• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 19
   Наші гості: 18

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 



  » » Індивідуальна програма розвитку для 5 класу природознавство ЗПР



  Індивідуальна програма розвитку для 5 класу природознавство ЗПР
  • 1-10-2020, 18:20
  • 5 875
  • 0
  Індивідуальна програма розвитку для 5 класу 
  Природознавство ЗПР
  Індивідуальна розробка робочої програми з природознавства 5 класу для учнів з особливими потребами, які мають затримку психічного розвитку, який містить цілі, зміст педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети.

  Навчальний предмет: Природознавство 5 клас

  Вчитель: 

  Довгострокова мета: розвиток допитливості школярів, пізнавального інтересу до вивчення предметів освітньої галузі «Природознавство»;

  виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи, прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;формування ключових і предметних компетентностей; формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;  засвоєння та поглиблення знань про різноманіття об’єктів і явищ природи, зв’язок між явищами живої і неживої природи, зміни природного середовища під впливом людини;оволодіння й удосконалення вміннями проводити спостереження, досліди, вимірювання та описувати їх результати; застосування знань про природу в повсякденному житті для збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки в ній, адаптації до умов проживання на певній території, самостійного оцінювання рівня безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності.



  Цілі навчання

  Зміст

  Педагогічні технології, 

  спрямовані на досягнення мети

  Оцінювання знань,
  які засвоїв учень
  за рік/півріччя

  Ознайомлення з природничими науками (біологією, фізикою, хімією, географією, астрономією, екологією) та їх внесок у вивчення природи; 

  Ознайомлення з методами вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання); 

  Ознайомлення з методами і обладнанням для вивчення природи, їх використання  

  Ознайомлення з вченними-натуралістами (2–3) та їхній внесок у вивчення природи; 

  Формування уявлення про значення досягнень у галузі природничих наук; 

  Оволодіння вміннями розрізняти в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати; 

  Оволодіння вміннями обирати обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

  Оволодіння вміннями знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

  Ознайомлення з правилами безпечного використання лабораторного обладнання.





  Ознайомлення з найменшими частинками речовин, характеристикою тіла (форма, розміри, маса, об’єм), приладами та інструментами для вимірювання розмірів і маси тіл;

    Ознайомлення з фізичними властивостями речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан);

     Ознайомлення з властивостями газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір), властивостями рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі), властивостями твердих тіл (зберігають форму та об’єм); 

  Ознайомлення зі способами розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); 

  Ознайомлення з ознаки хімічних явищ, умовами, за яких відбувається горіння;

  Формування уявлень про тіла  і речовини, що оточують людину, чисті речовини і суміші (2–3); 

  Формування уявлень про неорганічні та органічні речовини (2–3); 

  Формування уявлень про явища у природі, техніці, побуті, явища природи, пов’язані зі зміною сезонів, явища природи, що повторюються; 

  Формування уявлень про  тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

  Формування уявлень про відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;

  Формування уявлень про значення органічних речовин для живої природи; Формування уявлень про значення горіння і гниття; 

  Оволодіння вміннями розрізняти за запропонованим планом тіла і речовини, явища природи (23);

  Оволодіння вміннями порівнювати тіла й речовини за 34 ознаками;

  Оволодіння вміннями характеризувати: горіння як приклад хімічних явищ; 

  Оволодіння вміннями вимірювати масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади; 

  Оволодіння вміннями розділяти суміш фільтруванням; 

  Формування уявлення про зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

  Ознайомлення з правилами безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

  Ознайомлення з правилами: безпечного використання хімічного посуду





  Ознайомлення з сузір’ями , найвідомішими астрономами (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідниками космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк)

  Формування уявлення про вплив космічних чинників на Землю;

  Формування уявлення про небесні тіла, що складають наш Всесвіт

  Ознайомлення з загальною будовою Сонячної системи, відмінностями між планетою і зорею; 

  Формування уявлення про розміри і температуру Сонця;

  Формування уявлення про особливості астрономічних досліджень, місце людини у Всесвіті;

  Ознайомлення з формою і будовою Землі, рухо Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будовою Сонячної системи; 

  Ознайомлення з причинами видимих рухів світил;

  Формування уявлення про небесні тіла (планета, зоря, галактика), типи планет, туманностей, зір і галактик

  Оволодіння вміннями показати на карті зоряного неба: Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

  Формування свідомого ставлення про необхідність вивчення Всесвіту;

  Формування свідомого ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

  Формування уявлення про значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень




  Ознайомлення з формою й розмірами Землі, рухами Землі, фазами Місяця, способами зображення Землі;

  Ознайомлення з материками та частинами світу, складом ґрунту, повітря, властивостями ґрунту, повітря, води; 

  Ознайомлення з розчинними і нерозчинними речовинами, розчинами у природі; Формування свідомого ставлення до  використання води і розчинів людиною;

  Ознайомлення з внутрішньою будовою Землі;

  Формування уявлення про зміну дня і ночі; зміну пір року, зміну фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;

  Формування уявлення про причини сонячного і місячного затемнення, колообіг води у природі; 

  Формування уявлення про значення води, повітря, ґрунту,  значення сонячного світла і тепла для живої природи; 

  Ознайомлення зі способами зображення об’єктів на географічних картах;

