• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Виступ на педраді вчителя 1 класу
  • 30-12-2019, 22:08
  • 12 198
  • 0
  Виступ на педраді вчителя 1 класу.
  Стимуляція пізнавальної діяльності учнів як засіб 
  самореалізації і саморозвитку.

      І.  Стратегічна мета:

          розглянути шляхи формування і розвитку соціально зрілої та творчої здатної до самореалізації особистості через використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу.

  І І.   Постановка проблеми.

        У сучасних умовах розвитку суспільства якісно по-новому розглядається проблема розвитку і викори-стання людського потенціалу. Постають більш високі вимоги до самостійності, ініціативи та конкуренто-здатності особистості. Значно посилився вплив люд-ського фактора на різні сторони сучасної дійсності.

      Як правило, рідні і близькі, які схилилися над колискою дитини, уловлюючи її перші рухи і реакцію на навколишній світ, пророкують немовляті велике майбутнє. Фантазія батьків у даній сфері не має меж. Тут, плідно висуваються гіпотези з приводу того хто знахо-диться перед ними. Швидше за все це майбутній великий (велика): учений; полководець; композитор; естрадний виконавець; спортсмен; фотомодель; підприємець; релігійний діяч і т.д. Але дані припущення залишаються тільки припущеннями, не більш того, тому поле реалізації особистості безмежне і передбачає дві крайності досягнутого людиною рівня самореалізації- це геніальність і бездарність, посередня і безпосере-дня особистість

  ІІ.    Психолого-педагогічні основи самореалізації, саморозвитку особистості.

       Самореалізація особистості

       Нові підходи до організації навчального процесу в сучасній школі мають забезпечити умови розвитку і самореалізації кожної особистості, її самоствердження, самовираз, саморозвиток. Пріоритетність цих напрямів визначено в Національній доктрині розвитку освіти України.

  Спираючись на ці типології, на наше бачення спектру варіантів особистісного самоздійснення та на власне розуміння змісту досліджуваного процесу, пропонують таку  класифікацію форм самореалізації особистості:

  ·     Самореалізаціяадаптація (процес об’єктивації сутнісних сил, провідною метою якого є максимальне пристосування до оточуючого середовища);

  ·     Самореалізація–пізнання (діяльність з об’єктивації сутнісних сил, підпорядкована постійному розширенню та накопиченню знань про світ і про себе);

  ·     Самореалізація–виконання (втілення особистісних сутнісних сил із виробництвом об’єктів за матеріальним чи ідеальним взірцем);

  ·     Самореалізація–новаторство (форма особистісного самоздійснення, провідною метою якого виступає створення об’єкту, який раніше не існував);

  ·Самореалізація  – гра (форма самореалізації, єдиною метою якої є сам процес об’єктивації сутнісних сил)
       Педагогічними та методичними основами процесу саморозвитку є: 

          1.Утвердження в педагогічній теорії та шкільній практиці думки про учня як суб'єкта виховного процесу та ідеї про вирішальну роль власної активності в роботі над собою. 

   2. Відмова від авторитаризму, примітивізму в навчально-виховній діяльності.  

       3. Розуміння педагогами особистісної неповторності учня, вивчення його індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей. 

       4. Стимулювання особистості підлітка до само-розвитку. Це можливо, за умови, коли зовнішні впливи і дії викликають у неї переживання внутрішніх супереч-ностей між досягнутим і необхідним рівнем в оволодінні знаннями, практичними уміннями і навичками, способами творчої діяльності і сприяють формуванню відповідних потреб. Виділяємо такі способи створення педагогічних умов, за яких в учнів виникає переживання внутрішніх суперечностей і відбувається формування потребомотиваційної сфери:

  В навчанні

  - новизна матеріалу, який вивчається;

        - використання яскравих прикладів і фактів; 

         - застосування евристично-пошукових та дослідницьких прийомів навчальної роботи;

       - різноманітність методів оволодіння знаннями, практичними уміннями і навичками; 

       - доцільний педагогічний контроль. 

  В системі позаурочної виховної роботи: 

    - висока змістовність виховної діяльності;

     - різноманітність форм і постійне їх оновлення;

     - опора на самодіяльність і самостійність учнів; 

      - розширення соціальне значущої діяльності і поза-  шкільних зв'язків;

     - романтична спрямованість, дискусійність, привабливість заходів, 

       5. Сприяння розв'язанню внутрішніх суперечностей підлітка і задоволенню їх потреб. Коли це відбувається, особистість відчуває емоційне піднесення, що стимулює діяльність самоудосконалення. В протилежному випадку емоційна напруга набуває негативного характеру, тонус діяльності значно знижується.

