• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Річний план роботи школи
  Річний план роботи школи

  План роботи школи — це цільова програма управління освітнім процесом, стрижень якої складають сукупність завдань колективу та конкретні заходи задля їх виконання

  План роботи школи на рік: управління процесом

  Планування — найважливіший управлінський процес, що відбувається в три етапи:

  • виробництво — розроблення
  • прийняття — схвалення, затвердження
  • здійснення — реалізація.

  Визначаючи завдання плану, кожне «прив’язують» до конкретного виконавця.

  Аби запустити механіку розвитку системи, її якісного оновлення, під час планування:

  • опираються на дані про реальний стан функціонування закладу (керівник визначає його, готуючись до щорічного звіту)
  • враховують максимальні можливості членів колективу.

  Загальне керівництво процесами планування та реалізації плану здійснює директор закладу. При цьому він:

  • керується потребами учасників освітнього процесу
  • можливостями ресурсного забезпечення
  • враховує продуктивність колективу
  • виявляє невикористані можливості, «вузькі» місця, типові недоліки чи промахи.

  Організація освітнього процесу в дитячому садку влітку


  Влітку важливо організовувати різноманітні види діяльності дітей, щоб закріплювати й розширювати їхні уявлення про навколишній світ.

  ЯК СПЛАНУВАТИ

  Недоліки

  які допускає адміністрація, складаючи план роботи:

  • не враховують актуальні потреби школи і зовнішні запити
  • ставляться формально, повторюючи більшість пунктів завдань із року в рік
  • не узгоджують розділи плану, не пов’язують їх між собою
  • недостатньо уваги приділяють проблемі, над якою працює школа
  • складають в обмеженому колі осіб, лише доводячи план до відома колективу.

  У плануванні роботи школи доцільно враховувати перспективи розвитку освітньої галузі. Наразі це Нова українська школа

  Річний план роботи школи: підготовка

  План роботи закладу на наступний навчальний рік постає у результаті творчості однодумців, зорієнтованих на конкретні й чіткі цілі.

  Ефективності досягають, якщо:

  • аналізують реальний стан справ, аби оцінити рівень роботи закладу на момент планування
  • визначають і докопуються суті соціально-педагогічних проблем, що розв’язуватиме колектив
  • аргументують рівень, якого необхідно досягти на кінець запланованого періоду
  • добирають оптимальні шляхи й засоби досягнення нового запланованого рівня діяльності
  • залучають до аналізування та планування якомога більшу частину колективу.

  Зазвичай наприкінці навчального року за результатами аналізу адміністрація закладу:

  • виокремлює проблеми на наступний навчальний рік
  • дає завдання укласти матеріали до розроблення розділів плану.

  На нараді при директорові:

  • розглядають питання планування роботи навчального закладу на наступний рік
  • обговорюють і уточнюють проблеми та завдання, над якими працюватиме колектив
  • створюють групи педагогів для складання розділів плану
  • дають завдання підготувати матеріали до того чи того розділу річного плану.

  По закінченні навчального року на основі зібраного матеріалу складають план роботи закладу на наступний навчальний рік.

  Алгоритм роботи може бути таким

  етап


  сутність

  ДІАГНОСТИКА
  проблем, що існують у діяльності закладу


  • завдання

  • визначення здобутків і проблем школи, а також причин їх виникнення

  • процеси

  • попереднє оцінювання проблем, труднощів в організації освітнього процесу
  • аналіз стратегічних напрямів розвитку закладу
  • формування переліку проблем
  • узагальнення отриманої інформації

  • інструментарій

  • аналіз документів (протоколів педагогічних радта інших органів шкільного самоврядування, результатів моніторингу якості освітнього процесу в закладі)
  • робота фокус-груп
  • опитування
  • дискусії
  • мозковий штурм
  • методи наукового дослідження

  Аналіз можна проводити за допомогою таких методик, як:

  – SWOT-аналіз

  – A-B-C-аналіз

  – STEP-аналіз

  ІДЕНТИФІКАЦІЯ,
  групування проблем


  • завдання

  • виокремлення проблем за змістом і напрямами

  • процеси

  • складання проблемної зони кожної групи проблем

  • інструментарій

  • педагогічна релаксація — аналітичне переосмислення попередньої життєдіяльності закладу

  ОБГОВОРЕННЯ
  груп проблем


  • завдання

  • упорядкування згрупованих напрямів для визначення переліку основних проблем

  • процеси

  • обґрунтування переліку проблем, що складають кожну окрему зону

  • інструментарій

  • методика «Проблемна зона»
  • дискусія
  • мозковий штурм

  УСТАНОВЛЕННЯ
  ієрархії проблем за важливістю


  • завдання

  • виявлення ключових проблем для оптимального розподілу

  • процеси

  • окреслення змісту, головних причин та наслідків проблеми
  • визначення основних шляхів та засобів її вирішення

  • інструментарій

  • методика «Дерево проблем»
  • дискусія
  • мозковий штурм

  ВИЗНАЧЕННЯ
  цілей і завдань плану


  • завдання

  • окреслення цілей і завдань плану

  • процеси

  • визначення переліку можливих цілей плану
  • ранжування найважливіших цілей, які будуть реалізовані
  • обговорення та окреслення основних завдань плану роботи

