• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Документи асистента вчителя щодо роботи з учнями з особливими освітніми потребами  Документи асистента вчителя щодо роботи з учнями з особливими освітніми потребами
  • 2-12-2019, 12:59
  • 27 070
  • 1
  Документи асистента вчителя
  щодо роботи з учнями з особливими
  освітніми потребами.
  Методичні рекомендації з організації навчання осіб
  з особливими потребами в 2019 - 2020 навчальному році.

  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЛАСУ
  З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ:

  В архіві:

  Накази (зразки).

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
  асистента вчителя загальноосвітнього
  навчального закладу
  для роботи з учнями
  з о собливими освітніми потребами.

  План індивідуального навчання учня.

  РОЗКЛАД корекційно-розвивальних  занять.

  Спільна робота вчителя та асистента вчителя

  Індивідуальна навчальна програма
  інклюзивного навчання учня.

  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЛАСУ

  З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ

           


  Начальнику відділу (управління) освіти

  ___________________________


  Від 31.09.20___року №                                     

  Дирекція________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів просить погодження на створення класу з інклюзивною формою навчання з 01 вересня 20__року до 31 травня 20____року.


  Директор школи_______________________________ 

  (підпис)(прізвище, ініціали)  Додаток 2

     ПОГОДЖЕНО 

  Начальник відділу(управління) освіти

  _________________________


  НАКАЗ

  від 01 вересня 20____року                                                             №______


  Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацію в ньому навчально-виховного процесу

  На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 р. № 244-У1, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказу відділу (управління) освіти «Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання учнів у загальноосвітніх закладах міста в 20__-20__ навчальному році » від 16.08.2___ року №___, рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру від ___№___ та з метою реалізації права дитини з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, її соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

  НАКАЗУЮ:

  1. Створити з 01    вересня20   року до З1    травня 20року   клас з інклюзивною формою навчання (список дітей з особливими освітніми потребами подається у додатку 1 до наказу) 5-В.

  2. Призначити асистентом учителя загальноосвітнього навчального закладу для роботи з учнями з особливими освітніми потребами вчителя  початкових класів, вихователя ГПД______________, з 01.09.20___ по 31.05.20___ року на 1/4 ст. ( 7,5 год.).

             3.Аасистенту вчителя_______________         забезпечити:

  Виконання посадових обов'язків асистента вчителя (додаток 2 до наказу).
  Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами | забезпечити   соціальномупедагогу   _______ у   співпраціз асистентом учителя.
  До 01.09.2016 р. спільно з класоводом 5-В класу______ , вчителями

  предметниками, матір'ю дитини з  особливими освітніми потребами |

  соціальним педагогом_________ , логопедом школи _______ та заступником директора з навчально-виховної роботи _________________ розробити індивідуальну програму розвитку дитини та забезпечити її виконання протягом навчального року.

  3.4.  Розробити    індивідуальний навчальний план згідно до рекомендацій

  інклюзивно-ресурсного центру ( висновки комплексної оцінки)здійснювати відповідну корекцію у календарному та поурочному плануванні уроків згідно рекомендованого Типового навчального плану для дітей з розумовою відсталістю, продумати диференційовану роботу з учнем ________| з кожного з навчального предмета.

         4.          Для проведення:         

  4.1.  Корекційно-розвивальних занять з учнем_____надати 8 год. ( без додаткової оплати):

  -   асистенту   вчителя _________________ 2 години  -психологічні   заняття

  (соціально  -   побутовеорієнтування), 1година  -  лікувальноїфізкультури  (з постійним   наглядом   медичногопрацівника ),3 години  -  розвитку мовлення (морально- етичне спрямування), 1 година - ПСПО;

     -  логопеду______  1 година - розвиток мовлення;

  4.2.   _____________ корекційно - розвивальні заняття з учнем_________

  включити у річні плани роботи.

  5. Покластивідповідальність   за   збереження здоров'яучня   з   ООПв

  інклюзивному класі на асистента вчителя____________, класного керівника     5- В класу______  ,   вчителів,      яківикладають   навчальні предмети   такорекційно   - розвивальні   заняття,   проводятьнавчально-виховну   роботу:  вчителів - предметників (5-В класу)_______________, медичного працівника__________________.