  Створення реальної можливості  самовираження ,  самоствердження та самореалізації кожного школяра засобом включення  в різноманітну  корисну діяль-ність  сприяє адекватності самосприйняття й само-усвідомлення , стимулює особистість на постановку перед собою обґрунтованих завдань щодо самовдо-сконалення , на пред’явлення до себе більш серйозних і високих вимог .

             Завдання педагога полягає саме в тому , щоб , виходячи  з потреб самої дитини , зробити їх громадсько цінними .

           Послідовний цикл формування у школярів здатності до самореалізації містить три взаємопов’язані етапи: самоактуалізацію, самовизначення, самопрезентацію. 1. Самоактуалізація

         -Виявлення потенційних можливостей і особистісних якостей

  § Включення до різних видів діяльності

  § Відстеження рівня сформованості ключових компетенцій

  § Аналіз і самоаналіз результатів діяльності

  - Визначення шляхів самовдосконалення.

  2    .Самовизначення

  - Виявлення ставлення до навчання.

  - Мотивація досягнення.

  - Мотивація схвалення.

  - Включення до конкретних видів діяльності.

  - Відстеження результатів формування ключових компетенцій.

  - Аналіз і самоаналіз досягнень учнів.

  - Визначення шляхів оприлюднення (презентації) досягнень.

  3.    Самопрезентація

  - Визначення життєвих планів (ставлення до особис-тісного зростання, рівень важливості знань, вибір професії)

  - Участь у презентаціях власних досягнень

  - Аналіз і самоаналіз реалізованості у вибраних видах діяльності.

  - Відстеження рівня готовності до самореалізації

       . Ключовим тут є момент цілеспрямування. На нашу думку, особистість починається з власної постановки мети і відповідального переживання цього явища. 

      Якщо мета не зовнішньо задана, то вона завжди моя (особистісна), завжди породжуюча (креативна) і така, що реалізує особистість і, водночас, розвиває, "вирощує" її: таким чином, особистісна дія - це і є, власне, самореалізуюча і саморозвиваюча дія.

  Учні вчаться, пізнають, творять - кожен по-своєму, а ми створюємо умови для цього, залежно від їх потреб, допомагаємо їм і підтримуємо. 

       В зміст педагогічної підтримки творчості, входять:

  -- сприяння школяреві у створенні адекватного і цілісного образу світу, розумінні себе в цьому світі і в «пред'явленні себе собі»; 

  - вибір реальних творчих завдань і зміни себе у світі, своїх відносин зі світом за допомогою творчості (цілепокладання як поетапне планування бажаного результату);

  - побудова гармонійних взаємин з людьми; 

  - формування особистісно-значущих смислів і цінностей.

                  

  ІІІ. Освітні технології, що сприяють розвитку інтелекту , самовдосконаленню та самореалізаціїособистості.

  Гуманістичне навчання як засіб розвитку інтелекту , самовдосконалення та самореалізації учнів в межах соціокультурних і моральних цінностей здійснюється за допомогою системного технологічного підходу . Розкриємо його суть.

  1.Освітні технології  особистісно  діяльнісного спрямування   

   ( сучасна освітня форма, яка передбачає всебічне викори-стання досвіду навчальної діяльності  учня на всіх етапах  уроку):

  - програмоване навчання 

  - передбачає кероване засвоєння програмного матеріалу шляхом використання навчальних пристроїв ( програмного підручника . відео тренажера тощо). Навчальний матеріал подається в певній логічній послідовності , представ-леній  порівняно невеликими порціями навчальної інформації ( «кадри» , «файли», «кроки»). 

    Форма подачі передбачає використання всіх інформативних засобів ( кодів) : словесного , числового, графічного , символічного. 

  М- технологія повного засвоєння знань -  передбачає опанування навчального матеріалу  в індивідуально прийнятному темпі 

  2. Групові технології ( технології навчання ,у яких домінує групова форма  організації  пізнавальної діяльності учнів ). Однорівнева ( гомогенна) об’єднує учнів з  близькими рівнями навчальних досягнень .

          1. Використовується прийом поабзацного опрацювання тексту та розв’язування завдань ( кожний навчає кожного). 3. Організовується навчання учнів у парах  змінного складу шляхом спілкування .

  4. Ця технологія реалізує підхід від групового способу навчання до колективної взаємодії учнів ;

  - адаптивна система навчання  -  організація навчального процесу відповідно  до індивідуальних особливостей учнів . Концептуальна основа -  активна самостійна діяльність учнів , яка ведеться за новою моделлю організації навчання на уроці .

  5. Технології інтерактивного навчання  -

       ці технології створюють комфортні умови навчання , за яких кожен учень відчуває свою успішність , інтелектуальну спроможність.

