• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Планування та організація роботи ГПД в НУШ
  • 25-07-2019, 19:14
  • 26 871
  • 2
  Планування та організація роботи ГПД в НУШ.
  Посібник містить матеріали, які можуть бути використані під час 
  організації навчально-виховної діяльності групи продовженого дня. 
  У ньому містятьсяметодичні рекомендації щодо організації роботи, 
  нормативні документи, якірегулюють діяльність роботи вихователя ГПД, 
  щоденний план роботи вихователя,планування та виховні заходи складені 
  відповідно до вимог Типової освітньоїпрограми для 
  закладів загальної середньої освіти.Для вихователів груп продовженого дня, вчителів початкових класів, заступниківдиректорів із навчально-виховної 
  роботи.

  Передмова

  Життя впевнено доводить, що гарне самопочуття дитини в групі продовженого дня (ГПД), бажання відвідувати її безпосередньо залежить від змісту й форм

  життєдіяльності в позаурочний час, характеру спілкування й відносин, які складаються в їх процесі.

  Виховний простір ГПД - це, по-перше, саме середовище, в якому опиняються молодші школярі після уроків, по-друге, це спеціально організований спосіб життя дітей у даному середовищі: їхня діяльність, відносини, події, які з ними відбуваються.

  Головне завдання педагога - це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги і любові, що є основою комфорту, затишку, спокою, самореалізації особистості кожної дитини.

  Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає

  організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе- чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, моральний, естетичний,

  фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів дітей.

  Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота й наскільки правильно організований у ній

  режим. Від раціонального, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і

  попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу

  правильного режиму сприяє зміцненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

  Процесу чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

  У плані роботи на тиждень чітко повинні бути прописані основні режимні моменти та заходи, мета і завдання їх організації на кожен день. Основними напрямами

  планування є: збереження здоров'я та формування здорового способу життя; забезпечення вихованості учнів. Педагог-вихователь планує і організовує

  життєдіяльність учнів (вихованців, дітей) і здійснює їх виховання. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання. Разом з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я вихованців, проводить заходи, які б їх психофізичному розвитку, відповідає за їхнє життя і здоров'я. Організовує виконання режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу у

  навчанні, організації дозвілля та в отриманні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, гурткової роботи та до інших занять за


  інтересами. Організує з урахуванням віку вихованців роботу з самообслуговування, дотримання ними вимог з охорони праці, техніки безпеки, участь у суспільно-

  корисній праці.

  Основна мета посібника розкрити організацію роботи вихователя групи продовженого дня. До уваги вихователів ГПД пропонуються методичні рекомендації щодо організації та проведення прогулянок на свіжому повітрі, спортивних годин, рухливих ігор. Наводяться приклади розробок загальнорозвиваючих вправ,

  конспектів спортивних годин.

  Вихователі групи продовженого дня, використовуючи  даний  посібник, зможуть урізноманітнити організовану діяльність дітей, врахувавши індивідуальні та вікові особливості учнів.

  ПОРЯДОК

  створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

  1. Цей Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (далі - групи подовженого дня) та основні засади їх функціонування.
  2. Група подовженого дня створюється для:

  організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів; організації дозвілля учнів;

  надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

  формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості;

  забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами, індивідуального навчального плану (за наявності).

  1. Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної езпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.
  2. Група подовженого дня створюється за наявності необхідної матеріально- технічної бази та умов для організації харчування учнів.

  Засновник закладу загальної середньої освіти може створювати умови для

  організації денного відпочинку (сну) в групі подовженого дня, сформованій з учнів першого класу.

  1. Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до рішення засновника закладу загальної середньої освіти за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів.

  На підставі рішення засновника керівник закладу загальної середньої освіти видає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня.

  1. Нормативи наповнюваності груп подовженого  дня  встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченніокремих

  предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.

  Рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня приймає керівник закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

  Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу загальної середньої освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів.

  Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

  Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років.

  У закладах загальної середньої освіти, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом, можуть утворюватися групи подовженого дня для учнів різних вікових груп.

  1. Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти на підставі письмового

  звернення їх батьків, інших законних представників, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

  Для забезпечення ефективності освітнього процесу наповнюваність спеціальних груп подовженого дня має відповідати наповнюваності спеціальних класів.

  Інклюзивна група подовженого дня - група подовженого дня, до якої зараховано особу (осіб) з особливими освітніми потребами.

  В інклюзивних групах подовженого дня кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

  одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

  не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями

  мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.


  Організація освітнього процесу здійснюється з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами,

  індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів (за наявності) та рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів.

  Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дитини (дітей) з тяжкими порушеннями та дитини (дітей), яка (які) мають порушення

  інтелектуального розвитку, в інклюзивній групі подовженого дня забезпечує

  асистент вихователя з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами.

  1. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу

  схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти.

  Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:

  • організацію:
  • прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших - четвертих класів;
  • харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
  • виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;
  • проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.

  Режим роботи спеціальної групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування,

  утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-

  реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 410/22942.

  Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше  шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час.

  Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки,

  гімнастику для очей.

  1. Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо.

  План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника закладу загальної середньої освіти із виховної роботи і затверджується керівником такого закладу.

  1. Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

  1. Відповідальними за життя та здоров’я учнів під час їх перебування в групі подовженого дня є керівник закладу загальної середньої освіти, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники.
  2. Відповідальними за збереження навчального обладнання, що

  використовується для організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.
  Та багато ше іншого у цьому архіві.

  Упорядники: Т.Л. Філюк, Н.А. Весна, О.В. Жорнова – вихователі ГПД .

  Рецензент: Л.В. Швалюк 


  Пряма силка Google з нашого сайта 
  Планування та організація роботи ГПД в НУШ  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / На крилах успіху / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  26 сентября 2019 09:50
  • Коментар написав: Ulia
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дуже цікавий матеріал
  1 сентября 2020 18:13
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Корисний та цікавий матеріал
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.