  Учителямкласу     з  інклюзивним навчанням забезпечити особистісно зорієнтований,  диференційований     підхід доорганізації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня_______ та учнів 5- В класу.
  Оцінювати навчальні досягнення дитини з особливими потребами ___________ згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. 
  Залучатидитину      з   особливимиосвітніми   потребами ___________   до позакласнихта   позашкільних  заходівз   урахуванням   їїінтересів,   нахилів, здібностей,побажань,    індивідуальних    особливостей    навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.

  9.     Соціальному педагогу:

  9.1. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям початкових класів, учителям-предметникам, які викладають у класі з інклюзивною формою навчання,   у  створеннісприятливих  умов   адаптаціїучня  ____________з   ООП, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі.

  9.2 Вивчити стан адаптації учня____________у класі з інклюзивною формою навчання.

  9.3.Здійснювати психолого-педагогічний супровід____________який має особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівському колективі; родині, у якій виховується дитина, проводити індивідуальні консультації для батьків, тренінги.

  10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  ____ 

  взяти на контроль:

           10.1.Організацію  навчання учня з  особливимиосвітніми  потребами | у класі з інклюзивною формою навчання.

  10.2Проведення      корекційно-розвивальних      занять      відповідними

  спеціалістами.

  10.3.Аналіз результативності навчально-виховного процесу в класі з

  інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учня з ООП -

             11.Медичному працівнику_______________ .:

         11.1Здійснювати постійний контроль за станом здоров'я учня   з ООП

  11.2.Постійно підтримувати зв'язок з батьками учня, лікарями дитячого

  поліклінічного відділення ЦМЛ, які здійснюють диспансерний нагляд за учнем з ООП, що навчається у школі.

          11.3.Інформувати батьків і дирекцію школи про стан здоров'я учня ________

  11.4.Здійснювати    постійний    наглядза    дотриманням    санітарно

  гігієнічних норм у класі з інклюзивним навчанням.

  11.5.Вживати заходів щодо усунення факторів медичного характеру, які

  перешкоджають соціалізації та інтеграції учня з ООП у класі.


  12.Відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру здійснювати

  постійний моніторинг психологічного стану учня з ООП_____, розробляти рекомендації вчителям-предметникам, які викладають у класі з інклюзивним навчанням, узагальнювати матеріали роботи з учнем, який має ООП.

          13.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Директор школи_______________________________ 

  (підпис)                        (прізвище, ініціали)

  Додаток 1

  до наказу 

  від 01.09.20__року

  №____

  Список дітей з особливими освітніми потребами 


  П.І.Б. учня

  Клас

  Кількість

  Діагноз (інклюзивно-рресурсноговисновок психолого-

  Юридична

  Термін

  з/п  годин            на

  ресурсного центру)

  підстава

  навчання
  тиждень
  1

  Іванов С.І.

  5-В

  8год.

  Помірна розумова відвідсталість,

  Рекомендації

  01.09.1-
  корекційно-

  Відсталість,недорозвиток

  Інклюзивно-ресурсного 

  31.05.17  Іванов С

  розвивальних

  мовлення, порушення                Порушення

  ресурсного

  занять

  комунікативних    функцій    та

  центру


  та соціальної взаємодії. Низький  Низький рівень знань.  Додаток 2

     до наказу від 01.09.20­­­­__ року

  №______

                        


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Директор школи_________ 

  Наказ від 01 вересня 20_____року

  №___ 


  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

  асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу

                        для роботи з учнями з о собливими освітніми потребами   


  1. Загальні положення                                          

  Асистент учителя загальноосвітнього навчального закладу для роботи з учнями    з особливими освітніми потребами призначається на посаду та звільняється з неї відповідним органом управління освіти..Посаду асистента вчителя може обіймати особа з високими моральними якостями; яка має повну вищу педагогічну освіту; фізичний та психічний стан здоров'я, що дають змогу виконувати професійні обов"язки в загальноосвітньому навчальному закладі.
  Основними напрямами діяльності асистента вчителя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час уроків системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми з особливими освітніми потребами навчального матеріалу; захист кожної дитини з особливими освітніми потребами від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства.
  Асистент вчителя  підпорядковується   безпосередньо  заступникудиректора  з   навчально-виховної роботи.
  У своїйдіяльності   асистент вчителя   школикерується  Конституцією   України;указами Президента України; законами України; рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються загальної середньої освіти; правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку школи; наказами та розпорядженнями директора школи; цією посадовою інструкцією.

