Ваш кабінет


Наша сторінка

Зараз онлайн

Перші батьківські збори 2 клас


Батьківські збори №1. 

Зміст і організація навчально-виховного процесу у 2 класі 

1. Перелiк навчальних предметів, якi вивчаються у 2 класі та характеристика. 

2. Основнi вимоги до знань, умінь та навичок учнiв.

3. Ознайомлення з новим Державним стандартом початкової освіти

4. Анкетування

5. Організаційні питання

2. Основнi вимоги до знань, умінь та навичок учнiв.

Основнi вимоги до знань, умінь та навичок учнів з конкретного навчального 

предмету розкривають згiдно з дiючою програмою. У 2 класi учнi мають 

навчитися свiдомо i виразночитатицiлими словами у темпi 40 - 60 слiв за хвилину 

(допускається поскладове читання важких слів); дiлити текст на логiчно закiнченi 

частини (абзаци); знаходити (з допомогою вчителя) вiдоме i невiдоме, головне i 

другорядне, основну думку; вiдповiдати на запитання.

Темп читання мовчки- 45-70 слів за хвилину. 

Об'єм тексту дляаудіювання120-160 слів і звучатимемо він 1,5-2 хвилини.

Діалог має складатися з 3-4 реплік без етикетної репліки,усний переказ- 50-55 слів, 

аусний твір- 45-50 слів. Об'єм тексту длясписування- 30-40 слів, адиктанту- 30-40 слів.

Твір- 2 речення, а письмовий переказ- 40-50 слів.

Темп письмана кінець року - до 20 знаків за хвилину.

Обсяг домашнього завдання- 45 хвилин.

Другокласники повиннi знати назви дитячих книжок, про кого (про що) 

в них йдеться; розрiзняти основнi елементи книжок; 

дотримуватися санiтарно-гiгiєнiчних вимог до читання.

Вони вчаться калiграфiчно правильно списувати текст з дошки 

та з пiдручника; вживати велику букву в іменах, прiзвищах людей 

та кличках тварин; визначати наголос у дво- трискладових словах; 

послiдовно називати у мовленому словi звуки, давати їм характеристику, 

позначати вiдповiдними буквами.

На кiнець навчального року учнi другого класу повиннi вмiти читати, 

записувати i порiвнювати числа вiд 0 до 100; виконувати дiї додавання i 

вiднiмання в межах 100 (усно i письмово); знати таблицю додавання i вiдповiднi 

випадки вiднiмання, таблицi множення чисел 2, 3; розв’язувати найпростiшi задачi 

на 1-2 дiiї першого ступеня (зокрема на збiльшення або зменшення числа на кiлька одиниць).

Виконуючи завдання, дитина повинна самостiйно дiбрати необхiдне 

навчальне приладдя, правильно розмiстити його на робочому мiсцi, 

пiдтримувати порядок пiд час заняття, найти потрiбний матерiал за змiстом 

пiдручника, дотримуватись (пiд керiвництвом вчителя) певної послiдовностi 

виконання завдання, перевiрити результати своєї працi, користуючись алгоритмом, 

словником, зiставляючи зi зразком.

3. Затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту зазначили, 

що у процесі розроблення нової редакції Державного стандарту 

початкової загальної освіти було ретельно вивчено зарубіжний досвід та 

враховано кращі традиції вітчизняної освіти.
Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили 

необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової 

загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової 

загальної освіти, зазначають в МОНмолодьспорт.
У міністерстві освіти наголошують, що позитивними змінами 

Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення 

наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також 

впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному 

процесі початкових класів.
Стандарт початкової загальної освіти передбачає формування 

ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, 

громадянської, здоров’язбережувальної та інформаційно-комунікаційної.
Фахівці міністерства зазначають, що перевагами затвердженого 

документа є розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання, 

використання здоров’язбережувальних технологій та екологічна спрямованість освіти.
Стандартом також передбачено вивчення іноземної мови 

з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, посилено 

природничу складову, зокрема введено нову освітню галузь 

"Природознавство", а також передбачено впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів.
Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована 

на соціалізацію особистості молодшого школяра.
Зміст стандарту за максимально розвантажений, логічно вибудуваний, 

доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, 

учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).
У змісті кожної освітньої галузі передбачено діяльнісну лінію. 

На варіативну складову відведено по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.
Коментуючи затвердження стандарту, заступник міністра освіти 

Борис Жебровський зокрема зазначив: "Вперше за всю історію 

незалежності України вітчизняні школи, а саме, початкова освіта, 

отримали можливість відповідати кращим європейським традиціям, 

бути конкурентоспроможними у повному сенсі цього слова та 

піднятися на якісно новий рівень підготовки школярів".
"Ще в середині 60-х років Саул Робінсон запропонував ідею 

розвитку освіти шляхом перегляду "куррікулума", тобто програм, стандартів. 

Саме ця ідея вважається в сучасному світі основою і стрижнем розвитку освіти. 

Все інше є похідним", - наголосив заступник міністра освіт

Анкета для батьків другокласників


1.Прізвище, ім’я дитини___________________________________________________

2.Домашня адреса, телефони (домашній і мобільні)__________

_____________________________________________________________________________________________


3.Дані про батьків (ПІБ, вік, місце роботи, посада, телефон)

МАТИ________________________________________________________________

БАТЬКО__________________________________________

4.Склад сім’ї (обведіть)

·Повна;

·Неповна;

·Поповнена (якщо батько або мати не є біологічно рідними);

·Малозабезпечена;

·Багатодітна;

·Дитина під опікою;

·Чи є в дитини брат чи сестра (вказати ПІБ, дату народження);

5.Стан здоров’я (хронічні хвороби, відхилення в органах зору, слуху, 

дефекти мовлення, перебування на Д – обліку, 

необхідність дієтичного харчування)___________________________

6.Які гуртки та секції дитина відвідує в позаурочний час 

( вказати назву, вид діяльності, часи відвідування)_______________________

7.Враження від 1 класу:

Позитивні

Негативні

8. Щоб Ви хотіли продовжити у 2 класі з того, що було розпочато у 1 класі?

____________________________________________________________________

9. Чого, на Вашу думку, не вистачало?

 ___________________________________________________________________

10.Чи відбулися зміни в ставленні до школи, світогляді 

Вашої дитини після закінчення 1 класу? Які?

  __________________________________________________________________

12. Який предмет став улюбленим для малюка? 

_____________________________________________________________________

11. Ваші питання та побажання вчителю:

_________________________________ 

____________________

Дякую Вам за відверті відповіді на питання анкети. 

Отримана інформація є конфіденційною і потрібна для кращої 

організації навчально – виховного процесу у 2 класі. 

Сподіваюся на подальшу співпрацю.

ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
batkvsk-zbori-1.rar [31,92 Kb]
(Придбали цей файл: 49)Сподобалося? Поділіться з друзями!Категорія: Класним керівникам / Батьківський куточок / Початкові класи

На головнуЗалиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
Дякуємо!

Шановний користувач нашого сайту.
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.