• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Індивідуальна програма розвитку дитини з ЗПР (за новим зразком 2022 рік)  Індивідуальна програма розвитку дитини з ЗПР (за новим зразком 2022 рік)
  • 25-01-2022, 21:31
  • 21 626
  • 0
  Індивідуальна програма розвитку дитини з ЗПР 
  (за новим зразком 2022 рік)

  Програму складено з урахуванням нового зразка ІПР.
  • «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»
  Відтак посилюється акцент на співпраці між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ), щоб школи отримували більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами. Втім це не всі новації. У цій статті директори шкіл знайдуть відповіді на питання, що зміниться та як керівникам закладів освіти працювати за новим порядком організації інклюзивного навчання.
  Програму складено з урахуванням нового зразка ІПР. «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» від 15 вересня 2021 р. № 957. Відтак посилюється акцент на співпраці між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ), щоб школи отримували більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами. Втім це не всі новації. У цій статті директори шкіл знайдуть відповіді на питання, що зміниться та як керівникам закладів освіти працювати за новим порядком організації інклюзивного навчання.

  ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ


  1. Період виконання 2021-2022 н.р. 

  2. Загальні відомості про учня:

  прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) Іванов Дмитро Васильович

  дата народження  10.04.2010р.

  повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому навчається учень Опорний навчальний заклад **************

  рік навчання 2

  клас навчання6-Б

  контактні номери телефонів батьків (інших законних представників) для термінового зв’язку +380*******

  3. Індивідуальні особливості розвитку учня:

  Наявний рівень знань і вмінь і навичок учня (компетенції)

  Опис освітніх труднощів учня, виявлених у закладі освіти

  Потреби

  Звуковимова дитини: ш, ж, п, б, вади місця творення перепони.

  Фонематичне сприймання: не диференціює опозиційні звуки, не виділяє звуки в середині слова, плутає т-д, п-б, ч-х; у повторенні багатоскладових слів допускає помилки.

  Просодична сторона мовлення: темп повільний, голос назальний, дихання грудно-брюшне, заїкуватість, клонічні судоми.

  Словник імпресивний: розвинений достатньо, знає призначення окремих предметів, узагальнює, називає якості предметів, вживає слова, що означають колір і розмір предмета. Має труднощі у визначенні предметів за спільними ознаками, відсутнє узагальнення, труднощі у підборі слів і складів, відсутнє визначення просторових понять розмірів. Не володіє категоріями роду, числа відмінків іменників, дієслів, прикметників, утворення зменшуваної форми. Неправильно вживає їх у простих реченнях. Зазнає труднощів у побудові простих, поширених речень при складанні оповідання-опису користується питально-відповідною формою недостатньо розвинене монологічне мовлення. Не розуміє прочитане, порушення морфологічної структури слова, пропуск префіксів, суфіксів, закінчень, простежуються різні форми дислексії. Під час письма виявляються порушення у вигляді пропуску літер, зумовлені акустико-артикуляційною формою. На фоні мовленнєвих розладів формуються вторинні розлади поведінки, недостатній розвиток здібностей до переключення, недостатня спостережливість до мовленнєвих явищ, слабкий розвиток словесно-логічного мислення. Труднощі і порушення мовленнєвого розвитку не створюють умови до засвоєння програми початкового навчання.

  Пізнавальна активність низька. Сприймання сформоване на низькому рівні. Знижена активність розумових процесів. Слабка довільна увага. Пам'ять має знижений обсяг.

  Контакт встановлюється легко, невимушено, до бесіди залучається відразу, активний у спілкуванні. Прояви волі помітно залежать від ситуації, потребують підтримки з боку дорослого. Самооцінка знижена, потребує постійного заохочення та схвалення.

