• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Календарно-тематичне планування з української мови для 5-их класів на 2022?2023 н.р  Календарно-тематичне планування з української мови для 5-их класів на 2022?2023 н.р
  • 4-07-2022, 18:37
  • 3 901
  • 0
  Календарно-тематичне планування з української мови 
  для 5-их класів на 2022-2023 н.р

  Відповідає модельній навчальній програмі «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: ЗаболотнийО. В., Заболотний В. В., ЛавринчукВ. П., Плівачук К. В.,Попова Т. Д.), яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України(наказ від 12.07.2021

  № 795).

  Розроблено з урахуванням Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020

  № 898, та Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235.

  140 годин, 4 години на тиждень


  № уроку

  Зміст програмового матеріалу

  Дата

  ВСТУП

  Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

  1, 2

  Мова як основний засіб спілкування. Інші функції мови. Мовні й немовні засоби спілкування.

  Значення української мови як державної в житті Української держави та її громадян. Зміст статті 10 Конституції України


  3

  РМ.    Мовлення   і    спілкування.   Загальне   уявлення          про мовлення як         діяльність.           Види                   мовленнєвої    діяльності.

  Різновиди мовленнєвого спілкування. Мета спілкування та адресат мовлення


  4

  РМ. Основні правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання та розігрування діалогів відповідно

  до запропонованої ситуації спілкування


  5

  РМ. Читання мовчки тексту, аналіз прочитаного, відповіді на

  запитання   за   змістом   прочитаного,  виконання   тестових завдань


  ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  Текст. Речення. Слово

  6

  РМ.   Текст.   Змістова  й   композиційна  єдність,   зв’язність

  тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема, тематичне

  речення. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна

  частина, кінцівка). Ключові слова в тексті


  7–9

  Текст. Поділ тексту на речення. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Граматичні

  форми слів різних частин мови (практично)


  10

  РМ. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум


  11

  РМ. Особливості будови опису предмета. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета (за

  колективно складеним простим планом)


  12

  Навчальний диктант


  ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  Групи слів за значенням

  13

  Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

  (повторення). Тлумачний словник


  14

  Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Роль слів у переносному значенні в

  художньому стилі мовлення


  15

  Тренувальні вправи.

  РМ. Особливості будови опису тварини


  16

  РМ. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)


  17

  Синоніми (повторення і поглиблення). Синонімічний ряд.

  Роль синонімів у мовленні. Словник синонімів


  18

  Антоніми   (повторення  і   поглиблення).  Роль  антонімів  у мовленні.    Антоніми   в   прислів’ях  і   приказках.                  Словник

  антонімів


  19

  РМ. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (або тварини), що містить  синоніми  та  антоніми  (за  самостійно  складеним

  простим планом)


  20

  РМ. Аналіз письмового переказу


  21

  Омоніми (повторення і поглиблення). Розрізнення омонімів і

  багатозначних слів. Словник омонімів


  22

  Пароніми. Словник паронімів


  23

  Урок  культури  мовлення.  Вживання  слів   відповідно           до їхнього лексичного значення,   антисуржик,           розрізнення

  паронімів, точність у використанні синонімів


  24

  Нетрадиційний урок (вікторина, КВК, аукціон знань, рольова

  гра, конференція, екскурсія, телерепортаж тощо)


  25

  Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»


  26

  Контрольна робота. Лексикологія (тестові завдання)
  27

  Навчальний диктант


  БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

  28

  Основа   слова   й    закінчення.   Змінні   й    незмінні   слова

  (повторення і поглиблення)


  29, 30

  РМ. Контрольна  робота.  Письмовий докладний переказ

  розповідного тексту художнього стилю


  31

  РМ. Аналіз письмового переказу


  32

  Корінь   слова.   Спільнокореневі   слова   та   форми   слова

  (повторення і поглиблення). Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті


  33

  Урок     культури     мовлення.     Невиправдане     вживання

  спільнокореневих слів


  34

  Префікс (повторення і поглиблення). Префікси, які надають

  словам емоційного забарвлення та виразності


  35

  Суфікс (повторення і поглиблення). Суфікси, які надають

  словам емоційного забарвлення та виразності


  36

  РМ. Особливості твору-опису тварини. Письмовий твір-опис тварини з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають  тексту  емоційного  забарвлення  і  виразності  (у

  художньому стилі)


  37

  РМ. Аналіз письмового твору-опису


  38

  Розбір слова за будовою


  39

  Правопис значущих частин слова (повторення).