          В основі їх лежить принцип особистісно орієнтованого навчання , безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем ( «метод прогно-зування», «метод відсіювання», «метод узагальнення ідей», «мозковий штурм» , «карусель», «п’ять слів – три слова», «мозковий штурм з використанням конвертів», «лист до себе», «кути»)

  6. Технології дидактичного конструювання( загальною рисою всіх прийомів , розроблених японськими дослідниками в співпраці з учителемє те , що вони розраховані на викори-стання імітаційного моделювання в тій чи іншій його формі ) :

       7.Технології школи життєтворчості ( спрямовані на гарантоване досягнення життєвих ,  соціальних та освітніх результатів).

  а) освітні технології :

  - технологія проектної навчальної діяльності;

  - технологія дистанційного навчання;

  - інформаційні освітні технології;

  - технологія самоосвіти;

  - технологія освітніх кейсів та порт фоліо;

  - технологія соціальної практики;

  - технологія життєвої практики.

  б) соціальні технології :

  - технологія соціальної реабілітації;

  - технологія соціального проектування;

  - технологія соціального діагностування і моніторингу;

  - технологія культурно-дозвіллєвої роботи.

  в) психолого-педагогічні технології :

  - профорієнтації та професійного самовизначення;

  - розвитку життєтворчих компетентностей;

  - становлення індивідуально-особистісної життєтворчості;

  - супроводу життєвого проекту учня.

  г) індивідуально-особистісні технології :

  - технологія життєтворчого проектування особистості;

  - технологія життєздійснення;

  - технологія кризового життєвого проектування та само реабілітації;

  - технологія самоорганізації.

         У процесі вивчення питання самореалізації учня під час навчально-виховної діяльності  ми зробили добірку технологічних засобів і прийомів розвитку інтелекту, самовдосконалення та самореалізації школярів.

      1. Інтелект: -«Синтез думок»

  (розвиток інтересу до вивченої теми; розвиток креативності; пошук та виявлення нових оригінальних розв’язків );

  -«Генератори – критики»

  (для активізації самостійної роботи учнів );

  -«Урок - майстерня»

  (навчання вмінь виписувати проблеми, творчо шукати відповіді; 

  розвиток креативних умінь;

  виховання впевненості у своїх власних здібностях);

  -«Метод прес»

  (навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній та стислій формі, переконувати інших);

  -«Дерево рішень»

  (допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень);

  -«Симуляції або імітаційні ігри»(

  ,імітують будь-які явища навколишньої дійсності; розвивають увагу та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вмінь розв’язувати проблеми).

  Самовдосконалення:

  -  «Відгадай до кого говоримо»

        (розвиток упевненості у собі; вироблення навичок певної поведінки в різних ситуаціях);

  -  «Атака думок»

  ( розв’язування наукової чи навчальної проблеми за допомогою об'єднання творчих думок учнів, створення «колективного мозку»;

  розвиток креативності дітей; виховання співпраці, законослухняності);

  -  «Прийом вільних асоціацій»

  (для розслаблення, очищення від сторонніх думок);

  -  «Аналіз ситуації»

  (учні засвоюють матеріал,аналізуючи певні ситуації,випадки з життя: правові, історичні, моральні,-у яких зіштовхуються життєві погляди, позиції);

  -  «Тиха відповідь з місця»

  (перевірка знань у комфортних умовах, зняття напруги,страху перед усною доповіддю).

  Самореалізація:

  -  «Дискусія», «Телевізійне ток-шоу »

  (набуття учнями навичок публічних виступів і вмінь вести дискусії,обстоювати власну позицію, формування громадянської позиції);

  -   «Ланцюжок»

  ( відпрацювання вмінь,формування вмінь співпраці; розвиток згуртованості колективу);

   - «Крісло автора»

  (моделювання суспільного слухання за допомогою імітаційної гри;  

  учні одержують практичний досвід у визначенні та поясненні ідей, інтересів і цінностей, пов’язаних  з предметом слухання);

  -  «Неперервна шкала думок»

  (розвиток в учнів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку).     

                        

  У прооцесі навчання учні під керівництвом учителя здобувають нові для них знання. Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми: створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу.

  Отже уроки доцільно будувати так, щоб кожен учень почувався дослідником, який самостійно здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину, доводити висунуті гіпотези під час спілкування зі своїми однокласниками та з учителем. Сучасна психологія і педагогіка доводять, що в процесі навчання учень не просто сприймає, усвідомлює, запам’ятовує, а й виконує складну систему розумових дій, спрямованих на засвоєння знань. 


  Автор матеріалу: Вельможко Людмила


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  vistup-na-pedrad-vchitelya-1-klasu-nush.rar [1,59 Mb]
  (Придбали цей файл: 712)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.