  Має низький рівень знань відповідно до програмних вимог. Відтворює частину навчального матеріалу, але допускає окремі неточності. Виконує дії та завдання в аналогічних умовах. Знає періоди доби, пори року та дні тижня. Здатний упорядкувати предмети за різними ознаками – форма, довжина, висота, ширина. Не диференціює та не називає геометричні фігури. Знає та називає основні кольори та відтінки. З допомогою вміє аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Розв’язує прості приклади в межах 20. Обчислення виконує за допомогою пальців.

  Техніка письма недостатньо сформована. В багатьох випадках потребує контролю та допомоги з боку педагога. Ставлення до навчання позитивне. Знає букви і читає по складах, темп читання нижче норми. Не достатньо сформована техніка письма

  Наявні інтелектуальні труднощі:

  • словниковий запас нижче вікової норми;
  • повільний темп засвоєння навчального матеріалу;
  • малий обсяг памяті;
  • перевага наочно-образних та наочно-дійових форм мислення;
  • повільне сприйняття та переробка інформації;
  • відсутній систематичний аналіз властивостей і якостей предметів.


  Наявні функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі:

  • має труднощі у вербалізації своїх емоцій;
  • підвищена вразливість в контактах;
  • частково порушена звуковимова та складова структура слова.
  Наявні навчальні труднощі:

  • потребує постійної допомоги різної міри складності в опануванні нових знань та уявлень;
  • інтерес до навчання нестійкий (потребує заохочення та мотивації);
  • знижена працездатність;
  • без допомоги не завжди  розуміє суть вправи, завдання та гри;
  • низький рівень знань відповідно до програмових вимог.


  Наявні фізичні труднощі:

  • дрібна моторика недостатньо розвинена.

  Працювати  над:

  • збагаченням словникового запасу;
  • корекцією звуковимови;
  • всебічним розвитком дитини;
  • ліквідацією недоліків в оволодінні лексикою та граматикою;
  • вмінням користуватися різними способами словотворення;
  • розподілом уваги в межах 20-25 хв.;

  Розвивати:

  • граматичної будови мовлення;
  • розподіляти увагу;
  • переключати увагу з одного обєкта на інший;
  • утримувати увагу в межах 20-25 хв.;
  • емоційно-вольову сферу;
  • фонематичний слух;
  • слухове сприймання;
  • дрібну моторику;
  • просторове орієнтування;
  • пам'ять;
  • артикуляційну моторику та мовне дихання;

  Формувати:

  • граматичну складову мовлення;
  • звязне мовлення, розуміти послідовність подій;
  • необхідні побутові навички самообслуговування та соціальну модель поведінки;

  Вчити:

  • порівнювати подібні обєкти;
  • виділяти головне, істотне, узагальнювати;
  • складати розповіді за опорними складами, які підкріплюються картинками;
  • використовувати схеми роботи для виконання завдань;
  • володіти інтонаційними засобами виразності мовлення.


  4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

  1) рекомендований рівень підтримки:

  ? перший рівень підтримки;

  ? другий рівень підтримки;

  ? третій рівень підтримки;

  ? четвертий рівень підтримки;

  ? п’ятий рівень підтримки;

  2) адаптація та модифікація освітнього середовища:

  Назва адаптації/модифікації

  Так/ні

  Примітка

  Пристосування середовища:

  доступність

  Ні


  освітлення

  Так


  рівень шуму

  Ні


  потреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

  Так

  Ресурсна кімната

  Психолого-педагогічна адаптація:

  використання візуального розкладу

  Так


  збільшення часу на виконання завдань

  Так

  За потребою

  збільшення обсягу допомоги (навідне питання, демонстрація зразка, нагадування тощо)

  Так

  За потребою

  руховий режим

  Так

  Чергування видів діяльності, фізкультхвилинки, релаксаційні вправи

  використання заохочень

  Так

  Словесне заохочення, наліпки

  використання засобів для концентрації уваги

  Так


  інше  Адаптація навчального матеріалу:

  картки-підказки, картки-інструкції 

  Так


  Засоби альтернативної комунікації

  Ні


  інше  Модифікація:

  скорочення змісту навчального предмета

  Ні


  зниження вимог для виконання завдань

  Ні


  інше   3) потреба у використанні: 

  ? жестової мови та/або залученні перекладача жестової мови;

  ? шрифту Брайля;

  4) потреба в додаткових заняттях з: 

  ? так

  ? ні

  5) потреба в консультації з:

  ? фахівцями інклюзивно-ресурсного центру; 

  ? фахівцями спеціальних закладів освіти;

  ? іншими фахівцями ____________________________________________________

  6) наявність індивідуального навчального плану:

  ? так

  ? ні.