  Оволодіння вміннями знаходити на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси; 

  Оволодіння вміннями складати план досліду і проводити його;

  Ознайомлення зі способами орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

  Ознайомлення з додатковими джерелами інформації для виконання навчального завдання; 

  Оволодіння знаннями про властивості ґрунту для вирощування рослин;

  Формування уявлення про планету Земля, її ресурси; 

  Формування свідомого ставлення щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

  Формування свідомого ставлення щодо значення природничих наук для охорони природи;

  Формування уявлення про обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини






  Формування уявлення про властивості організмів,відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій, умови життя на планеті Земля, чинники середовища, основні середовища життя, склад екосистеми; 

  Формування уявлення про пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;);  Формування уявлення про співіснування організмів; природних і штучних екосистем

  Формування уявлення про пристосування організмів до чинників неживої природи, пристосування організмів до середовища життя, результати власних спостережень і дослідів;

  Оволодіння вміннями як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; Ознайомлення з впливом чинників середовища на живі організми; 

  Формування уявлення про зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі;

  Формування уявлення про роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах; 

  Ознайомлення з найпоширенішими рослинами і тваринами своєї місцевості, отруйними рослинами, грибами, тваринами своєї місцевості;

  Оволодіння вміннями визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників; 

  Оволодіння вміннями використовувати додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях;

  Формування уявлення про значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

  Формування уявлення про організми та їх різноманітність 





  Формування уявлення про джерела забруднення навколишнього середовища, важливі екологічні проблеми своєї місцевості, природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

  Формування уявлення про вплив людини на природу і природи на людину

  Ознайомлення з рослинами і тваринами своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

  Формування уявлення про зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини;

  Формування уявлення про призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

  Оволодіння вміннями аналізувати позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

  Оволодіння вміннями дотримуватися екологічних норм поведінки у природі,

  усвідомлювати власну відповідальність за збереження природи;

  Формування уявлення про значення природничих наук для охорони природи;

  Формування уявлення про економне використання енергоносіїв;

  Формування свідомого ставлення щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

  ВСТУП

  Науки, що вивчають природу. 

  Методи вивчення природи.

  Обладнання для вивчення природи. 

  Значення природничо-наукових знань для людини 























  ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

  Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання. Речовини. Фізичні властивості речовин.  Властивості твердих тіл, рідин і газів.Атоми й молекули. Дифузія.

  Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

  Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. 

  Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття. 

  Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі-наукових знань для людини

































  ВСЕСВІТ

  Небо і небесна сфера. Небесні світила. 

  Видимі рухи світил.

  Поняття сузір’я. 

  Значення зоряного неба в історії людства.

  Небесні тіла. 

  Зоря – самосвітне небесне тіло.

  Відмінності між зорями.

  Міжзоряний простір.

  Планети. Сонячна система.

  Відмінності між планетами.

  Зоряні системи  галактики.

  Всесвіт і його складові. 

  Людина і Всесвіт. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт.Методи та засоби астрономічних досліджень






















  Земля як планета


  Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі. 

  Рухи Землі.

  Пори року. Місяць  супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.Способи зображення Землі. 

  Ґрунт, його значення і властивості.

  Догляд за ґрунтом.  

   Повітря  суміш газів. Значення повітря.  

  Властивості повітря. 

  Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.

  Вода  розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

  Розчини у природі.

  Значення води у природі. 

  Використання води людиною



































  Планета Земля як середовище життя організмів

  Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.


  Різноманітність організмів:
  Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

  Умови життя на планеті Земля.

  Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

  Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. 

  Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   

  Наземно-повітряне середовище.

  Водне середовище життя. Ґрунтове середовище життя. 

  Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. 

  Співіснування організмів.

  Угруповання організмів. 

  Екосистеми.  

  Рослинний і тваринний світ своєї місцевості



















  Людина на планеті Земля

  Людина  частина природи. 

  Зв’язок людини з природою. 

  Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.  

  Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
  боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). 

  Охорона природи. 

  Червона книга України. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі

  Кожного уроку словесно заохочувати до навчання;



  Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін








  Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.







  Потребує постійної, частої невідкладної реакції з боку вчителя









  Технології  традиційного навчання.Ігрові технології

  Робота з книгою, бесіди, творчі завдання

  Робота з контурною картою    Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації
















  Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін








  Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.








  Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін


  Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій






  Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.





  Бесіда з наочною опорою.

  Ігрові технології.










  Різні види вказівок для привернення уваги учня.







  Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін




  Застосуваня КТ технологій у вигляді перегляду відео-презентацій













  Постійно повторювати та закріплювати теоретичні уміння і навички раніше вивченого матеріалу.


  Бесіда з наочною опорою.

  Ігрові технології.




  Робота з книгою, бесіди, творчі завдання   друковані матеріали, ілюстрації, схеми, малюнки, контурна карта, кольорові олівці, пластилін



  Оцінювання: спостереження за досягненнями учня, фіксація результатів       навчання 



































  Автор матеріалу: Салтовська Юлія

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  ndivdualna-programa-rozvitku-dlya-5-klasu-prirodoznavstvo-zpr.rar [208,46 Kb]
  (Придбали цей файл: 486)



  Сподобалося? Поділіться з друзями!



  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Середні класи

  На головну



  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.