда «Бережи своє здоров?я»
  Виховання самодисципліни
  14.05.
                                                                       
  Розділ ІV: Робота з батьками
  Основні напрямки індивідуальної та групової роботи з батьками
  • Індивідуальні бесіди;
  • Анкетування учнів та батьків;
  • Вивчення матеріального та соціального статусу сім’ї
  • Відвідування сімей удома;
  • Класні батьківські збори;
  • Засідання батьківського комітету;
  • Педагогічний всеобуч;
  Рекомендації щодо проведення батьківських зборів
  1.Батьківські збори мають просвіщати батьків, а не констатувати помилки й невдачі дітей у навчанні та недоліки їхнього виховання. 
  2.  Тема зборів має враховувати вікові особливості дітей. 
  3.  Збори мають носити як теоретичний, так і практичний 
  характер: обговорення ситуацій, тренінги, дискусії та ін. 
  4.Збори не повинні присвячуватися обговоренню й осудженню особистостей учнів. 
  Щоб виховання дітей було успішним і допомагало вдосконаленню особистісних якостей дитини, необхідно поєднати зусилля педагогів і родини та визначити, яким чином повинні будуватися відносини вчителя і сім'ї. Існує певна специфіка родинного виховання, що відрізняється від виховання суспільного, але важливо знайти спільну основу, що поєднала б сім'ю і школу. Адже мета батьків і вчителя одна — виховати справжню людину.
      Зміст роботи
  Дата провед.
  Примітка
  1
  Батьківські збори :
  • Звіт батьківського комітету про діяльність у попередньому н.р.
  • Ознайомлення батьків з режимом роботи школи в н.р., та особливостям навчально-виховного процесу.
  • Вибори батьківського комітету, розподіл доручень.
  Обговорення плану роботи батьківського комітету на поточний н.р.
  вересень

  2
  День відкритих дверей
  щоп’ятниці

  3
  Надавати індивідуальні консультації батькам з питань педагогіки, психології 
  щоденно

  4
  Здійснювати соціальний супровід дітей, схильних до девіантної поведінки
  протягом
  року

  5
  Здійснювати листування, телефонні розмови з батьками, або особами, що їх замінюють
  протягом
  року

  6
  Батьківські збори :
  • Ознайомлення з підсумками навчально-виховного процесу за І семестр н.р.
  • Обговорення плану роботи на П семестр н.р.
  Ознайомлення батьків з інструктажами з безпеки життєдіяльності учнів під час канікулярних днів, Новорічних та Різдвяних свят.
  грудень

  7
  Провести батьківські збори з порядком денним :
  • Життя людини найвища цінність
  • Конвенція ООН про права дитини
  березень

  4
  Провести батьківські збори з порядком денним :
  • Закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій та виробничої практики.
  • Організація літнього оздоровлення.
  Підсумки роботи батьківського комітету, визначення напрямів роботи на новий н.р.
  травень

    
  РОЗДІЛ VI: Попередження дитячого травматизму
  Комплекс бесід (занять) з попередження дитячого травматизму має на меті забезпечити школярам знання, вміння, переконання, необхідні кожній людині для збереження життя і здоров'я, надання першої допомоги потерпі­лим. Учні повинні бути підготовлені до дій у небезпечних ситуаціях, знати способи їх упередження, навчитися оберігати своє здоров'я.
  Бесіди (заняття) мають практичну спрямованість, проводяться з ура­хування психології сприймання дітьми навчального матеріалу у різних формах (ділова гра, ситуаційні завдання, круглий стіл тощо). Також реко­мендується ведення учнями зошитів з проведення комплексу бесід тощо з попередження дитячого травматизму. На окремі заняття (заліки) доцільно залучати представників медичних установ, поліції, закладів пожежної охорони тощо.
  Запис про проведення бесід (занять) робиться у класному журналі та щоденниках учнів.
  Обов'язковими є такі сторінки класного журналу:
  • бесіди (заняття) з попередження дитячого травматизму;
  • бесіди «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/ СНІДу);
  • додаткові бесіди з попередження дитячого травматизму.
  Щорічно після вивчення всіх тем учні здають залік по кожному блоку занять. Заліки оцінюються «зараховано» або «не зараховано» і запису­ються проти кожного прізвища учня.                            
  Відпрацьовані заняття з відсутніми учнями записуються в графі «До­машнє завдання» проти відповідної теми. Необхідно вказати дату прове­дення індивідуальної бесіди та прізвище учня.
  При оформлені сторінки журналу «Додаткові бесіди з попередження дитячого травматизму» необхідно записувати бесіди перед осінніми, зи­мовими, весняними та літніми канікулами, проведення місячника по ПДР, бесіди у зв'язку з нещасними випадками в навчальних закладах району (міста), а також інші поточні бесіди з дитячого травматизму.
  Циклограма проведення комплексу бесід (занять) з попередження дитячого травматизму класними керівниками 5-11 класів
  № 
  Зміст бесід (занять)
  К-ть годин загальна
  Місяць
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  Кількість годин
  1
  Правила дорожнього руху
  10
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  Правила протипожежної безпеки
  10
  1
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  3
  Запобігання отруєнь
  2

