Ваш кабінет


Наша сторінка

Зараз онлайн» » Календарно-тематичне планування уроків математики 3 клас ( ІІ семестр)Календарно-тематичне планування уроків математики 3 клас ( ІІ семестр)
  • 4-01-2021, 22:26
  • 8 327
  • 0
Календарно-тематичне планування 
математики 3 клас ( ІІ семестр)
Пропоную орієнтовне календарно-тематичне планування з математики 
до Типової освітньої програми (математична освітня галузь), розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна
Підручник «Математика" 3 клас. Ч. 2 А. Заїка, С. Тарнавська
Змінюйте, коригуйте відповідно рівня сформованості певних 
умінь і навичок ваших учнів.

4 год на тиждень тиждень І семестр -64год, ІІ семестр 76 год)

Тема уроку, зміст навчального матеріалу

Дата

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди (продовження)

65.

Додавання чисел виду 580 + 240. Розв’язування задач з буквеними

даними. Округлення чисел. С.4-7


66.

Залежність зміни різниці від зміни від’ємника. Розв’язування задач на збільшення та зменшення числа на кілька  одиниць і в кілька разів. С. 7-9


67.

Одиниці довжини. Кілометр.  Розв’язування задач на знаходження суми, різниці відстаней.С.10-13


68.

Віднімання чисел виду 420-70. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на збільшення числа у кілька разів та кратне порівняння.

С.13-15 


69.

Віднімання чисел виду 450- 290. Способи усного додавання і

віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд 

С.15-18.


70.

Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Віднімання  чисел способом округлення. Розв’язування задач на різницеве порівняння двох часток. Вимірювання довжини, відстані на місцевості.С.18-21.


71.

Формула периметра квадрата. Дослідження і складання формули  для обчислення периметра квадрата. Порівняння числових виразів і їх значень.С.21-23


72.

Додавання і віднімання чисел способом округлення. С.24-27.


73.

Перевір себе. Обчислення значень числових виразів. Розв’язування задач. Периметр многокутника. С.28-29.


74.

Перевір себе. Обчислення значень числових виразів. С.28-29.


75.

Проведення  діагностичної роботи.

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел»


Множення й ділення круглих чисел. Частини


76.

Множення й ділення чисел. Розкриття суті множення й ділення чисел. Множення і ділення розрядних чисел, круглих чисел на основі укрупнення їх розрядів. Розв’язування задач, які є комбінацією вивчених видів простих задач.С.30-32


77.

Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення. С.33-35


78.

Множення з числами 1 та 0. Ознайомлення з результатами множення на 1 та 0. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач з буквеними

даними на знаходження відстані.С.35-37


79.

Ділення з числами 1 та 0. Ділення рівних чисел. Взаємозв’язок між арифметичними діями додавання і віднімання.С.37-39


80.

Ціле, частини: рівні, нерівні. Дріб,чисельник, знаменник. Дріб з

чисельником 1. Читання й запис частин. С. 40-43


81.

Множення і ділення чисел на 10,100.Способи обчислення добутків та частки з числами 10, 100. С.43-4482.

Читання й аналіз інформації за таблицею Коло, круг, радіус кола, круга.С.44-46


83.

Ділення чисел виду 40:20, 400:200.Способи ділення розрядних чисел. Добір частки. Число рівних частин у цілому.С.47-49


84.

Порівняння частин . Узагальнення висновків – формулювання правила порівняння. С. 50-52


85.

Одиниці довжини. Міліметр. Співвідношення між одиницями довжини.С.52-55


86.

Знаходження частини від числа. Знаходження сторони квадрата за його периметром. С.56-57


87.

Одиниці маси. Грам, тонна. Співвідношення між одиницями маси.С.58-62


88.

Знаходження числа за значенням його частини. Розв’язування практично зорієнтованих задач С.62-65


89.

Доба. Тиждень. Місяць. Рік. Робота за календарем. Співвідношення між одиницями часу  С.65-67


90.

Перевір себе. Знаходження частини числа і числа за значенням його частини. Розв’язування задач на різницеве і кратне порівняння.С.67-69


91.

Перевір себе. Куб, його істотні ознаки. Розв’язування рівнянь. 

С. 68-69


92.

Проведення  діагностичної роботи.

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Множення й ділення круглих чисел. Частини»


Письмове додавання і віднімання чисел


93.

Письмове додавання  трицифрових чисел. Ознайомлення з прийомом

додавання трицифрових чисел у стовпчик. С. 69-71


94.

Письмове віднімання трицифрових чисел. Ознайомлення з прийомом віднімання трицифрових чисел у

стовпчик.С.72-74


95.

Перевірка додавання і віднімання Знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. С. 74-75


96.