  2. Завдання та обов'язки

  2.1.   Разом із вчителем класу асистент вчителя здійснює соціально-педагогічний супровід дітей і особливими освітніми потребами, зокрема:

  проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;
  допомагає дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання;
  залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на уроці;

  в у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

  •  адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

  2.2.   Допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням.

  2.3.   Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в облаштуванні робочих місць.

  Спостерігає за дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.
  Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.
  Співпрацює  зфахівцями,  які  безпосередньопрацюють з  дитиною  зособливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
  Забезпечує разом з іншими працівниками школи здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці.
  Веде відповідну документацію.
  Разом із вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами.


  Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами.
  Сприяє  розвитку дітей  зособливими  освітніми потребами,  поліпшенню їхнього психоемоційного стану.
  Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, шляхом залучення цих дітей до участі у науковій, технічній діяльності, художній творчості.
  Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому для дітей.
  Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими  освітніми  потребами,вивчає  особливості  діяльностіта розвитку  дітей  з особливими  освітнімипотребами,  оцінює  їхнінавчальні  досягнення,  виконанняними індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
  Бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
  Постійно спілкується з батьками дітей з особливими освітніми потребами, надає їм необхідну консультативну допомогу.

  2.17. Інформує вчителя класу та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

  3. Права Має право:

  3.1.   Самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров'я учнів.

  3.2. Брати   участьу   роботі   методичнихоб'єднань,   нарад,   зборівзагальноосвітнього навчального закладу та зборів інших органів самоврядування, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи.

  Обирати форми підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  Вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи.

  3.5. Бути членом професійних спілок та інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

  3.6.   Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

  4. Відповідальність

  Несе відповідальність за:

  4.1.  Життя і здоров'я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей класу, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

  4.2. Неналежне   виконанняабо   невиконання   обов'язків,визначених   цією   посадовою інструкцією.

  Порушення трудової дисципліни.
  Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.
  Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.

  5. Повинен знати

  Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.
  Міжнародні документи про права дітей.
  Державні стандарти освіти.
  Нормативні документи з питань навчання та виховання.
  Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки.
  Психолого-педагогічні дисципліни.
  Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку.
  Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
  Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.

  5.10. Основи роботи з громадськістю та сім'єю; етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; вимоги до оформлення документації.

  6. Кваліфікаціні вимоги

  6.1. Повна вища педагогічна освіта; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв'язання конфліктних ситуацій.

  7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
  Педагогічними працівниками школи.
  Практичним психологом школи та працівниками психологічної служби міста.
  Медичними працівниками школи та ЦМЛ.
  Інклюзивно-ресурсним центром.
  Педагогічною радою та радою навчального закладу.
  Батьківським комітетом навчального закладу.
  Батьками дітей з особливими освітніми потребами.
  Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами.
  Органами опіки та піклування.
  Службами у справах дітей.
  12. Правоохоронними органами.

  Посадову інструкцію отримав                      

  «01 » вересня   _______р.


                                        Додаток 3

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Директор школи_________ 

  Наказ від 01 вересня 20_____року

  №___                                  План індивідуального навчання учня___________

  Навчальні предмети згідно типового плану (наказ МОН України від ____ року ) № _

  (додаток --)

  Кількість годин на

  тиждень

  Навчальні предмети згідно типового плану (наказ МОН

  України від _____року), №__ (додаток __)

  Кількість годин на тиждень

  Індивідуальний навчальний план учня 5-В класу

  в умовах інклюзивного навчання

  Українська мова

  3,5+0,5

  Українська мова

  3,5

  4

  Українська

  література

  2

  Українська література

  2

  2

  Математика

  4

  Математика

  4

  4

  Англійська мова

  5

  Англійська мова

  2

  1

  Друга іноземна (російська, польська)

  2+1 р.п.