  1


  1
  4
  Правила безпеки про користуванні газом
  4

  1

  1
  1

  1


  5
  Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами
  6
  1
  1

  1


  1
  1
  1
  6
  Правила безпеки на воді
  5
  1

  1
  1


  1

  1
  7
  Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму
  4


  1

  1


  1
  1

  Разом годин
  41
  5
  5
  4
  6
  4
  2
  5
  4
  6
  Тематика бесід «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу)
  Зміст занять
  Дата проведення

  ВІЛ/СНІД – що я про це знаю. Міфи й факти.
  04 жовтня

  Шляхи передачі ВІЛ – інфекції. Здорова поведінка.
  08 листопада

  Як запобігти ВІЛ – інфікування. Знати, а не боятися.
  01 грудня

  Легальні та нелегальні наркотики. Куріння чи здоровий спосіб життя?
  16 січня

  Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке залежність?
  06 лютого

  Наркотики та закон.
  13 березня

  Якщо в тебе проблема – куди звернутися?   
  17 квітня  Тематика бесід (занять) з попередження дитячого травматизму
  1.Правила дорожнього руху
  Зміст занять
  Місяць

  Дороги – артерії міста 
  01 вересня

  Безпечна дорога до школи, додому.
  07 вересня

  Основні правила безпеки руху пішоходів.
  05 жовтня

  Дорожня розмітка, її види, призначення, роль у регулюванні руху транспортних засобів і пішоходів.
        09 листопада

  Причини дорожньо-транспортних пригод.
  07 грудня

  Дорожні знаки, їх призначення.
  18 січня

  Правила поведінки на залізничному переїзді.
  08 лютого

  Сигнали світлофора.
  15березня

  Культура поведінки в громадському транспорті.
  19квітня

  Змагання, конкурси на знання правил безпеки руху.
  17 травня
  2 .Правила протипожежної безпеки
  Зміст занять
  Дата 

  Первинні засоби  гасіння пожежі. Правила гасіння пожежі.
  26 жовтня
  28 грудня
  22 березня
  24 травня 

  Місце встановлення, правила утримання і порядок застосування   первинних засобів пожежогасіння.
  04 жовтня

  Шкідливість і небезпечність паління.
  08 листопада

  Вогненебезпечність паління. Профілактика паління серед дітей.
  06 грудня

  Правила безпеки під час грози. Види і способи захисту від  ураження блискавкою в домі, , на вулиці, в лісі, під час роботи в полі.
  17 січня

  Розпалювання вогнищ.
  07 лютого

  Підприємства нашого населеного пункту. Можливі аварійні ситуації на цих підприємствах, пов'язані з пожежами та їх типові ознаки.
  14 березня

  Конкурс малюнків.
  18 квітня

  Конкурс знавців пожежної справи.
  16 травня

  Екскурсія в пожежну частину
  23травня
  3. Запобігання отруєнням
  Зміст занять
  Дата 

  Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. 
  14 вересня

  Прфілактика отруєння хімічними речовинами.
  26 жовтня
  28 грудня
  22 березня
  24 травня
  4. Правила безпеки при користуванні газом
  Зміст занять
  Дата 
  1
  Загальні відомості про природний та зріджений газ. Вимоги безпеки.
  05.жовтня
  2
  Дії людини під час виявлення витоку газу. Отруєння чадним газом. Надання допомогиє
  26 жовтня
  28 грудня
  22 березня
  24 травня 

  5.Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

  Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами
  ( петарди, піротехніка).
  21грудня

  Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами
  (снаряди, невпізнанні предмети).
  26 жовтня
  28 грудня
  22 березня
  24 травня
  6. Правила безпеки на воді
  Зміст занять
  Дата

  Особливості купання у морі, річці, ставку, озері
  07вересня

  Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої допомоги потерпілому
  09листопада