  Орфограма. Орфографічний словник


  40

  Написання префіксів пре-, при-, прі-


  41

  Тренувальні вправи


  42

  РМ. Особливості твору-опису предмета. Письмовий твір- опис предмета з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і

  виразності (у художньому стилі)


  43

  Узагальнення    вивченого     з     розділу    «Будова    слова.

  Орфографія»


  44

  Контрольна робота.  Будова слова.   Орфографія (тестові

  завдання)


  ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  Звуки мови і звуки мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі.

  Склад. Наголос

  45

  Звуки мови і звуки мовлення. Відмінність їх від інших звуків,

  які створює людина. Звуки голосні та приголосні. Фонетична транскрипція


  46

  Приголосні    тверді    й     м’які,     шиплячі    (повторення).

  Напівпом’якшені (пом’якшені) приголосні


  47

  Приголосні дзвінкі й глухі (повторення). Вимова звуків, які

  позначаємо буквами ґ і г


  48

  РМ. Особливості будови розповіді. Письмовий твір-розповідь

  на основі власного досвіду в художньому стилі (за планом)


  49

  РМ. Аналіз письмового твору-розповіді


  50

  Позначення     звуків     мовлення     на     письмі.                        Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

  та щ (повторення)


  51

  Фонетичний розбір слова


  52

  Склад. Основні правила переносу


  53

  Контрольна робота. Диктант


  54

  Аналіз контрольного диктанту


  55

  Наголос. Словник наголосів. Логічний наголос для виділення

  слів зі смисловим навантаженням


  56

  Урок  творчості.  Створення  малюнків,   колажів,  коміксів,

  аудіозаписів тощо про нормативне наголошування слів


  57

  Нетрадиційний урок (вікторина, КВК, аукціон знань, рольова

  гра, конференція, екскурсія, телерепортаж тощо)


  58

  Узагальнення вивченого


  59

  Контрольна   робота.   Звуки   мови    і    звуки    мовлення.

  Позначення  звуків  мовлення  на   письмі.   Склад.                      Наголос (тестові завдання)


  60

  Урок культури мовлення. Виразне читання текстів. Вимова

  звуків, наголошування слів, антисуржик


  61

  Підсумковий урок


  62

  Резервний урок


  Вимова голосних і приголосних звуків. Чергування звуків.

  Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

  63

  Вимова голосних звуків. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення на письмі ненаголошених голосних

  [е], [и] в коренях слів (повторення і поглиблення)


  64

  Тренувальні вправи. Орфограма (практично)


  65

  Вимова приголосних звуків (у тому числі приголосних у префіксах з-, роз-, без-). Уподібнення приголосних звуків.

  Орфоепічний словник


  66

  Тренувальні вправи.

  Написання слів із сумнівними приголосними


  67

  Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-


  68

  Спрощення в групах приголосних


  69

  Найпоширеніші    випадки    чергування    голосних    звуків

  (практично)


  70

  Найпоширеніші  випадки   чергування  приголосних  звуків

  (практично)


  71

  Основні випадки чергування [у] – [в], [і] – [й] (правила

  милозвучності)


  72

  Тренувальні вправи.

  Уживання прийменника з і його варіантів із, зі, (зо) (правила милозвучності)


  73

  РМ. Особливості складання есе. Письмове есе про красу й

  милозвучність української мови (про транспорт майбутнього, воду в природі тощо)


  74

  РМ. Урок відкритих думок. Представлення власного есе


  75

  Контрольна робота. Вимова голосних і приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без- (тестові завдання)


  Уживання м’якого знака. Апостроф.

  Сполучення букв йо, ьо. Подвоєння букв

  76

  Позначення  м’якості   приголосних  на   письмі.   Уживання

  м’якого знака (повторення і поглиблення)


  77

  Тренувальні вправи


  78

  Сполучення букв йо, ьо


  79

  РМ. Будова елементарного роздуму


  80

  РМ.     Усний     докладний    переказ    художнього    тексту

  розповідного характеру з елементами роздуму (за планом)


  81

  Апостроф (повторення і поглиблення)


  82

  Тренувальні вправи


  83

  Урок творчості. Візуалізація текстової інформації, переведення текстової інформації в графічну (схема, плакат, постер, малюнок, комікс, мем, мотиватор, фотоколаж, хмара

  слів, інтелект-карта, сторінка лейпбука, слайд-шоу, відеоролик тощо про вживання апострофа чи м’якого знака)


  84

  РМ. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану із життєвим досвідом учнів,                    у          художньому                  стилі     (за колективно

  складеним планом)


  85

  РМ. Аналіз письмового твору-роздуму


  86

  Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних


  87

  Тренувальні вправи


  88

  Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних


  89

  Тренувальні вправи


  90

  Нетрадиційний урок (вікторина, КВК, аукціон знань, рольова

  гра, конференція, екскурсія, телерепортаж тощо)


  91

  Узагальнення   вивченого   з   розділу  «Фонетика.   Графіка.