  Російська мова


  1

  Зарубіжна література

  2

  Зарубіжна література

  2

  2

  Музичне мистецтво

  0.5

  Музичне мистецтво

  1

  0,5

  Образотворче мистецтво

  0,5

  Образотворче мистецтво

  1

  0,5

  Природознавство

  2

  Природознавство

  1

  1

  Вступ до історії

  1

  Етика, Історія України

  1

  Трудове навчання

  2

  Трудове навчання

  2

  2

  Інформатика

  1


  -

  1

  Основи здоров'я

  1

  Основи здоров'я

  0,5

  1

  Фізична культура


  Фізична культура

  2,5

  3

  КРЗ


  КРЗ (лікувальна фізкультура)

  1

  1

  КРЗ


  КРЗ ( розвиток мовлення, логопедичне спрямування)

  1

  І

  КРЗ


  КРЗ (морально-етичне спрямування)

  2

  і--

  КРЗ


  Психолого-соціально-побутове орієнтування

  4

  4

  Додаткові години

  -


  РАЗОМ

  31

  РАЗОМ

  32

  32  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Директор школи_________ 

  Наказ від 01 вересня 20_____року

  №___                                        РОЗКЛАД         

                                     корекційно-розвивальних занять

                        з 01 вересня 20____року по 31 травня 20__ року


  День тижня

  Предмет

  Вчитель

  Час

  Вівторок

  КРЗ ( морально - етичні бесіди )

  КРЗ (Психолого-соціально-

  побутове орієнтування)


  10.30-11.15

    11.30-12.15

     Середа

  КРЗ ( морально - етичні бесіди )

  КРЗ (психолого-соціально-

  побутове орієнтування)

  КРЗ (психолого-соціально-

  побутове орієнтування)

  КРЗ. Розвиток мовлення

  (логопедичне спрямування)


  08.00-08.30 

  08.30-09.15

  10.30-11.15

  14.15-15.00

  12.00-12.45

    Четвер

  КРЗ (психолого-соціально-

  побутове орієнтування)


  14.15-15.00

  П’ятниця

  КРЗ (лікувальна фізкультура)


  11.30-12.15

  Робота вихователя (асистента вчителя) в умовах інклюзивного навчання згідно плану.


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Директор школи_________ 

  Наказ від 01 вересня 20_____року

                                               №___ 

                         

  РОЗКЛАД 

               навчальних занять учня ____в умовах інклюзивного навчання 5-В класу ( учителі-предметники , класний керівник) з 01 вересня 20____року по

                      31 травня ______- року


  День тижня

                               


                                 Предмет

  Робота вихователя в умовах інклюзивного навчання

  Понеділок

  1.Образотворче мистецтво 

  2.Англійська мова

     3.Українська література

      4.Трудове навчання

  згідно плану


  Робота  з  вихователем  (  асистентом  учителя  -згідно плану).


  Вівторок

  1. Математика 

  2. Російська мова

  З.КРЗ ( морально - етичні бесіди )

  4.КРЗ (психолого-соціально-побутове орієнтування) 5.Зарубіжна література 6. Фізична культура

  7. Українська література

  згідно плану


  Робота з  вихователем  (  асистентом  учителя -згідно плану).


  Середа

  КРЗ ( морально - етичні бесіди )

  згідно плану


  1.Основи здоровя 

  2.Математика 

  3.КРЗ (ПСПО)

  4.КРЗ. Розвиток мовлення (логопедичне спрямування)

  5.Історія

  6.Українська мова 

  7.КРЗ ( ПСПО )  Робота з вихователем ( асистентом учителя - згідно плану).


  Четвер

  1.Українська література 

  2.Зарубіжна література

  3.Українська мова

  4.Фізична культура

  5.Англійська мова

  6.Трудове навчання 

  7.КРЗ (ПСПО)

  згідно плану

  Робота з вихователем ( асистентом учителя - згідноплану).

  П'ятниця

  1.  –

  2.Інформатика

  3.Математика 

  4.КРЗ (лікувальна фізкультура) 

  5.Фізична культура 

  6.Природознавство

  Робота з вихователем ( асистентом учителя - згідно плану).