  Правила поведінки на кризі. Надання першої допомоги  потерпілому на воді взимку.
  07грудня

  Правила поведінки на воді та біля води.
  01 березеня

  Осбливості купання людини в малознайомих та забруднених водоймах.
  03 травня
                                                                                                                              
  7. Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму
  Зміст занять
  Дата

  Поняття про джерела струму. Дія електричного струму на людину.
  23 листопада
  __

  Електротравми.
  25 січня
  ___________

  Правила безпеки під час користування електричними приладами.
  26 квітня
  __________

  Надання першої допомоги людині враженій електричним струмом.
  17 травня
  ___________
  У класного керівника повинні знаходитись
  1. Щоденник класу. Правила оформлення щоденника:
  • Титульна сторінка;
  • Зміст;
  • План виховної роботи;
  • Розробки виховних заходів згідно з планом;
  • Фотоматеріали участі учнів у загальношкільних та класних виховних заходів.
  • Поробки тощо.
  • Папка попередження дитячого травматизму:
  • Титульний лист;
  • Перелік бесід щодо попередження дитячого травматизму , затверджений директором школи;
  • Розробки уроків щодо попередження дитячого травматизму з вказаною датою проведення бесіди;
  • Оформлення класних куточків:
  • Назва загону (класу);
  • Девіз;
  • Доручення (сектор відповідальності)
  • План роботи на місяць;
  • Куточок попередження дитячого травматизму;
  • Національна символіка;
  • Наші вітання;
  • Рейтинг успішності;
  • Нагороди класу чи окремих учнів
  Наші плани
  Місяць 
  Захід
  1
  Вересень
  Проведення Дня здоров’я
  2
  Рейд перевірка початку навчального року (щоденники, зошити, приладдя)
  3
  Участь у Всеукраїнському дні  бібліотек
  4
  Підготовка та проведення  Дня учителя
  1
  Жовтень
  Участь у заходах присвячених Міжнародному дню людей похилого віку
  2
  Підготовка до свята «Дари осені»
  3
  14 жовтня День захисника України
  1
  Листопад
  Виховний захід  – Міжнародний день толерантності
  2
  День української писемності та мови
  3
  День Гідності та Свободи (21 листопада)
  4
  Підготовка та участь у заходах присвячених Дню пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні
  1
  Грудень
  День Збройних сил України
  (участь у спортивних змаганнях, підготовка плакатів) 
  2
  Андріївські вечорниці
  3
  Свято Святого Миколая 
  (конкурс малюнків та привітальних листівок)
  4
  Підготовка до Новорічних свят
  1
  Січень
  Українські традиції 
  (Старий Новий рік)
  2
  Свято соборності України
  3
  Заходи до Дня працівника пожежної охорони 
  1
  Лютий 
  День Святого Валентина 
  (підготовка валентинок, участь в конкурсах)
  2
  Міжнародний день рідної мови
  3
  День пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого)
  1
  Березень
  Підготовка та проведення свята 8 Березня
  2
  Участь у заходах присвячених Тарасу Шевченку
  3
  Рейд перевірка (щоденники, зошити, приладдя)
  4
  Заходи «Година землі» - бережливе ставлення до ресурсів планети
  1
  Квітень
  Активна участь у святі «1 квітня – День Сміху!»
  2
  Прибирання території «Український День навколишнього середовища»
  3
  День Інтернету – безпечне використання веб - ресурсів
  4
  Участь у заходах присвячених 
  «Міжнародному дню пам’яті Чорнобиля»
  1
  Травень
  Підготовка та участь у заходах до Дня пам’яті та примирення (8-9 травня)
  2
  Участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій
  3
  Участь у заходах присвячених Дню вишиванки
  4
  Підготовка та участь у святі «Останнього дзвоника» 
  Реалізація визначених завдань передбачає такі результати:
  • розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями та ключовими компетентностями;
  • впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, застосування проектних методів виховання для розвитку дослідницьких нахилів учнів;
  • формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя та запровадження ідей сталого розвитку як способу поведінки;
  • виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості;
  • створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату;
  • співпраця з батьківською громадою;
  • створення позитивного іміджу школи завдяки високому рівню якості освіти та виховання.
  Нотатки:
  __________
  ___________________________________________________________________________________________________________

  Автор матеріалу: Кузик Наталія Василівна

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-klasnogo-kervnika-6-klasu-na-2021-2022-navchalniy-rk.rar [387,28 Kb]
  (Придбали цей файл: 4537)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Середні класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.