  Орфоепія. Орфографія»


  92

  Контрольна робота. Уживання м’якого знака. Сполучення

  букв йо, ьо. Апостроф. Подвоєння букв (тестові завдання)


  93

  Навчальний диктант


  ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ  Словосполучення і речення.

  Головні та другорядні члени речення

  94

  Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й

  речення. Головне й залежне слово в словосполученні


  95

  Граматична помилка в словосполученнях


  96

  Речення,   його   граматична  основа   (підмет   і    присудок).

  Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)


  97

  Тренувальні вправи


  98

  Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.            Види                  речень     за                        емоційним        забарвленням:

  окличні і неокличні (повторення). Пунктуаційна помилка


  99

  РМ.   Усний   переказ   повідомлення   ЗМІ   з   визначенням

  актуальності й несуперечливості інформації


  100

  РМ.    Письмовий   твір-роздум   у    художньому   стилі    (за

  колективно складеним планом)


  101

  РМ. Аналіз письмового твору-роздуму


  102

  Другорядні члени речення. Додаток як другорядний член речення


  103

  Означення як другорядний член речення


  104

  Тренувальні вправи


  105

  Обставина як другорядний член речення


  106

  Тренувальні вправи


  107

  Синтаксичний розбір простого речення


  108

  Контрольна робота. Словосполучення і речення. Головні та

  другорядні члени речення (тестові завдання)


  109

  Урок  культури  мовлення.  Уживання   слів   відповідно           до їхнього лексичного значення, антисуржик, наголошування

  слів


  Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів.

  Складне речення. Пряма мова. Діалог

  110

  Речення   з   однорідними  членами   (без   сполучників   і   з найбільш уживаними сполучниками). Кома між однорідними

  членами речення


  111

  Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка                        перед        однорідними                     членами                       речення    після

  узагальнювального слова.    Тире   перед   узагальнювальним словом


  112

  Тренувальні вправи


  113

  РМ. Письмовий   докладний   переказ   тексту   розповідного

  характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення


  114

  РМ. Аналіз письмового переказу


  115

  Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки

  для виділення звертань (повторення)


  116

  Найбільш   уживані   вставні    слова   та    сполучення   слів

  (практично). Виділення вставних слів на письмі комами


  117

  Тренувальні вправи


  118

  РМ. Лист до рідної людини з використанням звертань і

  вставних слів


  119

  Складні   речення   з   безсполучниковим   і    сполучниковим

  зв’язком


  120

  Кома між частинами складного речення


  121

  Тренувальні вправи


  122,

  123

  РМКонтрольна  робота.  Письмовий докладний переказ

  тексту


  124

  Пряма мова. Розділові знаки для оформлення прямої мови


  125

  Тренувальні вправи


  126

  Діалог. Розділові знаки для оформлення діалогу


  127

  РМ.    Створення   усного   повідомлення   за    визначеними

  характеристиками на   основі певної графічної                                інформації (діаграми, графіка тощо)


  128

  Нетрадиційний урок (вікторина, КВК, аукціон знань, рольова

  гра, конференція, екскурсія, телерепортаж тощо)


  129

  Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та

  пунктуації»


  130

  Контрольна   робота.   Речення   з    однорідними  членами.

  Звертання.   Вставні   слова   та   сполучення   слів.                    Складне речення. Пряма мова. Діалог (тестові завдання)


  ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5 КЛАСІ

  131

  Лексикологія


  132

  Будова слова й орфографія


  133,

  134

  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія


  135

  Синтаксис і пунктуація


  136

  РМ. Усний переказ повідомлення ЗМІ з обґрунтуванням достовірності, повноти інформації (у разі потреби звертаючись до відповідних джерел, доречно цитуючи окремі

  фрагменти почутого повідомлення)


  137

  Контрольна робота. Диктант


  138

  Урок культури мовлення. Уживання слів відповідно до їхнього лексичного значення, антисуржик, розрізнення паронімів,  наголошування  слів,  точність  і  логічність

  мовлення


  139

  Підсумковий урок


  140

  Резервний урок
  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  kalendarno-tematichne-planuvannya-z-ukrayinskoyi-movi-dlya-5-ih-klasv-plotnih-shkl-na-20222023-n_r.rar [311,51 Kb]
  (Придбали цей файл: 314)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Середні класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.