• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План роботи педагога-організатора (І та ІІ семестр) на 2021-2022 н.р  План роботи педагога-організатора (І та ІІ семестр) на 2021-2022 н.р
  • 29-06-2021, 19:50
  • 27 220
  • 4
  План роботи педагога-організатора 
  (І та ІІ семестр)
  на 2021-2022 н.р
  План розроблений на основі основних напрямків виховної роботи 
  та календаря вчителя на новий навчальний рік.  Основні напрямки виховної діяльності

  1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави

  Мета: формування свідомого громадянина - патріота з притаманними йому особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом, способом мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток демократично – громадянського суспільства в Україні.

  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень Національної доктрини розвитку освіти (Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

  Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень

  Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.

  2. Ціннісне ставлення до себе

  Мета: Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної поведінки, прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами. Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молодіохорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою.

  Ціннісне ставлення до себепередбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

  Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"- це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

  Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

  Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я"виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

  3.Ціннісне ставлення до праці.

  Мета : вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності людини у суспільстві, виховання здорової фізично розвиненої особистості, цивілізованого господаря, виховання вміння професійного визначення

  Ціннісне ставлення до праціє важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

  Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організову­вати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

  4.Ціннісне ставлення до людей.

  Мета : прищеплювати розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання патріотизму, свідомої дисципліни і організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах, реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних цінностей з позицій добра, справедливості.

  Ціннісне ставлення до людейпроявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепціїгромадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

  Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

  Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами гуманізму.

  5. Ціннісне ставлення до мистецтва, творчості.

  Мета: виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які грунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

  Ціннісне ставлення до мистецтваформується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

  Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

  1. Ціннісне ставлення до природи.

  Мета : формування екологічної культури особистості ,усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, залучення вихованців до акти ної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

  Ціннісне ставлення до природиформується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.
  І СЕМЕСТР


  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи

  01.09 – 04.09  Тиждень

  благодійності  Урочистості з нагоди Дня знань «Здрастуй, рідна школо!»

  Акція «Милосердя»

  (1-9 класи)

  5.09- всесвітній день благодійності


  Обговорення питань національно-патріотичного виховання на засіданнях учнівського самоврядування, планування проведення акцій та інших заходів  Дата

  проведення


  1 вересня

  Протягом тижня


  Протягом тижня


  Відповідальний за проведення


  Педагог-організатор

  Педагог-організатор


  Педагог-організатор  07.09 – 11.09


  Тиждень  спорту та безпеки вуличного руху

  До Міжнародного дня грамотності орфографічні бліц-диктанти

  (5-7 класи)

  08.09- міжнародний день грамотності


  Фізкультперерви для малят від лідерів самоврядування

  (1-4 класи)
  Участь в Всеукраїнській акції «Увага! Діти на дорозі!»

  Виставка малюнків «Дорожні знаки – наші друзі»

  (1-4 класи)


  Обговорення питань екологічного спрямування на засіданнях учнівського самоврядування, планування проведення акцій та інших заходів

  до місячника з охорони природи  15.09-15.10.

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  14.09.-18.09.


  Тиждень охорони природи
  Конкурс малюнку на асфальті до Дня народження смайла (19.09) для 1-4 класів


  Інформаційна хвилинка “Ні , спаленню листя!”

  До Міжнародного дня охорони озонового шару

  Дата

  проведення
  18.09


  16.09.

  Відповідальний за проведення
  21.09.-25.09

  Тиждень миру
  Загальношкільний захід  присвячений  Дню миру .
  Акція “Батарейки здавайтесь!

  Дата

  проведення


  21.09
  Протягом тижня

  Відповідальний за проведення
  28.09 – 02.10


  Тиждень бібліотеки та подяки вчителям
  Інформаційна хвилинка до Дня памяті жертв Бабиного Яру

  Загальношкільний захід до Дня вчителя

  «Найдорощі наші вчителі !»


  Всеукраїнський день бібліотек. Квест «Відгадай улюблену книжку»

  (3-4 класи)  Дата

  проведення


  29.09

  02.10

  30.09  Відповідальний за проведення  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  05.10– 09.10


  Тиждень листування  Випуск шкільної стіннівки до  всесвітнього Дня пошти

  Акція “Лист другу” до  Всесвітнього Дня пошти.(5-9 класи)

  Виставка до Міжнародного дня художника (11.10)
  Дата 

  проведення


  9.10

  Відповідальний за проведення
  12.10 – 16.10


  Тиждень протидії торгівлі людьми  Інформаційна хвилинка до Дня боротьби із торгівлею людьми (18.10.)  Стінгазета до Дня здорового харчування 

  (16.10)

  День осіннього луку від учнів 

  до Міжнародного дня костюма  (13.10)  Висадка дерев в шкільному саді до завершення місячника з охорони природи.