Алгоритм письмового додавання, якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10. Дослідження кроків виконання письмового додавання чисел. Складання алгоритму додавання учнями С.76-78


97.

Алгоритм письмового віднімання, якщо в розряді чисел 0 одиниць. Дослідження кроків виконання письмового віднімання чисел. Складання алгоритму віднімання учнями. С.78-80


98.

Одиниці часу. Година. Хвилина. Секунда. Розв’язування

задач практичного змісту на обчислення часу. С.80-82


99.

Визначення часу  за годинником у другій половині доби.Обернені задачі. Виконання дій з іменованими числами.С.82-84


100.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Одиниці часу. Розв’язування задач з одиницями часу. С. 84-86


101.

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Розв’язування задач із взаємопов’язаними величинами С.86-88


102.

Тренувальні вправи. Частини. Їх читання. Розв’язування задач, пов’язаних з часом.С.88-90


103.

Тренувальні вправи. Розв’язування задач. С.88-90104.

Додавання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці. Алгоритм додавання. Обчислення відстаней в кілометрах. Задачі, пов’язані з часом. Порівняння виразів. С. 90-91


105.

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці. Алгоритм віднімання. Складання і розв’язування задач за

виразом.С.92-93


106.

Складання і розв’язування математичних завдань. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач, рівнянь. С.93-95


107.

Розв’язування сюжетних задач. Складання задач за коротким записом. С. 95-96


108.

Ділення і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Правила округлення. Використання округлення при обчисленнях С.96-98


109.

Перевір себе. Правила про порядок дій у виразах з дужками і без них. С.98-100


110.

Перевір себе. Розв’язування рівнянь. Читання і запис числових виразів. С.98-100


111.

Проведення  діагностичної роботи 

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Письмове додавання і віднімання чисел»


Позатабличне множення і ділення


112.

Множення і ділення. Їх властивості. Розв’язування задач. Порівняння й аналіз текстів і розв’язань задач С.100-102


113.

Множення і ділення на розрядне число. Способи множення й ділення. Властивості дій як основа способів С.102-104


114.

Перевірка множення і ділення. Формування обчислювальних навичок шляхом здійснення перевірки дій. С.105-107


115.

Множення суми на число. Використання цих способів при обчисленнях. С.107-109


116.

Множення виду 24 ?3, 240 ?3, 242?3. Використання розподільного закону (множення суми на число) як способу обчислення добутку дво-трицифрового числа на одноцифрове.С.110-111


117.

Ділення з остачею. Властивість остачі. Розкриття суті ділення з остачею. С. 112-114


118.

Перевірка ділення з остачею. Формулювання висновку щодо знаходження діленого у випадку ділення з остачею на основі

виконання практичних вправ С.114-116


119.

Ділення чисел виду 39:3,42:3. Способи позатабличного ділення

двоцифрового числа на одноцифрове. С. 117-118


120.

Способи ділення чисел. Розв’язування задач на пропорційний поділ.

Обчислення значення виразів зі змінною С.119-120


121.

Перевір себе. Обчислення значень виразів на 2 –3 дії без дужок. Дії з простими іменованими числами. С.120-122


122.

Перевір себе. Дії з простими іменованими числами. С.120-122


123.

Проведення  діагностичної роботи 

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу

«Позатабличне множення і ділення чисел»


Способи усних обчислень частки


124.

Ділення чисел виду 420:20. Способи ділення чисел на основі

властивостей дій. Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. С.123-124


125.

Ділення чисел способом добору частки. Зв’язок

множення і ділення. Табличні випадки множення і ділення С.124-126


126.

Обчислення значень числових виразів. Розв’язування задач, що містять частини, складання й розв’язування обернених задач за таблицями С.126-128


127.

Знаходження частки способом послідовного ділення. Використання способу ділення як прийому обчислення. Розв’язування практико зорієнтованих задач на знаходження частини числа. С. 128-130


128.

Тренувальні вправи. Обчислення значень числових виразів. С.130-131


129.

Арифметичні дії з числами в межах 100. Складання, запис числових виразів. Обчислення значень числових виразів. С.131-132


130.

Перевір себе. Обчислення значень числових виразів.

Дії з іменованими числами С. 132-134


131.

Повторення. Обчислення значень числових виразів.


132.

Проведення  діагностичної роботи 

Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Cпособи усних обчислень частки чисел»


133.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


134.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


135.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


136.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


137.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


138.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


139.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.


140.

Повторення, закріплення та поглиблення вивченого.Автор матеріалу: Гігера Світлана Антонівна

ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
kalendarno-tematichne-planuvannya-urokv-matematiki-3-klas-semestr.rar [198,97 Kb]
(Придбали цей файл: 1380)Сподобалося? Поділіться з друзями!Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

На головнуЗалиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
Дякуємо!

Шановний користувач нашого сайту.
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.