  згідно плану


  ПОГОДЖЕНО

                                                                                       Заступник директора 

  з навчально-виховної роботи

                                                 

                                            Спільна робота вчителя та асистента вчителя                                    

                                 

  Обов’язки вчителя 

  ПІБ 

  Спільна робота вчителя ПІБ

  та асистента вчителя ПІБ

  Обов’язки асистента вчителя ПІБ

  Оцінювання

  Оцінити навчлаьні потреби на основі даних про клас та про учнів в тому числі з особливими освітніми потребами

  Обговорити можливості ПІ дитини, його сильні та слабкі сторони.
  Відвідувати зустрічі зі складання індивідуального навчального плану

  Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку 

  ПІ дитини

  Розробка програми

  Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб ПІ дитини
  Підготувати індивідуальний навчальний план

  Обговорити бажані результати для учня.Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі.
  Участь у розробці індивідуального навчального плану ПІ дитини

  Участь у розробці індивідуального навчального плану ПІ дитини

  Планування

  Спланувати  роботу на уроці та відібрати ресурси.
  Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП.
  Визначити пріоритети

  Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби ПІ дитини

  підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби 

  ПІ дитини

  Спостереження

  Розробити  чітку систему організації навчально- виховного процесу в 1-.. класі з інклюзивним навчанням та очікувань щодо навчальних можливостей ПІ дитини
  Працювати відповідно до розробленої системи 

  Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення ПІ дитини
  Обговорити реальний стан навчальних досягнень ПІ дитини, його відповідність очікуванням, виконання індивідуального навчального плану

  Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей ПІ дитини, його індивідуального навчального плану. Документувати та звітувати вчителю (за потреби) 

  Навчання

  Виконувати план уроку, проводити навчання згідно з цим планом.
  Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати ПІ дитини
  Залучати ПІ дитини до виконання окремих видів діяльності спільно з класом.
  Моделювати навчальні методи та належну мову.

  Чітко висловити результати та обмінятись досвідом.
  Обговорити конкретні стратегії, діяльність
  та результати, виконання завдань індивідуального навчального плану.
  Обговорити розташування робочого місця.
  Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків ПІ дитини.

  Проводити додаткове пояснення ПІ дитини, адаптувати завдання, враховуючи можливості учня, корегувати його навчальну діяльність.
  Спостерігати за його діяльністю.
  Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок.
  Сприяти розвитку зв’язного мовлення ПІ дитини (під керуванням ПІБ вчителя ). Вести спостереження, надавати вчителю ПІБ вчителя  об’єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учня.

  Оцінка

  Слідкувати за прогресом ПІ дитини.
  Слідкувати за виконанням індивідуального навчального плану.

  Обговорити спостереження.
  Обмінятись інформацією.
  Обговорити пропозиції щодо доповнення чи внесення змін до індивідуального навчального плану

  Спостерігати за поведінкою ПІ дитини. та надавати інформацію вчителю ПІБ вчителя
  Збирати та записувати дані для подальшої оцінки учня, внесення доповнень до індивідуального навчлаьного плану.
  Вносити пропозиції вчителю ПІБ вчителя  щодо завдань, розроблених для ПІ дитини.

  Звітування

  Звітувати перед 

  ПІБ мами  та адміністрацією школи
  Мати інформацію про поточний стан справ 

  Обговорити інформацію про учня.
  Дотримуватися конфіденційності
  Обговорювати інформацію про поточний стан справ 

  Звітувати перед вчителем 

  ПІБ  щодо сильних сторін ПІ дитини, його досягнень та потреб.
  Звітувати перед вчителем ПІБ  стосовно поведінки учня та наслідків. Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ


  «ПОГОДЖЕНО»

  Директор школи

                     __________

  02.09.20__ р.   Індивідуальна навчальна програма 

  інклюзивного навчання учня______

  Дитина –____________________________         Дата народження ________р.

  Батьки:  мати –______________           , батько –______________________________ 

  Телефон – ________________________________

  Адреса –_________________________________

  Вид(и) вадПорушення психофізичного розвитку з недорозвитком мовлення, недостатність рівня знань і узагальнень. Порушення зору. Далекозорий астигматизм обох очей. Амбліопія обох очей. Емоційно-вольова нестійкість. Соціально-педагогічна занедбаність.

  Дата вступу до школи02. 09. 2019 р.                      Клас – 5-в 

  Термін дії  плану - з 02. 09. 2019 р. до кінця навчального року 

  Присутні на зборах з приводу ІНП:

           -заступник директора з навчально-виховної роботи___________;

  -класний керівник__________________;

  -вихователь (ассистент вчителя);

  -учитель-дефектолог (логопед)____________________; 

  -практичний психолог_________________________; 

  -соціальний педагог___________________________;

  -батько (мати )_______________________________.


       Дата проведення – 05 вересня 20____р.   

  Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:                                  

  № пп

  Вид послуг

  Виконавець 

  Частота

  Місце проведення

  Час проведення 

  1. 