  Дата 

  проведення  Відповідальний за проведення
  19.10 – 23.10


  Тиждень

  «Золота осінь»  Виставка виробів із природних матеріалів «Золота осінь»

  (1-8 класи)

  Майстер-класи від 9 класу до свята осені

  Виставка колажів з осіннього листя

  «Осінь малює …»

  (1-9 класи)

  Дата 

  проведення  Відповідальний за проведення
  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи

  02.10 – 06.11


  Тиждень рекордів


  Конкурс

  “Мій власний рекорд.”


  До Дня книги рекордів Гіннеса – книга рекордів школи (1-9 класи)  Дата 

  проведення  Відповідальний за проведення
  09.11 – 13.11


  Тиждень

  української писемності та мови  Інформаційна хвилинка «Наголошуй правильно!»


  Стінгазета до Дня української писемності та мови «Українська – найкраща!»

  (09.11)


  До Всесвітнього дня доброти акція «Подаруй добро!»


  (13.11)

  Екологічний відео -ролик «Як зберегти  неповторний світ?» до Дня енергозбереження (11.11) та Дня рециклінгу (15.11)


  Дата 

  проведення  Відповідальний за проведення  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  16.11 – 20.11


  Тиждень національної гідності  Інформаційна хвилинка до Дня толерантності (16.11)

  До Дня Гідності і Свободи – інсталяція «Ми – вільні!»

  (21.11)

  Відео-ролик до Всесвітнього дня боротьби з палінням (19.11)

  До Всесвітнього дня дитини виставка малюнків «Щаслива дитина в щасливій родині»

  (1-7 класи)

  (20.11)  Дата 

  проведення  Відповідальний за проведення
  23.11 – 27.11


  Тиждень 

  «Подбай про себе!»

  Інформаційна хвилинка до Дня вшанування пам’яті жертв голодомору

  (28.11)

  Всеукраїнська акція

  «16 днів проти насилля»

  (від 25.11)


  До Міжнародного дня спідниці акція для дівчат «Панянки у спідницях»

  (30.11)  Дата 

  проведення  Відповідальний за проведення  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  30.11– 04.12


  Тиждень боротьби зі СНІДом  Загальношкільний захід “Разом проти СНІДу”

  (01.12)  4 грудня – день обіймів. Акція «Обійми мене!»


  Виставка малюнків «Ми проти СНІДу!»


  Акція «Допоможи птахам узимку» (виготовлення годівниць)

  (1-9 класи)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення


  07.12 – 11.12


  Тиждень права
  Пізнавальна вікторина «Права та обов’язки»

  (7-9 класи) 

  до Дня прав людини (10.12)


  Інформаційна хвилинка “Які права я маю?”

  (4-6 класи)

  Фото конкурс “Я піду в далекі гори...”


  До Міжнародного дня гір (11.12) відео

  «Перлини Карпат»

  (5-6 класи)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  14.12-18.12


  Тиждень творення добра  День Святого Миколая – вітальна програма для школярів

  (1-4 класи)


  До Міжнародного дня чаю творчий експрес-маршрут

  «Що ми знаємо про чай?»

  (5-8 класи)

  Алея Майстрів. Виготовлення новорічних іграшок

  (1-9 класи)


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення

  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  21.12 – 24.12


  Тиждень новорічних див


  Від традицій до святкування. Розважальні заходи для старшокласників.  Проведення новорічних ранків «Новорічне диво»

  (1-4 класи)  Всеукраїнська акція “Збережи ялинку”

  (1-9 класи)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення

  ІІ СЕМЕСТР


  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  13.01 – 15.01


  Тиждень

  « Подяки »


  Акція “Будь вдячним “ до Дня “Дякую” (11.01)
  До Всесвітнього дня снігу конкурс на кращого сніговика

  (1-6 класи)

  (17.01)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  18.01 – 22.01


  Тиждень єдності


  Вікторина «Що ти знаєш про Україну?»

  (1-4 класи)


  До Дня Соборності України інформаційна хвилинка «Ми – різні, але ми – єдині!»

  (5-9 класи)  Фото- презентація “Сильно обійму!”

  (1-9 класи) до Дня обіймів (21.01)  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  25.01 – 29.01


  Тиждень «Пізнаю Україну!»  Інформаційна хвилинка «Крути. Як це було?»


  Презентація «Сто див України»

  (7-8 класи)


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення

  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  01.02 – 05.02


  Веселковий тиждень
  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  08.02 – 12.02


  Тиждень безпечного інтернету  Інформаційний стенд “Правила спілкування в мережі Інтернет” до Дня Безпечного інтернету (09.02.)


  Бесіда “Права людини в освітньому просторі”

  (4-5 класи)


  Бесіда “Захисти свою персональну інформацію”

  (6-9 класи)
  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  15.02 – 19.02

  Тиждень патріотизму  Загальношкільний захід вшанування Небесної сотні – тематична лінійка «Герої не вмирають!»

  (20.02)  Стінгазета до Дня герба України (19.02)  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  22.02 – 26.02


  Тиждень рідної мови


  Загальношкільний захід до Дня рідної мови (21.02)

  Уявна подорож «Дива рідної мови»

  (3-4 класи)  Літературний захід до Дня рідної мови «Як народжується поезія?»