  • інструментарій

  • методика «Дерево цілей»
  • дискусія
  • мозковий штурм
  • методика «Матриця цілей»

  ПЕРЕДБАЧЕННЯ
  результатів виконання кожного завдання, показників і способів контролю за виконанням


  • завдання

  • визначення результатів виконання завдань

  • процеси

  • визначення для кожного із завдань плану пари результатів, що відповідають SMART-критеріям:

  – конкретність

  – вимірюваність

  – досяжність

  – актуальність

  – вирішуваність за певний проміжок часу


  • інструментарій

  • методика «Дерево цілей»
  • дискусія
  • мозковий штурм
  • методика «SMART»

  ПЛАНУВАННЯ
  заходів відповідно до мети і завдань


  • розробляють конкретні заходи річного плану

  ОЦІНЮВАННЯ
  заходів за очікуваними результатами


  • визначають за SMART-критеріями очікувані результати кожного заходу

  ОФОРМЛЕННЯ
  загального плану роботи навчального закладу на рік


  • складають загальний план роботи закладу освіти за визначеними цілями, завданнями та результатами

  СКЛАДАННЯ
  календарного плану


  • оформлюють підсумки роботи за всіма цілями, завданнями та результатами у календарний план, розміщуючи заходи в порядку їх проведення
  • визначають термін кожного заходу та відповідальних осіб
  • створити творчу групу, визначивши її мету і завдання
  • провести розширене засідання науково-методичної ради з творчою групою, окресливши кола питань щодо організації процесу планування діяльності навчального закладу
  • сформувати робочі групи (3-5 осіб) для підготовки окремих розділів плану
  • розробити діагностичний інструментарій (анкети, тести, опитувальники тощо) для учасників педагогічної взаємодії
  • провести анкетування, опитування учасників освітнього процесу, щоб обробити, проаналізувати та узагальнити отримані діагностичні матеріали
  • визначити цілі та завдання плану
  • спланувати перелік заходів відповідно до цілей і завдань
  • скласти проект плану
  • розглянути проект плану на засіданнях науково-методичної ради, методичних об’єднань, щоб за потреби скоригувати його
  • затвердити план діяльності закладу на серпневому засіданні педагогічної ради

  Рецепт плану роботи закладу освіти

  Планування як процес передбачає кілька етапів, які взаємопов’язані, логічно йдуть один за одним і утворюють єдине ціле:

  Структура річного плану роботи школи

  Вступ

  У цьому розділі стисло:

  • подають аналіз роботи школи у минулому навчальному році
  • визначають завдання на новий навчальний рік.

  Аналітична частина вступу може містити такі блоки:

  Статистична інформація


  • кількісні та якісні показники набору учнів до школи
  • виконання норм законодавства
  • кількісні та якісні показники успішності учнів (за класами, предметами, вчителями у діаграмах різного виду), пояснення причин успішності/неуспішності
  • участь учнів у позакласній діяльності
  • стан здоров’я учнів

  Досягнення у виконанні програмі розвитку закладу


  • інновації в освітньому процесі
  • підвищення професійної майстерності педагогів
  • співпраця з партнерами з числа державних чи громадських організацій
  • аналіз умов, що сприяли реалізації програми розвитку закладу

  Проблеми


  • нерозв’язані завдання, труднощі і перешкоди на шляху виконання програми розвитку закладу

  Визначення завдань на новий навчальний рік


  • тут варто виокремлювати завдання, пов’язані з:

  – позитивними зрушеннями в успішності школярів, становленні системи цінностей, заходах здоров’язбереження учнів, соціального захисту дітей

  – поліпшенням освітнього процесу

  – забезпеченням підвищення рівня професійної компетентності педагогів

  – розвитком громадсько-активної школи

  – удосконаленням системи управління закладом

  – забезпеченням умов, необхідних для реалізації плану роботи на навчальний рік

  Основна частина

  Основна частина плану роботи  — це структурований відповідно до визначених розділів зміст діяльності школи у наступному навчальному році.

  Єдиної, обов’язкової структури немає, але є

  • 13 варіантів структурування основної частини плану

  Додатки

  Оскільки план призначений регламентувати і координувати діяльність учасників освітнього процесу, колегіальних органів та органів самоврядування, то додатками звичайно є:

  • тематика

  • засідань педагогічних рад і питання, що виносять на розгляд

  • наказів, що стосуються освітнього процесу

  • оперативних нарад при директорові

  • засідань піклувальної ради

  • засідань науково-методичної ради

  • засідань методичних осередків

  • семінарів з актуальних проблем психології, дидактики

  • занять шкіл молодого педагогакласного керівника

  • батьківських зборів

  • шкільних масових заходів
  • угоди

  • про співпрацю, партнерство з ВНЗами та іншими закладами

  • про міжнародні зв’язки
  • графік вивчення системи роботи вчителів, які атестуються
  Залучивши до процесу планування якомога більшої кількості корисних членів колективу, отримаєте якісно інший продукт — досконалий річний план роботи школи.

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  rchniy-plan-roboti-shkoli.rar [311,88 Kb]
  (Придбали цей файл: 193)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.