  У разі потреби в індивідуальному навчальному плані зазначити навчальні предмети (інтегровані курси), які потребують адаптації чи модифікації, та відповідального за розроблення індивідуального навчального плану педагогічного працівника: 

  Навчальний предмет (інтегрований курс)

  Адаптація чи модифікація

  Відповідальний педагогічний працівник

  Математика

  Адаптація


  Українська мова

  Адаптація


  Українська література

  Адаптація


  Біологія

  Адаптація


  Історія

  Адаптація


  Зарубіжна література

  Адаптація


  Англійська мова

  Адаптація


  Географія

  Адаптація


  Основи здоровя

  Адаптація


  Фізична культура

  Адаптація


  Образотворче мистецтво

  Адаптація


  Трудове навчання

  Адаптація


  Музичне виховання

  Адаптація  5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):

  Найменування заняття (послуги)

  Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

  Місце проведення

  Розклад занять

  Корекція розвитку


  Ресурсна кімната

  Кабінет психолога

  Середа

  10:30-11:15

  Корекція розвитку мовлення


  Ресурсна кімната

  Вівторок

  13:35-14:20

  6. Навчання:

  ? за розкладом класу;

  ? за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які: ___________________________________________________________________________

  ? за модифікованим розкладом. 


  7. Забезпечення асистента учня (учениці): 

  1) потреба в асистенті учня (учениці) (супроводі під час інклюзивного навчання):

  ? так

  ? ні;

  2) асистентом учня (учениці) є:

  ? батьки: _____________________________________________________________

  ?інші законні представники_____________________________________________

  ? уповноважена батьками особа _________________________________________
  (зазначити прізвище, власне ім’я,

  __________________________________________________________________________________________
  по батькові (за наявності) та контактні дані)

  ? соціальний робітник

  ___________________________________________________________________________
  (зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контакті дані)

  8. Забезпечення допоміжними засобами навчання: 

  1) потреба у підручниках:

  ? підручники для закладів загальної середньої освіти та матеріали;

  ? адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

  ? підручники для осіб з особливими освітніми потребами та матеріали.

  2) допоміжні засоби для навчання:

  ? так

  ? ні.

  Зазначити перелік засобів для навчання, які потребує учень (учениця):

  Муляжі, ігри Монтессорі, кубики Зайцева, картки схеми для розвитку звязного мовлення.

  9. Потреба в розумному пристосуванні:

  ? так, зазначити яка: ____________________________________________________

  ? ні.

  10. Особливості проведення оцінювання:

  ? адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм роботи (тести, усні опитування, аудіозавдання тощо) відповідно до потреб;

  ? використання доступних форм викладу інформації для оцінювання (шрифту Брайля, письмових чи усних завдань тощо);

  ? використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

  ? адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації(уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опутувань для осіб, які цього потребують, тощо);

  ? інше (зазначити що)__________________________________________________

  11. Потреба у продовженні строків навчання:

  ? так

  ? ні. 

  12. Додаткові напрями роботи:

  За сферами розвитку

  Ціль

  Очікувані результати, яких планується досягнути

  Рівень досягнутих результатів (заповнюється після виконання індивідуальної програми розвитку)

  Розвиток інтелектуальної сфери 

  Оволодіння  новими знаннями та вміннями. Розширювати світогляд дитини та сприяти її всебічному розвитку. Вчити сприймати усний виклад навчального матеріалу.