  Корекційно-розвиткові заняття з вчителем-дефектологом (логопедом)


  4 рази на тиждень

  Логопедичний кабінет

  Пн. 08.55-09.30

  Ср. 09.50-10.25

  Чт. 09.50-10.25

  Пт. 08.55-09.30

  2. 

  Корекційно-розвиткові заняття практичного психолога


  2 рази на тиждень

  Кабінет соціально-психологічної служби 

  Вт. 10.50-11.25

  Пт. 10.50-11.25

  3. 

  Психологічний супровід дитини та родини (спостереження за дитиною, бесіди з батьками, анкетування, діагностика, поради)


  Впродовж року 

  Кабінет соціально-психологічної служби

  За потребою 

  4. 

  Соціальний супровід дитини та родини (спостереження за родиною, обстеження житлових умов тощо)


  Впродовж року 

  Кабінет соціально-психологічної служби

  За потребою

  5.

  Педагогічний супровід дитини та родини (батьківські збори, індивідуальні бесіди тощо)


  Впродовж року 

  Ауд. № 1

  За потребою


  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________


                                                          Я ЗГОДЕН(а) зі змістом цього ІНП

                                                                     Я мав(ла) можливість брати участь у

                                                                   розробці цього плану.

                                                     Я одержав(ла) копію цього плану

  _____________________________________

                                       підпис батька (матері) _________         дата______  Пам’ятка 

  вивчення організації та змісту інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі 


  1. Наявність в закладі нормативно-правової бази з організації інклюзивного навчання. 

  2. Порядок прийняття рішення про відкриття класу з інклюзивним навчанням. 

  Рішення про створення класів з інклюзивним навчанням приймається засновником (власником) загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою. 

  3. Порядок зарахування до класу з інклюзивним навчанням. 

  Зарахування учнів з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі письмової заяви батьків, відповідно до порядку, встановленого для загальноосвітніх навчальних закладів, та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.

  4. Характеристика індивідуального навчального плану

  Навчально-виховний процес в класах з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверд­жених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку. 

  Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій центру. 

  5. Індивідуальна навчальна програма Календарно-тематичне планування занять для учнів  інклюзивного навчання. 

  Схема скла­дання календарно-тематичного планування відповідає загально­виз-

  наній формі.

  Відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, для дітей з особливими освітніми потребами розроб­ляється індивідуальна навчальна програма, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освіт­німи потребами у класах з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів з відповідною їх адаптацією, педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховного процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.

  В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегро­ваному класі вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) про­грам так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, повинна відповідати рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників. Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова учбових занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи.

  6. Корекційна спрямованість навчання. 

  Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги. Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 2 до 4 годин на тиждень, відповідно до особливостей психофізичного розвитку учня. Кількість годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з кожним учнем встановлюється з урахуванням рекомендацій центру. Корекційно-розвиткові заняття проводяться як у першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами за кваліфікацією: логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, а також практичними психологами.

  7. Система оцінювання

            Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та обсягом ма­теріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.

  8. Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням. 

  Складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог

  9. Робота з додатковими фахівцями .

  Вузькі фахівці працюють в тісному контакті з вчителями, постійно ведуть відстежування розвитку дитини. Вони можуть допомагати задовольняти індивідуальні потреби дітей, а також надавати вчителям і батькам необхідну інформацію.

  10. Виконання посадової інструкції асистентом вчителя

  11. Залучення учнів інклюзивної форми навчання до позакласної роботи. 

            Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.

  12. Робота з батьками, діти яких навчаються у інклюзивному класі.


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  dokumenti-asistenta-vchitelya-schodo-roboti-z-uchnyami-z-osoblivimi-osvtnmi-potrebami.rar [38,17 Kb]
  (Придбали цей файл: 1422)

  Документи асистента вчителя щодо роботи 
  з учнями з особливими освітніми потребами.

  Методичні рекомендації з організації навчання осіб
  з особливими потребами в 2019 - 2020 навчальному році.


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  dokumenti-asistenta-vchitelya_-metodichn-rekomendacyi-z-organzacyi-navchannya-osb-z-osoblivimi-potrebami.rar [1,2 Mb]
  (Придбали цей файл: 1267)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  3 января 2020 23:56
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дякую за потрібний матеріал
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.