  (5-9 класи)
  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення

  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи

  01.03 – 05.03


  Тиждень компліментів

  «Добро повертається бумерангом» акція до Дня компліментів (01.03.)

  Школа справжньої леді та справжнього джентельмена

  (7-9 класи)


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  08.03 – 12.03


  Шевченківський тиждень  Відео-ролик «Улюблені рядочки «Кобзаря»

  (5-9 класи)


  Шевченківські дні (за окремим планом)

  Про природу, словами Т.Г,Шевченка- 

  конкурс віршів

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  15.03-19.03

  Тиждень щасливих дітей


  Бесіда “Від чого залежить моє щастя?”

  (7-9 класи)


  Виставка малюнків “Що робить мене щасливим?” до Дня щастя (20.03)


  Похід в ліс до Всесвітнього дня лісу (21.03)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  29.03 -2.04


  Тиждень дитячої книги


  Бесіда “Книга, яка навчила мене...)

  (5-9 класи )

  Зустріч з автором дитячих книг до Дня дитячої книги 

  (02.09)  Вистака малюнків“Мій улюблений казковий герой”

  (1-4 класи)  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  05.04 – 9.04


  Тиждень здоров’я


  Інформаційна хвилинка “Фактори, що впливають на моє здоров’я?


  До Всесвітнього Дня здоров’я

  (07.04) спортивне свято «Зростаймо здоровими!»

  (5-6  класи)


  Майстер-клас із виготовлення пасхальних прикрас

  (5-8 класи)


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  12.04 – 16.04

  Тиждень екологічної освіти

  Інформаційна хвилинка до Дня екологічних знань (15.04)

  (5-7 класи)

  Конкурс на краще озеленення класного кабінету до Дня довкілля

  (17.04)

  (1-9 класи)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення


  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  19.04 – 23.04

  Тиждень Землі
  Конкурс пасхальних декорацій

  (1-9 класи)

  Акція “Озеленення шкільної території”

  (1-9 класи)

  Вікторина “Як зберегти Землю”

  До Дня Землі (22.04)

  (3-4 класи)

  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  26.04 – 30.04

  Тиждень безпеки

  День ЦЗ

  (за окремим планом)

  Тематичний захід до Дня Чорнобильської трагедії «Незагоєна рана століття»

  (5-9 класи)


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення
  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи

  03.05 – 07.05


  Тиждень Пам’яті  Тиждень «Пам’ять житиме вічно…», присвячений Дню памяті та примирення

  (8-9.05)

  (5 – 9 класи)

  До Дня матері – родинні зустрічі «Матусі рідній, дорогій»

  (1-4 класи)

  Конкурс малюнків «Хай завжди буде сонце!» (1-7 класи до Дня Сонця)

  Проведення майстер-класу з виготовлення маківок – символу героїзму українського народу


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення  10.05 – 14.05


  Тиждень сім’ї


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення  17.05 – 21.05


  Тиждень вишиванки


  Флеш-моб “Вишиванка моя...”

  До Дня вишиванки

  (20.05)


  Конкурс малюнків “ Вишиванка- генетичний код нації “ (5-9 класи )

  Анкетування «Моя майбутня професія»

  • 9 класи)


  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення  Виховна діяльність за основними напрямками

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до суспільства, держави


  Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей


  Ціннісне ставлення

  до мистецтва, творчості


  Ціннісне ставлення до праці  Ціннісне ставлення до природи


  24.05 – 28.05


  Тиждень підсумків  Свято школи

  « Таланти – 2020-2021»

  (нагородження розумних, творчих, активних)


  Свято Останнього дзвоника – 2020-2021  Підготовка до табірної зміни
  Дата

  проведення  Відповідальний за проведення   СКАЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ ЗАВЖДИ 

  Автор матеріалу: Кузьма А.М


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-pedagoga-organzatora-ta-semestr-na-2021-2022-n_r.rar [355,52 Kb]
  (Придбали цей файл: 4543)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Сценарії свят

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  7 августа 2021 11:58
  • Коментар написав: Uro4ka
  • Реєстрація: 7.08.2021
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 1
  дякую за допомогу від всього серця!
  2 сентября 2021 18:56
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 2
  Доброго вечора! Дуже приємно бачити свою розробку плану педага-організатора на цьому сайті. Та враховуючи закон "Про академічну доброчесність" Ви мали в документі вказати посилання не тільки на Ваш сай, але мінімум посилання на сайт звідки Ви взяли його, а там є вказаний і автор документу.
  Дякую за розуміння.
  2 сентября 2021 22:38
  • Коментар написав: UrokOk
  • Реєстрація: 9.12.2018
  • Публікацій: 1 672
  • Коментарів: 189
  Кузьма А.М.,
  Как понимаем автор именно Вы. Исправили и указали вас как автора этого материала
  3 сентября 2021 07:54
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 2
  Admin Vit,
  Дуже дякую.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.