  Розширення та поглиблення загальних життєвих уявлень; навчальних вмінь та навичок. Розширення уявлення про навколишній світ. Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності учня. Сприймає усний виклад навчального матеріалу протягом 15-20 хв.


  Розвиток сенсорної, моторної 

  Продувжувати розвиток орієнтуванню у просторі. Розвивати тактильні відчуття та відчуття власного тіла.

  Підвищення рівня розвитку орієнтування в просторі. Дмитро буде сприймати на дотик різні фактури.


  Розвиток мовленнєвої сфери

  Корекція звуковимови, розвиток фонематичних процесів, вдосконалення мовленнєвих узагальнень в процесі вправ звукового аналізу і синтезу, розвиток граматичної будови мовлення. Ліквідація недоліків в оволодінні лексикою та граматикою. Робота над зв?язним мовленням.

  Покращення зорової мовленнєвої уваги та пам?яті. Учень навчиться правильно будувати двослівні речення та складати двослівні речення із залученням слів. Покращення розвитку складової структури слова.


  Розвиток фізичних здібностей 

  Продувжувати розвиток дрібної моторики. Розвиток точності в русі, спритності рівноваги, гнучкості та працездатності.

  Підвищення рівня розвитку дрібної моторики  та зазначених фізичних показників і навичок.


  Розвиток емоційно-вольової сфери

  Формувати  вміння вільно спілкуватися в різних ситуаціях. Навчати висловлювати свої переживаннята почуття; формувати навички самооцінювання, рідвищувати впевненість у собі, своєї самооцінки. Стимулювати бажання дитини працювати, виконувати завдання, виявляти ініціативу.

  Покращиться стан емоційно-вольової сфери, навчиться висловлювати свої переживання та почуття, сформуються навички самооцінювання, підвищиться впевненість у собі та своєї самооцінки. Покращиться бажання дитини працювати, виконувати завдання та виявляти ініціативу.


  Розвиток соціальної сфери

  Допомагати дитині в соціальній адаптації, вчити регулювати свої емоції й бажання. Розвивати відчуття відповідальності, вчити проявляти емоції. Розвивати уяву.

  Створювати позитивні ситуації співпраці з дорослими. Залучати до групових ігор, вправ та позакласних заходів.


  Дитина краще буде соціально адаптуватися, навчиться регулювати свої емоції і бажання. Розвине більше відчуття відповідальності та покращиться прояв емоцій Розвине краще уяву.

  Розвинути комунікативні навички та налагодження соціальних контактів


  Подолання навчальних труднощів

  Працювати над осмисленням навчального матеріалу і можливістю застосовувати нові знання за аналогією. Розвиток психічних процесів, концентрації на виконанні завдань та саморегуляції поведінкових навичок. Розвиток швидкості сприймання та переробки інформації.

  Учень до кінця навчального року розуміє навчальний матеріал і виконує аналогічні завдання. Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності Дмитра.


  Інші
  13. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:

  Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

  Посада

  Підпис


  Директор школи.

  Вчитель образотворчого мистецтва  Заступник директора з НВР  Асистент вчителя  Вчитель математики  Вчитель українська мови та української літератури.

  Класний керівник  Вчитель біології  Вчитель історії  Вчитель зарубіжної літератури  Вчитель англійської мови  Вчитель географії  Вчитель основи здоровя  Вчитель фізичної культури  Вчитель трудового навчання  Вчитель музичного виховання  Психолог  Логопед  Мати учня  Індивідуальну програму розвитку погоджено одним з батьків (іншим законним представником) учня:

  Іванова Анна Миколаївна

  (зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) одного з батьків
  (іншого законного представника) учня)  підпис ___________________________  дата  __________________________


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  ndivdualna-programa-rozvitku-ditini-z-zpr-za-novim-zrazkom-2022-rk.rar [308,51 Kb]
  (Придбали цей файл: 1470)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.